نخستین سفارش ساخت کشتی با فاینانس

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

خارجی ازسوی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و هیوندای کرهجنوب//ی بعد از توافق هس//تهای به امضا رس//ید. به گزارش گس//ترش صنعت، به نقل از روابطعمومی کش//تیرانی جمهوری اس//المی ای//ران، براس//اس این ق//رارداد گروه صنایع س//نگین هیوندای، بزرگترین گروه کشتیسازی جهان اعالم کرد، قرارداد س//اخت کشتیهای کانتینری مگاسایز ۴۱ هزار و۰۰۵ TEU و تانکرهای حمل مشتقات نفتی و محمولههای شیمیایی ۹۴هزار تنی را با تامین مالی بانکها و ش//رکتهای کرهای با کشتیرانی جمهوری اس//المی ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای کش//تیرانی خاورمیانه در س//ئول منعقد ک//رد. مذاکرات اولیه س//فارش ساخت کشتی که با حس//ن نیت هر دو طرف از اوایل دی ماه سال ۴۹۳۱ آغاز شده بود، در چندین دوره مذاکرات در سئول و تهران، درنهایت ۹۱ آذر ۵۹۳۱ منجر به امضای قرارداد ش//د. به گزارش گس//ترش صنعت، به درخواس//ت کش//تیرانی جمهوری اس//المی ایران و به منظور توسعه صنایع کشتیسازی ایرانی، در کنار این قرارداد، ش//رکت کشتیس//ازی گروه صنایع سنگین هیوندای ( ،)HHI برنامه تبادل نظر و پیگیری همکاری فنی با یکی از یاردهای کشتیسازی داخلی را در دستورکار خود قرار داده اس//ت. این قرارداد، به عنوان نخستین سفارش ساخت کش//تی برای ش//رکتهای ایرانی در یاردهای بینالمللی پس از توافق هس//تهای میان جمهوری اس//المی ای//ران و گروه ۱+۵ و اجرایی شدن برجام در دی ماه ۴۹۳۱، قلمداد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.