لزوم استفاده از فناوریهای پیشرفته پس از توافق اوپک

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نماین//ده م//ردم ته//ران در مجل//س ش//ورای اس//امی با اش//اره ب//ه موفقیت ای//ران در اج//اس اخی//ر اوپ//ک اب//راز امی//دواری کرد ک//ه جمهوری اس//امی ای//ران نس//بت ب//ه جذب س//رمایهگذاران بیشتر و استفاده از فناوریهای روز در حوزه نفتی اقدام کند.

طیبه سیاوش//ی درب//اره اس//تفاده از فناوریهای نوین و ل//زوم اس//تفاده از آنه//ا در ش//رایط کنون//ی به ایس//نا گف//ت: امی//دوارم پس از ای//ن مرحله بتوانی//م در جذب سرمایهگذاران بیشتر و اس//تفاده از فناوریهای پیشرفته روز، ضمن جدید کردن زیرساختها و فناوری استخراج، تولید، ف//رآوری و صادرات انرژی در کش//ور قراردادهای فعلی را با بهرهوری باال به مرحله اجرایی برسانیم.

وی اف//زود: تواف//ق غیرمترقبه جدی//د اعضای اوپک در وین ب//رای کاهش تولیدش//ان، به میزان ی//ک میلیون و ۰۰۲هزار بش//که در روز، از چند بعد دارای اهمیت است. این نخس//تین کاهش س//قف تولید در ٨ سال اخیر است و در آن دو کشور ایران و عربستان به اجماع رسیدند.

سیاوشی خاطرنشان کرد: توافق وین احتمال همکاری تولیدکنن//دگان خارج از اوپک را هم فراهم کرده اس//ت. البت//ه لغ//و تحریمه//ای ایران، ش//رایط را ب//رای حضور سرمایهگذاران فراهم و فضای روانی مناسبی در خاورمیانه ایجاد کرد.

وی افزود: جمهوری اس//امی ایران توانست سهمیه از دس//ت رفته خود را در اوپک از طریق کاهش مازاد تولید دیگر کش//ورهای عضو، یعنی عربس//تان، ام//ارات متحده عربی و کویت بهدست آورد. ایران که پیش از تحریم یعنی س//ال ۲۱۰۲میادی سهم ۲میلیون و ۰۰7هزار بشکه در روز داش//ت بعد از تحریم س//همیهاش به ی//ک میلیون و ۰۰۲هزار بش//که در روز کاهش یافت اما هماکنون امکان تولید ٣میلیون و 7٩7هزار بشکه در روز را دارد.

ای//ن نماینده مجل//س با بی//ان اینکه ت//وان تولید باال عاوهب//ر افزایش قدرت اقتص//ادی، در مقوله امنیت ملی نیز تاثیرگذار اس//ت، ادامه داد: بس//یاری از صاحبنظران معتقدن//د در صورت باال بودن صادرات نفت ایران، تحریم نفت//ی علی//ه تهران نمیش//د به این دلیل ک//ه در چنین ممنوعیت صادراتی، بازار جهانی نفت خام به شدت دچار مشکل میشد.

سیاوشی با اش//اره به اینکه توافق اتریش موجب صعود قیم//ت نفت تا ح//دود ٩درصد در معام//ات جهانی روز گذش//ته ش//د، خاطرنش//ان کرد: تقوی//ت و احیای نقش مدیریت//ی اوپ//ک در مدیری//ت بازاره//ای نفت//ی دنیا از اواخر س//ال ۴۱۰۲ میادی امکان تولی//د و صدور بدون محدودی//ت را ب//رای اعضا فراهم کرده بود. این س//ازمان بار دیگر نش//ان داد از اهمیت بس//یاری در کنترل بازار و قیمتهای جهانی برخوردار اس//ت. البته نظارت بر حفظ میزان س//همیه کش//ورها همچنان موضوع مهمی است تا بتوان بازار نفت و قیمتها را مدیریت کرد.

طیبه سیاوشی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.