پتروشیمی میاندوآب، دوراهی وعده توخالی و عمل

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹عملکرد‹۳‹دولت‹در‹راه‹اندازی‹یک‹پتروشیمی‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پروژه پتروش//یمی میاندوآب همراه با پتروش//یمی مهاباد در س//ال ٣٨ بهعن//وان طرحهای ملی دولت در منطق//ه کلنگزنی و در س//ال ۴٨ نیز زمین مورد نیاز برای اجرای طرح تامین و دیوارکشی شد.

بعد از گذش//ت بیش از 7 س//ال مس//ئوالن به این نتیجه رسیدند که پیمانکار طرح پتروشیمی میاندوآب ناکارآمد بوده و باید پیمانکار مناس//بی برای این پروژه درنظ//ر گرفته ش//ود. از این رو رایزنیه//ا برای تعیین پیمان//کار جدید آغ//از و اجرای این طرح به ش//رکت پتروش//یمی باختر واگذار ش//د، ولی این واگذاری نیز دوای مشکات پتروشیمی میاندوآب نشد.

ناتوان//ی تامین م//واد اولیه و مش//کات پیشآمده بر س//ر راه اج//رای خط لوله اتیلن غرب کش//ور نیز از جمله دالیل تاخیر در آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی میاندوآب عنوان میش//د. هرچند اقتص//اد و وضعیت اشتغال میاندوآب به نس//بت مهاباد مطلوب نبود ولی ط//رح پتروش//یمی مهاب//اد اجرایی ش//ده و هماکنون در مراح//ل پایان//ی فاز نخس//ت ق//رار دارد، ولی طرح پتروشیمی میاندوآب طرح روی کاغذ با یک تکه زمین خالی ب//ود که مردم همچنان چش//مانتظار اجرای آن هستند.

‹خصوص ‹یسازی‹فرمایشی‹ ‹

حجتاالس//ام روحاهلل بیگ//ی، نماین//ده وقت مردم میان//دوآب، ت//کاب و ش//اهیندژ در مجلس ش//ورای اسامی با اش//اره به اینکه پروژه پتروشیمی میاندوآب یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه از دولت(گذشته) است، به ایس//نا گفت: «متاسفانه در یک دهه گذشته از کلنگزنی این طرح تاکنون اقدام جدی در راس//تای اجرای این طرح انجام نشده است.»

وی ب//ا اش//اره به اینکه متاس//فانه خصوصیس//ازی فرمایش//ی صنعت پتروش//یمی کش//ور را با مشکات فراوانی روبهرو کرد و پروژه پتروش//یمی میاندوآب نیز از این قاعده مس//تثنا نش//د، افزود: «متاسفانه در حال حاضر پروژه پتروشیمی میاندوآب همچنان راکد بوده و عملیات اجرایی خاصی برای اجرای طرح انجام نشده است.»

وی با اشاره به اینکه برای جبران توقف یک دههای آغاز اجرای عملیات احداث پروژه پتروشیمی میاندوآب طرح راهاندازی ش//هرک تخصصی پتروش//یمی در این شهرس//تان به تصویب رسیده است، گفت: «امیدواریم اعتب//ارات مص//وب ب//رای اج//رای طرح پتروش//یمی میاندوآب هر چه س//ریعتر تخصیص یابد. مس//ئوالن ملی و اس//تانی باید توجه ویژهای برای حفظ وضعیت معیشتی مردم داشته باشند.»

‹شهرک‹‹صنعتی‹پتروشیمی‹در‹میاندوآب ‹

مدیرعام//ل وق//ت ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغربی هم با اعام اینکه برنامهریزیهای الزم برای راهاندازی شهرک تخصصی - صنعتی پتروشیمی در میاندوآب انجام ش//ده، ب//ه مهر گفت: «این طرح با ه//دف افزایش بهرهوری و حفظ ارزش افزوده تولیدات واحدهای پتروشیمی در استان اجرایی میشود.»

