صدور مجوز تولید ۰۰۱هزار خودرو دیزلی

Sanat Newspaper - - صنعت -

مدیرعامل ش//رکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اجرا نشدن مصوبه س//ال ٠٩ مبنی بر منع تردد خودروهای فرس//وده در کالنشهرها گفت: خودروهایی که برای جادهها و معابر برون ش//هری ایمن نیس//تند، کار خود را در داخل شهرها آغاز میکنند.

به گزارش ایسنا، همچنین کارگاه آموزشی معاینه فنی زیستمحیطی با محوریت «خودروهای دیزل تجاری برای کاربری ش//هری» در دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیطزیست برای شهرهای پایدار برگزار شد. وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در نشس//تی که در حاش//یه کارگاهها با حضور مدیر س//تاد معاینه فنی و مدیر کل دفتر ایمنی وزارت راه برگزار شد، با اشاره ب//ه اینکه خودروهای دیزلی بدون ضابطه در داخل ش//هر تردد میکنند، گفت: برای این خودروها تنها معاینه فنی سبک و مالیمی انجام میشود این در حالی اس//ت که مجوز تولی//د افزونبر ٠٠١هزار خودرو دیزلی نیز صادر ش//ده اس//ت. وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوس//رانی و حمل زباله تا حدی مدیریت و معاینه فنی میش//وند، اظهار کرد: متاسفانه خودروهای ش//خصی کامال رها ش//دهاند. با اینکه دیزل در شهرها مسئله مهمی بوده به آن پرداخته نش//ده است و سطح دیزل خودروها وضعیت خوبی ندارد. س//طح اس//تاندارد یورو۳ برای سواری سطح خوبی اس//ت اما برای دیزل یورو۳ یا ۴ ش//رایط مس//اعد نیست به همین دلیل نیز قانون، نصب فیلتر دوده را ایجاد کرده اس//ت. حس//ینی با اش//اره به اینکه متوس//ط ساالنه حدود ٠١درص//د جرم ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میک//رون دوده یا کربن سیاه است، افزود: دستگاههای کاربراتوری و دیزلی نقش مهمی در تولید کربن س//یاه دارند بنابراین بای//د وزارت راه بحث معاینه فنی خودروهای دی//زل را با جدیت انجام دهد. مدیرعامل ش//رکت کنترل کیفیت هوای ته//ران با انتقاد از اینکه خودروهایی که برای جادهها ایمن نیس//تند کار خود را در معابر شهری آغاز میکنند، گفت: براساس مصوبه سال ٠٩۳١ تردد خودروهای فرس//وده در کالنشهرها ممنوع بوده اما هنوز این مصوبه اجرایی نش//ده است. وی افزود: خودروهای باالی ٠۲سال عمر باید از رده خارج شوند اما خودروهایی را در تهران میبینیم که با ۵۴سال سن هنوز اجازه تردد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.