تالش برای معرفی برند ایرانخودرو در ارمنستان

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

آیین گشایش نمایندگی ایرانخودرو در ایروان، پایتخت کشور ارمنستان با حضور جمعی از مقامات این کشور و مسئوالن سفارت ایران برپا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.