‌افزایش‌صادرات به‌شرط‌تعمیق‌داخلی‌سازی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

بزرگترین بازار هدف صادراتی خودروس//ازان داخلی، کش//ور عراق بوده و خودرو پراید بیشترین سهم صادرات به این کشور را به خود اختصاص داده است، به گونهای که در سفر ایرانیها به این کش//ور همسایه همواره سخن از تردد خودروهای ایرانی در این کشور به ویژه «پراید» به میان میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.