امی/ر مهرزاد -گروه صنعت زیرس/اخت: س/ال ۲۸۳۱ نخس/تین بارقههای امی/د در مردم میاندوآب در اس/تان آذربایجانغربی پس از ش/نیدن خبر احداث کارخانه پتروشیمی ظهور ک/رد. این کارخانه در س/ال ۳۸۳۱ کلنگزنی ش/د اما با اینکه بیش از ۲۱س/ال از کلنگزنی آن میگ/ذرد هنوز به بهرهبرداری نرس/یده اس/ت. در روزهای نخس/تین وزارت بیژن نامدار زنگنه مردم میاندوآب امیدوار بودند که دولت یازدهم بتواند این پروژه را هر چه س/ریعتر به بهرهبرداری برس/اند که دولت با کاهش درآمدهای نفتی روبهرو ش/د و در آن شرایط طبیعی بود که پروژه احداث پتروشیمی میاندوآب با تعویق دوباره روبهرو شود. در این گزارش به روند احداث و تاثیر این کارخانه بر اقتصاد آذربایجانغربی پرداخته است.

علیاکبر عس//گری از در دس//ت مطالعه بودن ایجاد شهرک تخصصی- صنعتی پتروش//یمی در میاندوآب خب//ر داد و اظهار کرد: «برای ایج//اد و راهاندازی این ش//هرک تخصصی ۰۰۲ هکت//ار زمین م//ورد نیاز در میان//دوآب تخصیص یافته که با ایجاد این ش//هرک از خامفروشی مواد اولیه جلوگیری میشود.»

وی با اش//اره ب//ه اینکه امی//د میرود ب//ا احداث و راهان//دازی ش//هرک تخصصی صنعت پتروش//یمی در میان//دوآب م//وازی ب//ا کارخان//ه پتروش//یمی در این شهرس//تان، شاهد رونق تولید در منطقه باشیم، گفت: «هماکنون مواد تولیدشده در واحد پتروشیمی ارومیه از اس//تان خارج ش//ده و هیچ ارزشافزودهای از تولید محصوالت پتروشیمی نصیب استان نمیشود.»

مدیرعامل پیش//ین ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغرب//ی با اش//اره به قرار گرفتن فاز نخس//ت پتروش//یمی مهاب//اد در مراح//ل پایان//ی اج//را گفت: «هماکنون خط انتقال اتیلن غرب به اس//تان رسیده و مش//کلی از بابت تامین مواد اولیه وجود ندارد، که باید در این راستا به فکر افزایش بهرهگیری از ارزشافزوده محصوالت تولیدی این واحدها در استان باشیم.»

‹تخصیص‹اعتبار‹۳۲۱‹میلیون‹یورویی‹ ‹

پس از گذش//ت چند ماهی از روی کار آمدن دولت امید، مردم و مس//ئوالن میاندوآب موضوع پتروشیمی این منطقه را دوباره مطرح کردند تا دولت امید بتواند با تدبیری که وعده آن را داده بود، این مشکات را پس از گذشت بیش از یک دهه برطرف کند.

فرمان//دار میان//دوآب ب//ا اش//اره به اینکه براس//اس پیگیریهای انجام ش//ده بانک س//په با شرکت باختر بهعنوان مجری طرح پتروش//یمی قراردادهای الزم را امضا کردهاند، به ایرنا گفت: «در این راستا ٣۲۱میلیون یورو از محل منابع صندوق توس//عه ملی برای اج//رای این ط//رح تخصیص یافته است.»

س//یفاهلل مطلبی با اش//اره ب//ه اینکه متاس//فانه طرح پتروشیمی میاندوآب در طول سالهای گذش//ته با کمبود اعتبار و مش//کات پیمان//کاری ب//رای اج//رای ط//رح روبرو بود، اظهار ک//رد: «خط لوله پلیاتیلن غرب هماکنون به شهرس//تان میاندوآب رسیده و مشکلی از نظر تامین مواد اولیه وجود ندارد.» وی با بیان اینکه هماکن//ون عملی//ات آمادهس//ازی زمین پتروش//یمی میان//دوآب در ح//ال انجام اس//ت، ادامه داد: «متاس//فانه ۰۲ سال از تصویب اجرای این طرح گذشته که باید برای اتمام عملیات اجرایی این طرح همه دستگاههای اجرایی همکاری و هماهنگی الزم را انجام دهند.»

