‌چالش‌قطعه‌سازان با‌افزایش‌مطالبات

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ام//روز چنانچه قطع//های از سوی قطعهس//از داخلی تامین نشود، خودروساز منتظر نمانده و اق//دام ب//ه واردات میکند و درحالحاضر تمام خودروسازان ای//ن روی//ه را در تامین قطعات مورد نیاز خود دنبال میکنند.

البته ب//رای تامی//ن قطعات داخلی نظارتهای مناس//بی از س//وی خودروس//ازان میشود اما ب//رای خرید قطعات وارداتی بهطور معمول کنترل درس//تی اعمال نمیش//ود در نتیجه در صورتی که قطعهساز داخلی قادر به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان نباشد و قطعه تولیدی نی//ز به لحاظ کیفی//ت و قیمت امکان رقابت با قطعات مش//ابه خارجی را نداشته باشد، بهطور قطع خودروسازان برای افزایش تیراژ و دس//تیابی به اهداف تولید، قطعات//ی را حتی با کیفیت کمتر وارد میکنند.

امروز متاسفانه قطعهسازان به دلیل مطالبات زیادی که دارند، در تامین قطعات مش//کالت بس//یاری دارن//د و مطالبات معوقه قطعهسازان در حالی پرداخت نمیشود که خودروسازان فروش خوبی داشته و به لحاظ نقدینگی مشکل چندانی ندارند.

ش//رکتهای خودروس//از در حالی که اقدام ب//ه پیشفروش خودروه//ا ب//ا تحویلهای ۳ ماهه میکنند مش//خص نیس//ت مبلغهای دریافتی در چه بخش//ی هزینه میش//ود که پرداخت مطالبات معوقه قطعهس//ازان در آن دیده نشده است. متاسفانه درحالحاضر قطعهس//ازان زیادی هستند که همچنان مطالبات سال گذشته آنها پرداخت نشده است.

بنابرای//ن در چنین وضعیتی قطعهس//ازان امی//دی به آینده خود ندارند، هر چند واحدهای بزرگ قطعهس//ازی از مشکالت کمتری برخوردار هستند اما در این شرایط قطعهسازان کوچک در آس//تانه نابودی قرار دارند. از این رو باید تدابیری اندیشیده شود و به لحاظ مالی این واحدهای کوچک پشتیبانی شوند زیرا تجربه آنها باید در صنعت قطعه مورداستفاده قرار گیرد.

علی فراهانی رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و

قطعهسازی البرز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.