چگونگی پرداخت سود انصراف از خرید خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

براس//اس قانون حمایت از حق//وق مصرفکنندگان خودرو در برخ//ی از مواردی ک//ه مصرفکنن//دگان از خرید خودرو خریداری ش//ده انصراف میدهند س//ود انصراف به آنها تعلق میگیرد.

به گزارش ایسنا، اصالحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اوایل امسال از سوی معاون اول رییسجمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمام عرضهکنندگان خودرو در ایران ابالغ و اجرای آن آغاز شد.

در ای//ن قانون ضوابط و مقررات ف//روش و خدمات پس از فروش خودرو از سوی خودروس//ازان و واردکنندگان خودرو در ایران تعیین ش//ده اس//ت. براس//اس یکی از بندهای این قان//ون در صورت انص//راف خریدار خ//ودرو از خرید خود در مدت زم//ان یک ماه بعد از عقد قرارداد، به او س//ود انصراف تعلق میگی//رد. در این زمینه در تبصره ۳ ماده ۷ این قانون آمده اس//ت: «در صورت اعالم انصراف مصرفکننده یک ماه پس از عقد قرارداد، س//ود انصراف ب//ر مبنای ضرایب مربوط محاسبه و پرداخت میشود. عرضهکننده خودرو موظف است س//ود انصراف و مبلغ پرداخت//ی را تا ۰۲روز به مصرفکننده پرداخت کند. انص//راف مصرفکننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مش//مول س//ود انصراف نمیشود.» همچنین در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تصریح شده است: «در صورتیکه زم//ان بازپرداخت وجوه پرداخت//ی مصرفکننده بیش از ۰۲ روز ش//ود، س//ود انصراف تعلقگرفته از تاریخ تاخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه یادشده نیز باید محاسبه و پرداخت شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.