اجرای طرح پتروش//یمی میاندوآب در س//ال ٣٨ به تصویب هی//ات دولت وقت رس//ید که در این راستا عملیات دریافت مجوزه//ای الزم و خرید زمین از س//ال ۴٨ آغاز ش//د و مکانیاب//ی ط//رح در اولویت برنامهه//ا قرار گرفت و پس از بررس//یهای الزم ۰٣۲ هکتار در منطقه باروق این شهرستان در س//ال ۴٨ خریداری شد و دراختیار مجری ط//رح ق//رار گرف//ت و تاکنون تنه//ا عملیات دیوارکشی، دریافت مجوزهای زیستمحیطی و تامین زیرساختهای خدماتی انجام شده است.

کارخانه پتروش//یمی میان//دوآب روزانه هزار تن گاز اتیلن ب//ا ترکیب نم//ک مصرف کرده ک//ه در صورت بهرهب//رداری از آن ب//رای ۲ه//زار و ۰۰5 نف//ر بهطور مستقیم و ۰۱هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع پاییندست پتروشیمی شغل ایجاد میشود.

صنع//ت پتروش//یمی ای//ران هماکن//ون نخس//تین صادرکنن//ده پلیاتیل//ن ب//ه اتحادیه اروپ//ا و دومین صادرکنن//ده ای//ن محصول به چین به ش//مار میرود ک//ه در صورت تحقق وعدههای مس//ئوالن و به نتیجه رسیدن طرحهای پتروشیمی میاندوآب و مهاباد استان زرخی//ز آذربایجانغربی با توجه ب//ه ظرفیتهای ویژه س//هم قابل توجهی در تامین این ماده اولیه پرطرفدار داشته باشد.

‹یک‹گام‹بلند ‹

تامی//ن م//واد اولیه و خ//وراک پتروش//یمی یکی از بلندترین گامهای احداث پتروشیمی به شمار میرود. بیژن زنگنه اردیبهشت امسال خبر از برداشتن این گام بلند برای پتروشیمی میاندوآب را داد.

ب//ه گ//زارش ش//اتا، مق//ام ارش//د وزارت نف//ت در مراس//م افتت//اح پتروش//یمی لرس//تان با بی//ان اینکه پتروش//یمی باخت//ر ج//زو مجموعههای//ی اس//ت که س//رمایهگذار آن توانس//ت به تعهدات خود عمل کند، اظهار کرد: «پتروش//یمی لرس//تان یک//ی از بزرگترین سرمایهگذاریهای کشور است که به جز خط کاویان، میتواند خوراک ایام، اندیمشک، کرمانشاه، کردستان و میاندوآب را تامین کند. همچنین بخشی از خط دنا برای گچس//اران را تامین خواهد ک//رد. این بزرگترین س//رمایهگذاری به ارزش ۰۰۴میلیون دالر در لرستان است که از نوع فاینانس بوده است.» وی افزود: «وظیفه مقامات اس//تانی این اس//ت که حتی فروش یک تن از محص//والت این مجموعه را به ص//ورت خام به بیرون قبول نکنند و آن را به محصوالت صنایع پاییندس//تی تبدیل کرده و از استان خارج کنند.» وزیر نفت با بیان اینکه خط اتیلن غرب کش//ور در سال ۱٨ مصوب و از عسلویه آغاز شده و به مهاباد میرسد، گفت: «این خط هزار و ۰۰7 کیلومتر اس//ت که بعد از مهاباد به میاندوآب خواهد رسید.» زنگنه بیان کرد: «تاکنون مجتمع کرمانش//اه افتتاح شده، هماکنون نیز لرستان افتتاح شده و امسال نیز قصد داریم دو خط کردستان و مهاباد را افتت//اح کنیم که ب//ا افتتاح این دو خط ۰6٩هزار تن اتیلن به ظرفیت تولید اضافه خواهد شد.» وی با بیان اینکه امسال یکی از سالهای تاثیرگذار در پتروشیمی کشور اس//ت، بیان کرد: هماکنون تولید کاویان یک میلیون تن اس//ت و تا پایان س//ال به ۲میلی//ون ت//ن خواهد رس//ید. همچنین ۲میلیون و ۰۰5 هزار تن متانول از کاویان، یک میلیون و ۰۰7ه//زار تن کود اوره در فارس، یک میلیون و ۰۰7هزار تن پردیس ۲ و ی//ک میلیون تن از واحدهای دیگر به مدار میآین//د و در مجموع ٨میلیون تن تولید پتروش//یمی به ارزشافزوده ۴میلیارد دالر اضافه میش//ود. این محصوالت غی//ر از تولیداتی بوده که از برنامه درازمدت ۰۴میلیارد دالری پتروش//یمی کشور درنظر گرفته شده بود.

