افزایش صادرات به شرط تعمیق داخلی سازی

دلیل انتخاب خودروهای ارزان برای صادرات در گزارش «گسترشصنعت» بررسی شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ص//ادرات خودروهای داخلی به وی//ژه پراید و تیبا اتهامهایی را به س//مت خودروس//ازان کش//ور نشانه رفته اس//ت. به طور معمول همواره از خودروس//ازان پرس//یده میش//ود که چ//را خودروه//ای قدیمی و ارزانقیم//ت خود را صادر میکنید و از س//ویی چرا قیمت اینخودروها نسبت به بازار داخل پایین است؟

در کنار این موارد، برخی پژوهشگران بر این باورند ب//رای افزای//ش ارزش دالری ص//ادرات خودرو، خودروس//ازان بای//د محصوالتی گرانقیمتت//ر ب//ه بازاره//ای صادراتی عرض//ه کنند. ای//ن خودروه//ا میتواند ش//امل محصوالتی مانند دنا و رانا باشد، البت//ه باید ای//ن نکته را یادآور ش//د که ایرانخودرو در س//بد صادرات خود این محصوالت را قرار داده است.

ص//ادرات خودروهای ارزانقیمت برای تم//ام خودروس//ازان دنیا ی//ک مزیت به ش//مار م//یرود زی//را در تمام کش//ورها هراندازه س//طح درآمد باال باش//د بازهم اقش//ار کمدرآم//دی وجود دارن//د که از ق//درت مالی پایینی ب//رای خرید خودرو برخوردارن//د. نمون//ه ب//ارز اس//تقبال از خودروهای ارزانقیمت، خودرو «کوئید» محص//ول ش//رکت «رنو» اس//ت که در حالحاض//ر با قیمتی مناس//ب در هند و برزیل عرضه میش//ود. در همینحال در چند س//ال گذش//ته که موض//وع تولی//د این خودرو در کش//ور مطرح ش//د، بس//یاری از مش//تریان ایرانی در انتظار تعیینتکلیف تولید این خودرو به سر میبرند.

جای/گاه محک/م خودروه/ای ارزان در ‹ بازارهای صادراتی

اس//تقبال ب//رای خودروه//ای ارزانقیم//ت ایرانی در بازاره//ای صادرات//ی نیز وج//ود دارد. به باور یک کارشناس صنعت خودرو، فروش خودرو تقاضامحور اس//ت و از آنجایی که خودروهای ارزانقیمت در دنیا انگشتش//مار هس//تند، در دنیا مورداس//تقبال قرار گرفته و زبانزد میشوند.

حس//ن کریمیس//نجری در گفتوگو با گسترش صنعت با اشاره به فرصتی که خودروهای ارزانقیمت برای خودروس//ازان در بخش صادرات ب//ه وجود میآورد، بی//ان کرد: به طور کلی خودروهایی ک//ه زیر ۶ هزار دالر قیم//ت دارند، اندک هس//تند بنابراین برای خودروس//ازان کشور در بازارهای صادراتی با عرضه این خودروها امکان رقاب//ت بیش//تری به وج//ود میآید و تقاضا برای این خودروها بیشتر است. عالوه ب//ر آن بازارهای هدف صادراتی خودروسازان داخلی، بازارهای خاصی اس//ت بهگونهای که طبق//ه کم درآمد و زیرمتوس//ط در این کش//ورها بیشتر هس//تند و در این ش//رایط تقاضا برای خودروهای ارزانقیمت نیز باالتر است.

وی در ارتب//اط عرض//ه خودروهای گرانقیمتت//ر در بازاره//ای صادراتی ب//رای افزای//ش ارزش دالری صادرات خ//ودرو گفت: نگاهی ب//ه خودروهای داخلی گرانقیمتتر در کش//ور نش//ان میدهد این خودروه//ا از ت//وان رقابت//ی باالیی از نظ//ر قیمت و کیفی//ت در بازاره//ای صادراتی برخوردار نیس//تند زی//را در این بازارها خودروس//ازان خارجی، رقابت را در دس//ت گرفتهاند و در ردههای قیمتی به نس//بت باال خودروس//ازان داخلی در بازاره//ای صادراتی در زمینهرقابت حرفی برای گفتن نخواهند داشت.

همانطور که اش//اره شد قیمت پایینتر خودروهای داخل//ی در بازاره//ای صادراتی برای خودروس//ازان مش//کالتی را ب//ه وجود آورده اس//ت. بیش//تر مردم انتظار دارند این خودروه//ا با همان قیمت صادراتی در بازار داخل عرضه ش//وند این در حالی اس//ت که هنگام صادرات بخش//ی از هزینهه//ا که روی قیمت اثر میگذارد، حذف ش//ود. به گفته کریمیسنجری، ارزانبودن قیمت خودروهای صادراتی امری طبیعی است زیرا هنگام محاسبه قیمت، هزینههایی از جمله مالیات و شمارهگذاری از آن حذف میشود.

آنط//ور که این کارش//ناس صنعت خ//ودرو اظهار کرد، ع//الوه بر کاهش برخی هزینهه//ا، در صادرات مزیتهایی وج//ود دارد که تولیدکنن//دگان ترجیح میدهند سود عملیاتی خود را کاهش دهند تا برخی از هدفهای صادراتی را به دست آورند. از سویی باید به این نکته نیز توجه کرد که در قیمت تعیین ش//ده ب//رای بازار داخل، موض//وع حفظ رقابت موردنظر است. برای نمونه اگر قرار باشد قیم//ت خودرویی کاه//ش یابد احتمال دارد رقابت در بازار داخل را برهم بزند و پارامترهای عرضه و تقاضا را دستخوش تغییرات کند این در حالی اس//ت که در بازار صادراتی این موارد وجود ندارد.

