ساخت ۲ هزار واگن مترو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاون توس//عه س//رمایهگذاری سازمان گس//ترش و نوسازی صنای//ع ایران (ای//درو) گفت: با مصوبه ش//ورای عال//ی اقتصاد، دو ه//زار دس//تگاه واگن مترو برای ۹ کالنش//هر ب//ا ۵۵ درصد داخلیس//ازی تولید میش//ود. فرداد دلیری ب//ه تیننیوز گفت: میزان س//رمایهگذاری برای تامین این واگنها در مرحله نخست ۲ میلیارد یورو برآورد شده است که این میزان سرمایهگذاری با استفاده از فاینانس ش//رکتهای خارجی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد ش//د. ایدرو از طرف وزارت کش//ور مدیریت تامین این تعداد واگن موردنیاز ۹کالنشهر را به عهده دارد تا با برگزاری مناقص//ه مراحل انج//ام آن در داخل آغاز ش//ود. دلیری با بیان اینکه دولت با تامین این ناوگان در تالش اس//ت با انتقال دانش فن//ی و فن//اوری روز جهان ایمن//ی و رفاه را ب//رای مردم فراهم کند، گفت: بخش خصوصی با انجام سرمایهگذاری و مشارکت با ش//رکتهای معتبر جهان میتواند با تولید قطعات مورد نیاز در زنجیره تولید این ۲هزار واگن مترو فعال شود. تاکنون واگنهای موردنیاز مترو ش//هرها در داخل مونتاژ میش//د و دولت درصدد اس//ت با انتقال فناوری و دانش فنی با ۵۵ درصد ساخت داخل، این واگنها در کش//ور تولید شود. معاون توسعه سرمایهگذاری ایدرو با اشاره به سابقه شرکتهای آلمانی در صنعت حملونقل ریلی جهان گفت: ش//رکتهای آلمان//ی در صنعت ریلی جهان پیشرو هس//تند، از اینرو شرکت توف سود آلمان به دنبال ارائه آخرین دس//تاوردهای جهان در این بخش اس//ت تا صنعتگران ایرانی با آن آشنا شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.