ارائه تسهیالت ۴درصدی به متقاضیان نوسازی مینیبوس

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعامل اتحادیه مینیبوس//رانی کشور گفته با آغاز طرح نوسازی مینیبوسهای فرسوده در کشور، اجرای این طرح با روند خوبی همراه شده است.

غالمرضا غضنفری در گفتوگ//و با خبر خودرو اظهارکرده در طرح نوسازی مینیبوسهای فرسوده که از ۳ ماه گذشته در کشور آغاز شده برای تمامی متقاضیان تسهیالتی معادل ۰۷درص//د قیمت خودرو با بهره ۴درصد درنظر گرفته ش//ده است.

وی با اش//اره ب//ه ت//ردد ۶۴ه//زار مینیب//وس در ناوگان برونشهری کشور بیان کرده درحالحاضر ۰۹درصد از تعداد مینیبوس فعال در کش//ور فرسوده هس//تند. تاکنون حدود ۰۵۴ نفر برای اس//قاط و دریافت تس//هیالت نوس//ازی اقدام کردهاند اما تعداد کمی از آنها در فرآیند نوس//ازی قرار گرفته و موفق به دریافت تسهیالت شدهاند. هماکنون متوسط عمر ناوگان مینیبوس//رانی ۵۱سال اس//ت در حالی که نزدیک به ۰۹درصد مینیبوسهای فعال در کشور عمری باالی ۰۲سال دارند. غضنفری با اش//اره به مشکل ش//مارهگذاری برخی از دریافتکنندگان خودرو جایگزین توضیح داده با شروع طرح نوس//ازی، تعدادی از متقاضیانی که فرآیند نوس//ازی را طی کرده و موفق به دریافت تس//هیالت ش//دند به دلیل مسائلی مانند مش//کل ش//مارهگذاری، خودرو جایگزی//ن را دریافت نکرده بودند که خوش//بختانه این مش//کل نیز برطرف ش//د. مدیرعامل اتحادیه مینیبوس//رانی کش//ور ب//ا توجه به نحوه تعامل شرکتهای داخلی در تامین مینیبوسهای جایگزین در این طرح گفته خوشبختانه تعدادی از شرکتهای داخلی مانند ایرانخودرو، بهمن دیزل، پیش//رو دیزل و چند شرکت دیگ//ر تامین خودروهای جایگزین در ای//ن طرح را به عهده دارند. وی تصریح ک//رده انتظار میرود با توجه به رفع موانع موجود برای اس//قاط مینیبوسهای فرس//وده در کش//ور و همکاری ش//رکتهای داخلی جریان نوسازی مینیبوسهای فرسوده در کشور سرعت گیرد، هرچند به دلیل نحوه تعامل و همکاری بانکها نسبت به ارائه تسهیالت نوسازی و کندی در این بخش، بعید اس//ت تا پایان امس//ال بخ//ش زیادی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیالت نوسازی شوند.

وی همچنی//ن ب//ا اش//اره به بح//ث آلودگی ه//وا و برنامه دولت ب//رای خروج خودروهای فرس//وده گف//ت: پیشبینی میش//ود با جدیت دول//ت در خروج خودروهای فرس//وده و نوس//ازی مینیبوسهای فرسوده ش//اهد کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها و همچنین کاهش بخش مهمی از هزینههای دولت در مصرف سوخت در کشور باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.