سیاستهای کالن دولت در حوزه کیفیت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عض//و هیاترییس//ه کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی معتقد است آنچه امروز در بازارهای جهانی اهمیت دارد کیفیت تولیدات و هماهنگی با استاندارد روز دنیاست که در ایران نیز باید موردتوجه قرار گیرد. س//یدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خبرخودرو با تاکید بر ضرورت رش//د کیفی خودروه//ای داخلی اظهار کرده متاس//فانه ام//روز عواملی چ//ون ورود برخی قطعات با استانداردهای پایین صنعت خودرو را درگیر کرده و اجازه رش//د کیفی ب//ه این بخش را نمیدهد. وی با اش//اره ب//ه کیفیت قطعات داخلی در مقایسه با تولیدات وارداتی اضافه ک//رده واردات قطعاتی ب//ا حداقل کیفیت و استاندارد به کش//ور ضمن ضربه به کیفیت تولی//دات داخل//ی، هزینهه//ای م//ردم را با مراجعه مکرر به تعمیرگاهها افزایش خواهد داد ک//ه امیدواری//م در راس//تای حمایت از مصرفکنندگان داخلی راهکاری برای رشد کیفی خودروها درنظر گرفته شود. این عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بیان کرده باید جریان رقابتپذیری با عرضه تولیدات جدید برای خودروس//ازان داخلی فراهم ش//ود و دولت نیز همزمان بر جریان واردات و تولیدات نظارت داشته باشد تا نه ح//ق مصرفکننده پایمال ش//ود و نه تولیدکننده در این جریان ضرر ببیند. وی با تاکید بر اینکه امروز به جای واردات قطعات بیکیفیت، باید در جهت ورود و کسب دانش فن//ی در صنعت خودرو اقدام ش//ود، تصریح ک//رده هرگونه توج//ه به تولی//دات داخل و ارتقای کیفیت و بهروزرس//انی محصوالت به طور حتم ثمرات مثبتی برای اقتصاد کش//ور به همراه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.