‹اهمیت‹خط‹اتیلن‹غرب‹در‹توسعه‹ ‹

براس//اس وعدههای بیژن نامدار زنگن//ه قرار بر این بود که پس از پتروش//یمی مهاباد و اتمام مس//یر خط اتیل//ن غرب نوبت به میاندوآب برس//د. اهمیت و تاثیر این پروژه در توس//عه و اشتغالزایی برای غرب کشور به حدی بود که حس//ن روحانی برای افتتاح پتروشیمی مهاباد به شخصه وارد عمل شد.

به گزارش ایس//نا، رییسجمهوری پ//س از دیدار با مردم شهرس//تان مهاباد و افتتاح این طرح پتروشیمی از بخش//های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید کرد و با توضی//ح متخصصان و مس//ئوالن در جریان روند فعالیتها و محصوالت مجتمع پتروشیمی مهاباد قرار گرفت.

مجتمع پتروشیمی مهاباد بهمنظور توسعه تولیدات پتروش//یمیایی در کشور و ایجاد کار و اشتغال و تولید مول//د و همچنین توس//عه صادرات پتروش//یمیایی و اس//تفاده بهین//ه از منابع گازی کش//ور و ایجاد ارزش افزوده بر سرمایههای ملی با مشارکت پتروشیمی ایران و سرمایهگذاری بخش خصوصی شکل گرفته است.

همچنی//ن بهرهب//رداری رس//می از ای//ن مجتم//ع پتروش//یمی تحول بزرگی در رفع محرومیتها خواهد ب//ود و در ای//ن منطق//ه اش//تغال ایجاد خواه//د کرد، بهطوریکه در آینده نزدیک میتوان ش//اهد توس//عه صنایع پاییندستی پتروشیمی در غرب کشور و ایجاد زیرس//اختهای توس//عهای در نقاط کمتر توسعهیافته این منطقه بود.

‹این‹روزهای‹میاندوآب ‹

اکنون در شرایطی که پیشبینی میشود درآمدهای نفتی ایران در ماههای آینده افزایش یابد و پتروشیمی مهاباد نیز افتتاح شده، نوبت به وعده قدیمی میاندوآب رس//یده اس//ت. دولتهای قبل ب//دون درنظر گرفتن تامین خوراک وعده احداث پتروش//یمی میاندوآب را داده بودند و در ش//رایط کنونی ظرفیت ساخت آن به وجود آمده اس//ت. مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب به صداوسیما گفت: «عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میاندوآب با سرعت خوبی در حال اجراست و هماکنون 5۲درصد پیش//رفت دارد.» احد مهدوی با اش//اره به نقش بخ//ش خصوصی در راهاندازی این پتروش//یمی گفت: «این مجتمع با س//رمایهگذاری بخش خصوصی احداث میشود و برای ساخت و تکمیل آن ۰5میلیون یورو به ص//ورت ارزی و ۲هزار میلیارد ریال به صورت ریالی، اعتبار درنظر گرفته شده است.» وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی س//اخت این مجتمع از سال ۴٩ تسریع شده است، گفت: «پیشبینی میشود مجتمع پتروش//یمی در نیمه نخست س//ال 7٩ به بهرهبرداری برس//د.» مدیرعامل پتروشیمی میاندوآب تصریح کرد: «با بهرهبرداری از ای//ن مجتمع برای ۰۰۲ نفر فرصت شغلی فراهم میشود. پتروشیمی میاندوآب در زمینی به مساحت ۰۲۲ هکتار در ۰۲ کیلومتری جاده سرچم در حال ساخت بوده و شامل واحد پلیاتیلن سنگین با ظرفیت 57۱هزار تن است.»

براس//اساینگزارش راهاندازیپتروشیمی میان//دوآب نهتنها ظهور دوباره بارقههای امید در مردم چشمانتظار خواهد بود، بلکه سنگ محکی است پیش روی دول//ت امید ک//ه بتواند برخاف دولت گذش//ته وعدههای خود را اجرا کند.

بیژن نامدار زنگنه پتروشیمی لرستان یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای کشور است که به جز خط کاویان، میتواند خوراک ایالم، اندیمشک، کرمانشاه، کردستان و میاندوآب را

تامین کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.