‹گزارش‹ ‹از‹دهمین‹نمایشگاه‹صنعت‹آرد‹و‹نان‹نشان‹داد سودآوری سازندگان ماشینآالت پخت نان صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نمایش/گاه صنعت آرد و نان ۶۱ تا ۹۱ آذر در محل نمایشگاههای بینالملل/ی تهران برگزار ش/د. در ای/ن نمایش/گاه آخری/ن توانمندیه/ای صنع/ت ن/ان با صفیه رضایی

حض/ور ۶۹۱ ش/رکت داخلی و گروه صنایع کوچک خارجی از ٧۱ کش/ور جهان به نمایش گذاشته شد و واحدهای صنعت/ی در دو بخ/ش تولیدکنندگان نان و س/ازندگان دس/تگاههای پخت ن/ان در این نمایش/گاه حضور پیدا کردند.

اس/تادان س/نگتراش قدی/م و آس/یابانان که ی/ک ماه در کوههای صخ/رهای عرق میریختند و س/نگهای چندصد منی صیقلی را میتراشیدند و آنگاه با س/ام و صل/وات و قربانی ک/ردن گاو و گوس/فند و به یمن زور ب/ازوی پهلوانان، آن را در آس/یاب نصب میکردند تا روزی خ/ود و مردم را تامی/ن کنند، اگر در دنیای امروز ما حاضر ش/وند هیچ گاه باورش/ان نشود که آس/یابهای امروزی همه یا «چکش/ی» اس/ت یا «والس/ی» و تنها یک اپراتور دستگاه شاید اگر باید زحمت فشردن چند دکم/ه را به خود بدهد ت/ا خروارخروار گندم، آرد ش/ود. شاید باورشان نشود که در فضایی گسترده دس/تگاهها و ماشینآالت مجهز آردسازی و تولید نان را میتوان تجمیع کرد تا نش/ان داده شود که روزی مردم به برکت صنعت به نحو مطلوب تامین خواهد شد. گذش/تگان و آسیابانان قدیمی ما اگر امروزه در دهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت نان دور هم جمع ش/وند با این حقیقت رو میشوند که تنه/ا هدف تولی/د آرد و نان، تامی/ن نان مصرفی نیس/ت بلکه ارائه دس/تاوردهای نوینی در صنعت نان و آرد اس/ت که بتواند نان را با بهترین کیفیت و کمتری/ن ضایعات و دورریزی به مصرفکنندگان تحویل دهد.

آنه//ا میبینن//د ک//ه در این نمایش//گاه آخرین توانمندیهای صنعت نان با حضور ٦٩١ ش//رکت داخل//ی و خارجی از ٧١ کش//ورجهان به نمایش گذاشته شده است. به عبارتی ٦۳١ شرکت داخلی و ۰٦ ش//رکت خارجی از کشورهای آلمان، ترکیه، یونان، ایتالیا، فرانسه، کرهجنوبی، لهستان، سوئد، جمهوری چک، بلژیک، س//وئیس، روسیه، لبنان، اسپانیا، هلند و اتریش آخرین فناوری این صنعت را به معرض نمایش گذاش//تهاند. همچنین در این نمایش//گاه با وسعت ۴١ هزارمترمربع، ۰٦ شرکت ماش//ینآالت پخت نان، ۰١ ش//رکت تولیدکننده ماشینآالت آردسازی، ٦ شرکت تولیدکننده نان، ٩ شرکت تولیدکننده آرد، ۸١ شرکت تولیدکننده بهبوددهن//ده و خمیرمای//ه، ٦ ش//رکت خدمات آزمایشگاهی، 5 شرکت تولیدکننده سیلو و حدود ۰٧ شرکت فعال در زمینههای دیگر صنعت آرد و نان کشور و تولیدکنندگان نان صنعتی، سازندگان ماشینآالت تولید نان، تولیدکنندگان نان شیرین و کی//ک، تولیدکنن//دگان و عرضهکنن//دگان تجهی//زات کاف//ه قن//ادی، تولیدکنن//دگان آرد، سازندگان ماش//ینآالت آردسازی، تولیدکنندگان خمیرمایه و بهبوددهنده و سازندگان سیلو حضور پیدا کردند.

ش//اید باور این موضوع برای آس//یابانان سنتی سخت باشد اما در نگاهی گستردهتر فرهنگسازی و اصالح الگوی تولید و مصرف آرد و نان، افزایش س//طح فعالیته//ای تجاری و س//رمایهگذاری در صنع//ت آرد و نان و حمایتی از احداث و توس//عه واحده//ای تولید نان صنعتی در کش//ور، حرکت سازمانیافته در بخش خصوصی در زنجیره تولید و تامین م//واد اولیه تولید نان، بسترس//ازی الزم برای ارائه حداکث//ری ظرفیتها و توانمندیهای ش//رکتهای داخلی در عرصه ماشینآالت صنایع مرتبط با صنعت آرد و نان و تعامل و همکاریهای بیشتر در صنعت آرد و نان کشور از جمله اهداف نمایشگاه صنعت آرد و نان است.

