تزریق 5/01میلیارد مترمکعب گاز به میدانهای نفتی جنوب

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

حجم تزریق گاز به میدانهای نفتی جنوب کش//ور در 7ماه امسال از مرز ۰۱میلیارد مترمکعب فراتر رفت.

نجف بالی، مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز به شاتا گفت: «حجم تزریق گاز به میدانهای نفتی جنوب کشور با ٨۲درصد افزایش در طول 7 ماه امسال به ۰۱میلیارد و ۰۰5میلیون مترمکعب رسید.

وی افزود: «در 7ماه امس//ال، 7میلی//ارد و ۰۰۲میلیون مترمکع//ب گاز به میدان نفتی آغاجاری تزریق ش//ده که این مقدار نس//بت به مدت مشابه سال گذشته، 7٣درصد افزایش داشته است.»

بالی تاکی//د کرد: «با توجه به سیاس//تگذاری وزارت نفت و ش//رکت ملی گاز ایران مبنیبر صیانت از چاهها و میدانهای نفتی و لزوم تزریق گاز بیشتر به این میدانها برای استحصال بیشتر نفت، این منطقه عملیاتی براساس اهداف و برنامهریزیهای تعریف ش//ده، حجم گاز تزریقی به میدانهای نفتی را افزایش داده است.»

مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز یادآور ش//د: «این منطقه در 7ماه امس//ال ب//ه دو میدان نفت//ی «کرنج» و «کوپ//ال» به ترتیب ۲میلی//ارد و ۰۰6میلیون مترمکعب و ۰76میلی//ون مترمکع//ب گاز تزری//ق کرده اس//ت. در مجموع این مقدار در همس//نجی با س//ال گذشته با رشد ۴۱درصدی همراه بوده است.

به گزارش تزریق گاز ب//ه میدان نفتی فرآیندی اس//ت که برای جلوگی//ری از کاهش فش//ار مخزن و در نتیجه تثبیت مقدار استخراج نفت انجام میشود. منطقه ی//ک عملیات انتقال گاز با ۰۱ تاسیس//ات تقویت فش//ار و ۲ ه//زار و ۰5۲ کیلومتر خطوط لوله اصلی، ٣ اس//تان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بخشی از چهارمحال و بختیاری را زیرپوشش دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.