کاهش ۰۱هزار برابری انرژی برای برقراری ارتباط با «وایفای»

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پژوهشگران دانش//گاه واشنگتن شیوهای ابداع کردند که با اس//تفاده از آن میتوانند انرژی الزم ب//رای برقراری اتصاالت وایفای را در مقایس//ه با روشهای مت//داول تا ۰۱هزار برابر کاهش دهند.

به گزارش ایس//نا از س//اینس، در حال حاضر سیگنالهای وایفای با اس//تفاده از دو نوع س//یگنال دیجیتالی شامل باند اصل//ی دیجیتالی و فرکانس رادیویی مخابره میش//وند. اما با وجود پیشرفتهای چشمگیر در کاهش انرژی مورد استفاده باند اصلی دیجیتالی، فرکانس رادیویی حجم زیادی از انرژی را مص//رف میکن//د و همین امر موجب خالی ش//دن باتری گوشی تلفن همراه در زمان اتصال از طریق وایفای میشود.

پژوهش//گران دانش//گاه واش//نگتن برای حل این مشکل، س//یگنال دیجیت//ال و آنالوگ را تجزیه و تم//ام کارکردهای م//وج آنالوگ فرکان//س رادیوی//ی را در یک دس//تگاه واحد متمرکز کردند. این دس//تگاه قادر اس//ت سیگنال وایفای را با اس//تفاده از مجموعهای از حس//گرها تولید کند که با یک سوئیچ دیجیتالی موسوم به دستگاه وایفای منفعل دریافت میش//وند. از آنجا ک//ه میزان مصرف انرژی این دس//تگاه در مقایسه با س//یگنال آنالوگ بسیار ناچیز است؛ میزان مصرف انرژی اتصال وایفای تا ۰۱هزار برابر کاهش مییابد.

پژوهشگران در آزمایشهای اولیه با استفاده از این فناوری که وایفای منفعل نام دارد، توانستهاند به سرعت انتقال ۱۱ مگابیت بر ثانیه برسند. با وجود این در تالشند سرعت اتصال را افزایش دهند و مهمتر اینکه توانستند نشان دهند، فناوری وایفای منفع//ل در دنیای واقعی قابلیت اس//تفاده دارد و با روترها و گوشیهای هوشمند موجود در بازار سازگاری دارد.

این فناوری یکی از اثرگذارترین پیش//رفتهای فنی س//ال ۶۱۰۲ میالدی معرفی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.