سرمایهگذاری ۲ شرکت اروپایی در انرژی خورشیدی گیالن

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعام//ل ش//رکت س//هامی ب//رق منطقهای گی//الن از س//رمایهگذاری ۲ ش//رکت اروپایی برای ایج//اد ۰۴ مگاوات انرژی خورشیدی خبر داد.

به گ//زارش ایلنا، عظیم بلبلآبادی درب//اره وضعیت انرژی خورش//یدی در گیالن گفت: شرکت س//هامی برق منطقهای گیالن با همکاری اداره کل هواشناسی استان گیالن، کارهای کارشناس//ی و مطالعاتی الزم را انجام داد و در بخش جنوبی اس//تان، تابش انرژی خورشیدی بسیار مناسبی وجود دارد و این در حالی است که استان گیالن در طول سالهای گذشته جزو اولویتهای سرمایهگذاری انرژی خورشیدی نبود ولی با پیگیریهای شرکت سهامی برق منطقهای گیالن و اقدامات انجام شده، رویکردها در این راستا تغییر کرد.

مدیرعامل ش//رکت سهامی برق منطقهای گیالن افزود: در منطقه منجیل - لوش//ان به س//مت دیلم//ان نهتنها روزهای آفتابی زیادی وج//ود دارد، بلکه تابش ویژهای به دلیل وزش باد منطقه و هوای تمیز، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی گفت: ۲ شرکت توانمند اروپایی برای ایجاد ۰۴ مگاوات انرژی خورشیدی، (هر شرکت ۰۲ مگاوات) در بخش جنوبی استان گیالن سرمایهگذاری خواهند کردند.

بلبلآب//ادی افزود: ظرفیت ۳هزار م//گاوات انرژی بادی در اس//تان گیالن وجود دارد که توانمندی بسیار مطلوبی است. در همین راس//تا توان انرژی بادی کل کشور ۰۴هزار مگاوات اس//ت که طبق آمار س//ازمان انرژیهای نو، حداقل ۰۲هزار مگاوات آن اقتصادی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.