اگرچه همانطور که کریمیس//نجری بی//ان ک//رد هن//گام ص//ادرات برخی از هزینهه//ا ح//ذف میش//ود ام//ا ب//رای ص//ادرات هزینههایی مانن//د هزینههای حملونقل خودروه//ای صادراتی، بیمه حم//ل، هزینههای بازاریاب//ی و تبلیغات نی//ز به آن اضافه میش//ود که در فروش داخ//ل این هزینهها کمرنگ خواهد بود. این کارشناس خودرو در اینباره معتقد اس//ت این هزینهها در ردیف هزینههای لجس//تیک قرار گرفته و در مقایس//ه با مالیات ارزش افزوده، بیمه ش//خص ثالث ...و بس//یار پایین است.

قیمت پایین با داخلیسازی باال ‹

یک//ی از دالیلی که امکان عرضه خودروها با قیمت پایینت//ر در بازارهای صادراتی را ب//ه وجود میآورد ب//ه میزان داخلیس//ازی این خودروه//ا بازمیگردد. موضوعی که اس//تادیار دانش//کده مهندس//ی خودرو دانش//گاه عل//م و صنع//ت در گفتوگو با گس//ترش صنعت ضمن اش//اره به آن توضی//ح داد: خودرویی مانند پراید در کشور داخلیسازی شده و قدرت مانور برای تغییر آن در برنامههای صادراتی وجود دارد. اگر قرار باش//د خودرو دیگری جایگزین پراید و تیبا برای صادرات به دیگر کش//ورها شود، از آنجا که برخی از خودروهای داخلی عمق ساخت داخل کمتری دارند و برخی از قطعات آنها به کشور وارد میشود بنابراین نمیت//وان از قیمت آنها ب//رای عرض//ه در بازارهای صادراتی کم کرد. در این شرایط هر اندازه قیمت یک خودرو باال باش//د، امکان ح//ذف آن از گردونه رقابت وجود دارد. بنابراین برای تصاحب بازارهای صادراتی انتخاب خودروهایی که ساخت داخل باالیی دارند، به صرفهتر خواهد بود.

عل//ی نصیریطوس//ی با بی//ان اینکه اس//تقبال از خودروه//ای ارزانقیمت داخلی پ//س از صادرات به دلیل قیمت مناسب این خودروهاست، گف//ت: اگرچه این ذهنی//ت بین مردم وج//ود دارد که خودروه//ای صادراتی در کش//ورهای دیگ//ر ارزانتر از داخل اس//ت اما نگاهی ب//ه هزینههای تولید و هزینهه//ای ک//ه هنگام ص//ادرات از قیمت خودرو میکاهد، نشان میدهد خودروسازان گرانفروشی نکرده و این خودروه//ا را با قیمت مناس//ب به بازار عرضه میکنند.

براس//اس ای//ن گ//زارش، از آنجایی که کش//ورهای همس//ایه به ویژه عراق مش//تری اصل//ی خودروه//ای داخلی هس//تند و س//طح درآمد مردم در این کشورها پایین اس//ت، به نظر میرسد انتخاب خودروهای ارزانقیمت به این کش//ورها بهترین گزینه باشد. عالوه بر آن با توجه به داخلیس//ازی باالی این خودروها از جمله پراید، این امکان برای خودروسازان داخلی به وج//ود میآید تا با توجه رقابت موجود در بازارهای هدف صادراتی با کمترین زیان، قیمت این خودروها را پایین بیاورند. بنابراین در ش//رایط فعلی که خودروهای ارزانقیمت با عمق ساخت داخل باال در کشور به تولید میرسند، گزینههای مناسبی برای صادرات به کشورهای کم درآمد خواهند بود.

نی/ره‌دوخائی-گروه‌خودرو:‌بزرگترین‌بازار‌هدف‌صادراتی‌خودروس/ازان‌داخلی،‌کش/ور‌ عراق‌بوده‌و‌خودرو‌پراید‌بیش/ترین‌س/هم‌صادرات‌به‌این‌کش/ور‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌ است،‌به‌گون ‌های‌که‌در‌سفر‌ایران ‌یها‌به‌این‌کشور‌همسایه‌همواره‌سخن‌از‌تردد‌خودروهای‌ ایرانی‌در‌این‌کش/ور‌به‌وی/ژه‌«پراید»‌به‌میان‌م ‌یآید.‌اگرچه‌این‌خودرو‌ارزا ‌نقیمت‌س/هم‌ باالی/ی‌از‌ص/ادرات‌به‌عراق‌را‌به‌خود‌اختص/اص‌داده‌اما‌از‌آنجایی‌که‌قیم/ت‌پایین ‌ی‌دارد،‌ نس/بت‌به‌خودروهای‌گرا ‌نتر‌در‌محاس/به‌ارزش‌دالری‌س/االنه‌صادرات،‌اثر‌آن‌کمتر‌دیده‌ م ‌یشود‌اما‌از‌نظر‌تعداد‌صادرات‌نم ‌یتوان‌به‌راحتی‌از‌سهم‌پراید‌گذشت.

حسن‌کریم ‌یسنجری

ارزانی خودروهای صادراتی امری طبیعی است زیرا هنگام محاسبه قیمت، هزینه مالیات و شمارهگذاری از آن

حذف میشود

علی‌نصیر ‌یطوسی خودرویی مانند پراید در کشور داخلیسازی شده و قدرت مانور برای تغییر آن در برنامههای صادراتی وجود دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.