۲هزار و 667پروژه برای توزیع برق زنجان

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل ش//رکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: از ابت//دای امس//ال تاکن//ون ۲ه//زار و ۶۶۷ پ//روژه به ارزش ۰۵۲میلیارد ریال درحوزه توزیع نیروی برق زنجان اجرا شده است. عادل کاظمی به ایرنا گفت: در زمینه انجام پروژههای اصالح و بهینهس//ازی ش//بکههای توزیع نیروی برق در این اس//تان افزونبر یکهزار و ۳۶۸ دس//تور کار با اعتباری بیش از ۹۷۱میلیارد ریال تعیین ش//د ک//ه از این تعداد یکهزار و ۰۳ مورد آن با اعتباری افزونبر ۵۸میلیارد ریال خاتمه یافته است.

وی افزود: در زمینه توس//عه، احداث ش//بکههای توزیع در سطح استان نیز ۳۶۸ دستور کار به ارزش ریالی ۷۰۱میلیارد ری//ال مورد توجه قرار گرفت که از ای//ن تعداد ۹۸۳ فقره به مبلغ ۶۴میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

کاظمی گفت: در زمینه روشنایی معابر و احداث شبکههای روش//نایی هم در س//طح استان ۸۲۱دس//تور کار با اعتباری افزونبر ۹۱میلیارد ریال در جریان است که از این تعداد ۸۵ دستور کار با اعتبار ۸میلیارد و ۰۰۷میلیون ریال پایان یافته اس//ت. وی افزود: درباره نیرورسانی مربوط به پروژههای برق نیز ۲هزار و ۵۳ دس//تور کار با اعتباری بیش از ۴۰۲میلیارد ریال درنظر گرفته شد که از این تعداد یکهزار و ۹۸۲ دستور کار با اعتبار ۳۱۱میلیارد ریال خاتمهیافته اعالم شد.

مدیرعامل ش//رکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: امس//ال احصا و اجرای پروژههای این ش//رکت در مقایسه با س//ال گذشته با شتاب بیشتری در دس//ت انجام است که تا پایان سال تعداد زیادی از پروژهها اتمام و افتتاح خواهد شد.

هماکنون ۲۱۴هزار مشترک برق در این استان وجود دارد که براس//اس چشمانداز ۴۰۴۱ این رقم به ۰۷۵هزار مشترک افزایش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.