صنعت خودرو در انتظار نهایی شدن قراردادهای خارجی

Sanat Newspaper - - صنعت -

مدی//ر کل س//رمایهگذاری خارجی وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت گف//ت: ج//ذب س//رمایهگذاری خارج//ی ب//رای صنع//ت خودروسازی کشور در دوره پسابرجام تاکنون یک نماینده داشته است.

به گزارش پرش//ین خودرو، افروز بهرامی با بیان ای//ن مطلب گفت: با نهایی ش//دن تنها یک قرارداد خودرویی(ایرانخودرو و پژو) که میزان سرمایهگذاری مشترک بخش ایرانی و فرانس//وی حدود ٠٠۴میلیون دالر بوده، هیچ شرکت دیگری در ایران سرمایهگذاری نهایی نکرده و ق//رارداد آنها همچنان نهایی نش//ده است.

وی در ادام//ه از ج//ذب ۳۲/۵میلیارد دالر، سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف صنعت//ی و معدن//ی از زم//ان اجرایی ش//دن برجام تاکن//ون خبر داد و گف//ت: این حجم س//رمایهگذاری نس//بت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴ برابر رشد داشته است.

بهرامی تصریح کرد: از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تا آذر سالجاری ٩۴١طرح مجوز سرمایهگذاری خارجی دریافت کرده و در هیات س//رمایهگذاری خارجی به تصویب رسیده است.

مدی//ر کل س//رمایهگذاری خارجی وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت خاطرنش//ان کرد: حجم س//رمایهگذاری خارجی در بخشهای صنع//ت، معدن و تج//ارت از ابت//دای دولت یازده//م تاکن//ون، بی//ش از ۷/۸میلیارد دالر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.