‌سرعت الزمه‌مذاکره‌با‌قطعه‌سازان‌

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

همچن//ان نگران//ی قطعهس//ازان درباره توس//عه فعالیت آنه//ا در زمینه خودروهای جدید وجود دارد به طوری ک//ه دبی//ر انجم//ن تخصص//ی صنایع همگ//ن نی//رو محرکه و قطعهس//ازی کش//ور با انتقاد از رون//د کند مذاکرات و انتخ//اب قطعهس//ازان داخلی برای حض//ور در زنجیره تامی//ن خودروهای جدید گفت: متاس//فانه سرعت مذاکرات و روند توس//عه همکاری با قطعهسازان داخلی چندان رضایتبخش نیست.

آرش محبین//ژاد در گفتوگو با خبرخ//ودرو اظهار کرد: البته جری//ان همکاریه//ا رون//د منطق//ی دارد به ط//وری که برخی قطعهس//ازان انتخ//اب و قراردادهایی نیز در این راس//تا منعقد ش//ده اس//ت. وی تصریح کرد: خوشبختانه توس//عه همکاریها با قطعهس//ازان رو به افزایش اس//ت اما همچنان سرعت در این بخش راضیکننده نیس//ت. این فعال صنع//ت قطعه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ منعی برای همکاری با ایران وجود ن//دارد، تصریح کرد: تمدید تحریمهای ۰۱س//اله، به هیچ عنوان مسئله جدیدی نیست که بخواهد نگرانی برای صنعت خودرو و قطعهسازی کشور ایجاد کند.

وی با اش//اره به اینکه همواره در س//الهای گذشته تا امروز، ای//ران م//ورد تحریمه//ای متعددی ق//رار گرفته اس//ت، افزود: تحریمهای اخیر هیچ ارتباطی به مذاکرات انجام شده و جریانات اخیر همکاریهای خودرویی ندارد و تمدید تحریمهای ۰۱ساله امریکا، هیچگونه خللی در مس//یر توس//عه صنعت خودرو ایران ایجاد نخواه//د کرد. دبیر انجمن تخصص//ی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کش//ور تصریح کرد: مسیر آینده صنعت خودرو ایران ارتباطی با سیاستهای امریکا نداشته که هماکنون بخواهد تحریمهایی که تنها مختص این کش//ور است تاثیری بر خودروس//ازی ایران داشته باشد. وی ادامه داد: البته تحریمهای اخی//ر تا حدودی بر نرخ ارز تاثیر گذاش//ته و موجب نوس//ان در بازار ارز شده است اما به نظر میرسد با آزادسازی نرخ ارز، دیگر شاهد تاثیر جریانهای اخیر بر بازار و اقتصاد کشور نخواهیم بود.

محبینژاد تاکید کرد: بهصورت منطقی نباید تحریمهای اخیر بر همکاریهای مش//ترک ایران با ش//رکتهای پژو، سیتروئن و رنو تاثیری داش//ته باش//د اما چنانچه تحریمه//ای قبلی صنعت خودرو که لغو ش//د دوباره اعمال ش//ود بهطور قطع این مسئله نگرانیه//ای جدی ایجاد میکند و صنعت خودرو کش//ور از این جریان آسیبهایی خواهد دید.

متوس//ل شدن به تحریمها بهانهای برای برخی قطعهسازان به وجود آورده است تا جدیت نداشتن در تولید خود را توجیه کنند زیرا بنا بر گفته بسیاری از فعاالن این صنعت تحریمها وضعیتی آش//نا برای تولیدکنندگان داخلی است و تنها فشار آن در اوایل دهه ۰9 آس//یبهایی را به این صنع//ت وارد کرد اما روند عادی تحریمها همیشه بوده و صنعتگران همواره فعالیت خود را با آن تنظیم کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.