‹نا ‹نها ‹ی‹پرطرفدار ‹

ب//وی ن//ان نخس//تین چی//زی اس//ت ک//ه م//ا را به جم//ع صمیمی صنعتگران ن//ان میکش//اند. جمعی که یا ماش//ینآالت پخت ن//ان تولید میکنند ی//ا تولیدکننده نان صنعتی هستند. برخی در داخل شهرکهای صنعت//ی فعالیت میکنند و برخی در بیرون از مح//دوده آنها؛ هرچند حال و ه//وای تولید در این صنعت از زبان آنها یکسان اس//ت به ویژه اینکه نان کاالیی اس//تراتژیک اس//ت و هنوز بر طبق سنت قدیمی قداست و حرمت دارد.

محم//ود مرش//دی، دبیر انجمن ماشینس//ازان پخت نان و شیرینی ایران در این نمایشگاه درباره چالشها و نیازمندیهای صنعتگران نان و آرد به گسترش صنعت گفت: هنوز ترکشهای تحریم بر پیکر صنعت اس//ت. با این حال باید برای توس//عه ص//ادرات محص//والت صنعت نان بیش//تر تالش کنیم؛ چرا که اگر قرار باش//د بخشی از نمایشگاه صنع//ت آرد و نان دراختیار خارجیها باش//د باید بازدیدکنن//دگان خارج//ی نیز در این نمایش//گاه حضور داش//ته باش//ند. در غیراینصورت تنها به واردات اکتفا میشود و صادراتی انجام نمیشود.

وی اف//زود: باید تم//ام تالش ما این باش//د که نمایش//گاههای داخل//ی در صنعت ن//ان و آرد را قویت//ر کنیم چرا که در ح//ال حاضر صنعتگران ما توانایی حضور در کش//ورهای خارجی و رقابت با همتایان خود را ندارند. از این رو بهتر اس//ت که بازدیدکنندگان خارجی بیش//تر از نمایشگاههای داخلی ما دیدن کنند.

مرش//دی معتق//د اس//ت ک//ه در تولی//د ن//ان چ//ه صنعت//ی و چه س//نتی ۳ اصل م//واد اولیه، ماش//ینآالت اس//تاندارد و دانش فن//ی مورد نیاز دخیل هس//تند. اگ//ر این فاکتورها رعایت ش//ود میت//وان به تولید نان باکیفیت امیدوار بود. از این رو صنعتگ//ران و ماشینس//ازان پخت نان وظیفه خود میدانن//د که به دنبال افزایش کیفیت بروند ت//ا بتوانند دان//ش و فن//اوری روز را در تولیدات ماش//ینآالت و دس//تگاهها بهکار گیرند. این روند در خروجی محصول باکیفیت موثر اس//ت به ویژه اینکه اس//تاندارد ماش//ینآالت پخت نان از سال 5۸۳١ اجباری ش//ده اس//ت اما چندان از س//وی تولیدکنندگان رعایت نمیشود.

وی ک//ه تولیدکننده و صاحب کارخانه مرش//د گوهر در ش//هرک صنعتی خرمدشت نیز است از امکان//ات اندک و ضعیف در این ش//هرک صنعتی گالیه میکند. مرش//دی معتقد اس//ت که هرچند حضور در ش//هرکهای صنعتی ب//رای واحدهای تولیدی مزیتهایی دارد اما باید با بیش//تر ش//دن امکانات زیرساختی زمینه تولید برای صاحبان صنایع روانتر شود.

مرش//دی بر اهمیت کیفیت تولید و رعایت بهداش//ت صنعتی در تولید نان نیز تاکید کرد. اعتقاد او این است ک//ه باید در آینده در کن//ار بازارهای افریقایی و آس//یای میان//ه بازارهای دیگری را نیز در دست بگیریم.

‹نان‹پ ‹رزحمت ‹

نظ//رات تولیدکنن//دگان ن//ان ب//ا س//ازندگان ماش//ینآالت پخ//ت نان متفاوت اس//ت به وی//ژه اینکه برخی از حض//ور در ش//هرکهای صنعت//ی رضایت دارند، برخی آن را مش//کل و برخی راهحل مش//کالت خود میدانند. به عنوان نمونه، حم//زه جعفری، تولیدکنن//ده نان فانتزی ش//رکت کماجپزان به گسترش صنعت میگوید: کارخانه ما در شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز اس//ت اما مش//کالت ما با واحده//ای صنعتی که بیرون از شهرکهای صنعتی حضور دارند یکسان اس//ت؛ یعنی حضور در ش//هرکها مشکالت ما را تسهیل نکرده است. جعفری مشکالت کمبود آب و بعد مسافت برای تامین مواد اولیه را اصلیترین مشکالت واحد صنعتی خود مثال میزند.

