تضمین انگلیس به خودرو ساز ژاپنی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس رقابت اتحادیه اروپا اعالم کرد وی هیچ نگرانی درباره تضمینهای انگلیس به خودروس//از ژاپنی نیسان در ارتباط با خروج این کش//ور از عضویت این بل//وک نمیبیند. به گزارش ایس//نا، با این هم//ه وی همچن//ان منتظر دریاف//ت جزئیات مذاکرات اخیر با نیس//ان از س//وی دولت انگلیس برای داشتن شفافیت بیشتر در اینباره است. نیسان ماه گذشته پس از اینکه ترزا می، نخستوزیر انگلیس اطمینان داد دولت این کشور در برابر ضررهای رقابتی مربوط به خروج از عضویت اتحادیه اروپا، حمایتهای الزم را فراهم خواهد کرد موافقت کرد در انگلیس س//رمایهگذاری جدیدی انجام دهد. این خودروس//از بهدنبال نگرانی نسبت به مالیاتهای باالتر در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (بریگزیت)، تهدید کرده بود تولید مدل قش//قایی را از انگلی//س به م//کان دیگری منتقل خواه//د کرد. کارخانه ساندرلند که متعلق به نیسان است، بزرگترین کارخانه خودرو انگلیس از نظر حجم تولید به ش//مار م//یرود. به دنبال اعالم این خبر، کمیسیون اروپا خواس//تار توضیحات دولت انگلیس در این باره ش//د. مارگرت وس//تاگر، کمیسر رقابت کمیسیون اروپ//ا که به منظ//ور جلوگی//ری از امتیازه//ای غیرمنصفانه، حمایتهای دولتی از ش//رکتها را در میان ۸۲ عضو اتحادیه اروپ//ا رص//د میکند، اعالم ک//رد که مقامات انگلیس//ی هنوز اطالعات مورددرخواس//ت را فراهم نکردهاند. براساس گزارش رویترز، وی در حاشیه یک کنفرانس در بروکسل به خبرنگاران گفت: پیش از اینکه اطالعات بیش//تری دریافت کنیم، نگرانی چندان//ی نداریم. مقررات اتحادیه اروپا تا زمانی که انگلیس در این بلوک اس//ت، باید از سوی این کشور رعایت شود و اگر دو طرف موافقت کنند که پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، این کش//ور همچنان به بازار داخلی این بلوک دسترسی داشته باشد، مقررات یادشده الزماالجرا خواهند بود. با مقررات اتحادی//ه اروپا، کش//ورهای عضو این بلوک بای//د حمایتهای دولت را پیش از اجرایی شدن، به کمیسیون اروپا اطالع دهند. کمیس//یون اروپا پیش از این از هلن//د، بلژیک و لوکزامبورگ خواس//ته بود میلیونها یورو درآمد شرکتهای مختلف را که به خاطر توافقهای مالیاتی غیرقانونی بهدست آوردهاند، از آنها پس بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.