ضرورت‹ایجاد‹فضای‹رقابتی‹در‹صنعت‹برق

معاون‹برنامه‹ریزی‹و‹امور‹اقتصادی‹وزیر‹نیرو:

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در پایان برنامه شش//م توسعه، فقط ۰۲درصد برق کشور بهوس//یله نیروگاههای دولتی تولید میشود و ۰۸درص//د بقیه که بیش از تولید برق ش//رایط فعلی کش//ور خواهد بود، از س//وی بخش غیردولتی انجام میش//ود.علیرضا دائمی، مع//اون برنامهریزی و امور اقتص//ادی وزیر نی//رو به پایگاه اطالعرس//انی وزارت نیرو (پاون) با اش//اره به اینکه یکی از سیاس//تهای وزارت نی//رو تقوی//ت صندوقه//ای س//رمایهگذاری صنعت برق اس//ت و در این زمین//ه مذاکرات زیادی نیز با س//ازمان بورس شده است، گفت: در این زمینه مذاکرات//ی با مجموعه بانکها و صندوقهای پروژه و سرمایهگذاری شده و درحقیقت این ابزاری است که در جهان از آن استفاده میشود.

وی در ادامه به ایجاد صندوقهای س//رمایهگذاری صنع//ت برق بهعنوان اب//زاری ب//رای مدیریت منابع مالی اشاره کرد و افزود: این صندوقها بهصورت یک تنظیمکننده در بازار عم//ل میکنند و در زمانی که به نقدینگی بیش//تری نیاز داریم، میتوانند بهعنوان تعادلدهنده نظام اقتصادی صنعت وارد بازار شوند.

علیرضا دائمی با بیان اینکه در استفاده از تسهیالت صندوق، منافع دو طرف لحاظ شده است که با تزریق منابع مالی از س//وی صندوق موجب ایجاد تعادل در بازار خواهد ش//د و از س//ویی نیز سود حاصل نصیب صندوق خواهد ش//د، اف//زود: آنچه به ط//ور معمول مورد درخواس//ت این صندوقها اس//ت تضمین الزم برای بازپرداخت و س//المت معامالتی است که انجام خواهد شد.

وی در زمین//ه رویکرد وزارت نیرو در بخش برق و ارتباط آن با بورس انرژی گفت: س//متگیری وزارت نیرو، ایجاد ظرفیت برای ورود بخشهای غیردولتی و خصوصی اس//ت و در همین راستا بیش از ۰۵ درصد برق تولیدی کشور از س//وی بخشهای غیردولتی و خصوصی و تمام برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر نیز توس//ط بخش خصوصی انجام میشود؛ در اینباره به دو نهاد بورس انرژی و نهاد تنظیم مقررات بازار برق نیاز داشتیم تا ضمن تعریف رابطه خریدار و فروشنده، مدیریت آن برعهده سازمان بورس قرار گیرد.

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: بورس انرژی و نهاد تنظیم مقررات برق میتوانند ش//رایطی را فراهم کنند تا سرمایههای خرد و کالن نقشی را در تولید انرژی داشته باشند.

وی افزود: در پایان برنامه شش//م، فقط ۰۲ درصد برق کشور بهوسیله نیروگاههای دولتی تولید میشود و ۰۸ درصد بقیه که بیش از تولید برق شرایط فعلی کش//ور خواهد بود، از س//وی بخش غیردولتی انجام میشود.

او ب//ا بیان این مطلب ک//ه هدفگیری وزارت نیرو این اس//ت که بخشهایی از صنع//ت برق بهتدریج با س//اختارها و ملزومات خود از بخش دولتی مس//تقل شود، گفت: باید به جایی برسیم که مانند بسیاری از کش//ورهای جهان، برق از شکل دولتی به غیردولتی مدیریت ش//ده و بازار رقابت ایجاد ش//ود تا با تغییر قیم//ت و نوع خدماتی ک//ه ارائه میش//ود بتوان در ب//ازار نقش داش//ت. دائمی در ادامه ب//ا مثالی درباره تلفنهای هم//راه گف//ت: زمانی ارائه س//یمکارت با پرداخت هزینهه//ای هنگفت و صرف زم//ان انتظار طوالنی دراختیار دولت بود، ولی امروزه با ورود بخش خصوص//ی هزینهها و زمان واگذاری بهش//دت پایین آم//ده و با ایجاد بازار رقابتی، مش//تریان میتوانند از مزایای متنوع//ی برخوردار ش//وند. وی تصریح کرد: صنعت برق نیز باید در آینده به این شکل اداره شود تا بتواند در یک رقابت س//الم خدم//ات بهتری را به مشترکان دهد.

مع//اون برنامهریزی و امور اقتص//ادی وزیر نیرو در زمینه مشوقهای بخش خصوصی برای ارائه خدمات بهتر گفت: مشوقهای بس//یاری در کشورهای دیگر شامل قیمت مناسبتر، دیماند، تقسیط، تخفیف در انشعاب برق، مدیریت مصرف در ساعاتی از شبانهروز به گونهای که قیمت تمامش//ده برق مصرفی بس//یار ناچی//ز باش//د، داده میش//ود. وی ادام//ه داد: با ابزار مدیری//ت در مصرف برق میتوان پیکس//ایی کرد و چنانچه این اتفاق بیفتد، استفاده از انرژیهای نو نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت. دائمی در ادامه با بیان اینکه این مش//وقها میتوانند صرفه اقتصادی برای دولت و ملت به همراه داشته باشند، افزود: در برخی م//وارد باید صرفه اقتصادی مدنظر باش//د و در جایی نیز به ت//داوم و پایداری خدمات فک//ر کرد، بنابراین وظیفه اصلی دولت پایداری خدمات اس//ت، هرچند که این خدمات ممکن اس//ت هزینه زیادی به همراه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.