تالش برای معرفی برند ایرانخودرو در ارمنستان

Sanat Newspaper - - صنعت -

آیی//ن گش//ایش نمایندگ//ی ایرانخ//ودرو در ایروان، پایتخت کش//ور ارمنستان با حضور جمعی از مقامات این کشور و مسئوالن سفارت ایران برپا شد.

به گزارش اخبار خودرو، در این مراسم محصوالت مختلف ایرانخودرو از جمله رانا، س//ورن، وانت آریسان در معرض دید خبرنگاران و مدعوین ق//رار گرف//ت و از دنا محصول جدی//د ایرانخودرو برای بازار این کش//ور رونمایی شد.

رضا نافذی، صاحب نمایندگی ایرانخودرو در ارمنستان درباره چگونگی گشایش این نمایندگی گفت: مراحل احداث این نمایندگی سال گذشته در فضایی به وسعت ٠٠۵١متر با زیربنایی حدود ٠٠١١ متر آغاز شد و با گذشت یک سال توانستیم نمایندگی خود را افتتاح کنیم.

وی افزود: نمایندگی ما در حال حاضر با ٠١نیرویانسانی فعالیت خود را آغاز کرده که ۴نفر از این افراد در ش//رکت ایرانخودرو به آموزشهای الزم میپردازن//د. همچنین درنظر داریم با توس//عه این مجموعه پذیرش روزانه خود را به ٠۲خودرو افزایش دهیم.

نافذی معتقد اس//ت محصوالت ایرانخودرو در بازار ارمنس//تان باید با خودروهای روز دنیا که به راحتی وارد بازار این کشور میشوند رقابت کند و آنچه باعث میشود محصوالت سهم بیشتری از بازار این کشور را کسب کنن//د ارائه خدمات پس از فروش مناس//ب و گس//ترده و عرضه قطعات مرغوب و باکیفیت اس//ت. وی ادامه داد: در حال حاضر ۳هزار س//مند و دو هزار و ٠٠۲ خودروی ۶٠۲ در خیابانهای این ش//هر تردد میکنند و این در حالی است که مردم این کشور خواهان خرید خودروی دنا و وانت آریس//ان هستند، از اینرو درنظر داریم با گسترش و توسعه فعالیت خود و ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب و با انواع روشهای فروش پرجاذب//ه، معرف خوبی ب//رای محصوالت ایرانخ//ودرو و در نهایت برند شرکت ایرانخودرو در کشور ارمنستان و بازار کشورهای مجاور باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.