ام//ا س//یدمرتضی حس//ینی، تولیدکنن//ده ماشینآالت نان و شیرینی معتقد است که حضور در ش//هرکهای صنعتی به لح//اظ وجود امکانات و زیرس//اختهای تولی//د برای صنعتگ//ران بهتر است. به ویژه اینکه حضور در شهرکهای صنعتی برای واحدهای تولیدی که در زمینه ماشینآالت فعالی//ت میکنن//د س//ودآوری دارد چ//را که در ش//هرکهای صنعتی نیروی کار به سختی جذب میش//ود و این ن//وع واحدهای صنعت//ی نیز نیاز چندانی به فعالیت یدی و نیروی انسانی ندارند.

حس//ینی با اشاره به اینکه کارخانهاش در ناحیه صنعتی کمالش//هر البرز است به گسترش صنعت گفت: در تولید ماشینآالت پخت نان که بیش از ۰۲ نوع هس//تند به حضور نیروی انسانی کمتری نیاز اس//ت از ای//نرو هزینههای تولی//د نیز کمتر میشود.

هاله حدایق، مدیر «آرانددی» ثمین نان س//حر نیز به گس//ترش صنعت گفت: گروه صنعتی نان س//حر هلدینگ//ی متش//کل از ۴ زیرمجموعه نان س//حر، پیش//رفت پخت س//حر، ثمین نان سحر و مرکز آموزش نان س//حر متش//کل از مدرسه نان و دانش//گاه اس//ت. کارخانه نان س//حر در شهرک صنعت//ی نصیرآب//اد و کارخان//ه بهبوددهن//ده و دانش//گاه نیز در شهرک صنعتی صفادشت استان البرز است.

حدایق مزیته//ای حضور واحده//ای تولیدی در ش//هرکهای صنعتی را در کنار همدیگر بودن واحدهای تولیدی و اس//تفاده از امکانات یکسانی که شامل حال تمامی واحدهای صنعتی میشود، میداند. در مقابل اگر مش//کل و ضعفی نیز پیش آید ش//امل حال تمامی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی خواهد شد.

‹حمایت‹از‹نوآوران ‹

یک//ی از دغدغهه//ای تولیدکنن//دگان صنای//ع کوچ//ک حمای//ت از خالقیتهای آنها از س//وی مسئوالن است.

به عنوان نمونه فی//ضاهلل باقری، تولیدکننده و مخترع ماشینآالت تولید نان به گسترش صنعت گفت: از واحده//ای صنعتی نوآور که کپیبرداری نکردهان//د باید حمایت ش//ود. این درحالی اس//ت که برخی از دس//تگاههای تولی//دی و اختراعی ما کپیب//رداری میکنند و ما برای اثبات این معضل بای//د هزینههای زیادی را متحمل ش//ویم. باقری با اش//اره به اینکه به تازگی قرار اس//ت در شهرک صنعتی بهارس//تان البرز فعالیت کند، گفت: برای گس//ترش واحد صنعتی و دریافت امکانات بیشتر در ش//هرک صنعتی زمین دریاف//ت کردهایم. در حال حاضر نیز برای ۰۲ نفر اش//تغال مس//تقیم و برای حدود ۰۰١ نفر اش//تغال غیرمستقیم ایجاد کردهای//م. به عالوه اینکه دس//تگاه پخ//ت نان ما دارای ویژگیهای//ی اس//ت که باعث ب//اال رفتن کیفیت و کاهش ضایعات نان خواهد شد.

به گزارش گس//ترش صنعت دهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان از دوشنبه ٧١ آذر تا تا ٩١ آذر در محل نمایش//گاههای بینالمللی تهران برگزار شد. اما جای خالی غرفه آموزشی کاهش ضایعات نان، حضور بازدیدکنندگان خارج//ی، ارائه کتابهای جام//ع در زمینه آرد و ن//ان و غرفه آموزش پخت نان و شیرینی در این نمایشگاه محسوس بود.

محمود مرشدی : برای توسعه صادرات محصوالت صنعت نان بیشتر تالش کنیم؛ چرا که اگر قرار باشد بخشی از نمایشگاه صنعت آرد و نان دراختیار خارجیها باشد باید بازدیدکنندگان خارجی نیز در این نمایشگاه حضور داشته باشند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.