مدلهای فیات ارزانتر میشوند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

از ابت//دای س//ال آینده، مدلهای فی//ات در امریکا قیمتی کمتر خواهند داشت. به گزارش خبرخودرو، در ماه سپتامبر گزارش ش//د که فی//ات مدلهای خود را ب//ا قیمتی ارزانتر عرضه خواهد کرد و قیمتهای خود را برای بیشتر مدلهای خط تولید ۶۹۳۱ ت//ا حداقل ۵درصد کاهش میدهد. اکنون گزارش ش//ده است که این خودروساز ایتالیایی قیمت برخی مدلهای خود را تا ۵هزار و ۵۰۲ دالر کاهش خواهد داد که با این کار، قیمت پایه ارزانترین مدل آن به کمتر از ۵۱هزار دالر میرس//د. این اطالعیه در ماه ج//اری به نمایندگیهای فیات ابالغ ش//ده که براس//اس آن قیمت فیات ۰۰۵ پاپ از ۶۱هزار و ۵۹۹ به ۴۱هزار و ۵۹۹ دالر بدون هزینه جابهجایی میرسد. بیشترین کاهش قیمت در فیات ۰۰۵ ابارث بوده که قیم//ت آن از ۶۲هزار و ۵۹۹ ب//ه ۱۲هزار و ۰۹۴ دالر خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.