برگزاری‹کلینیک‹سیار‹صنعت‹در‹همدان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان هم//دان گف//ت: کلینیک س//یار صنعت در ش//هرک صنعتی «ویان» برگزار شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان همدان، کیوان گردان با بیان اینکه کلینیک س//یار صنعت با ترکیب استادان و مشاوران باتجربه و متخصص در شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان در محل واحدهای صنعتی برگزار میش//ود، اظهارکرد: کلینیک سیار صنعت در شهرک صنعتی ویان با اهداف افزایش بازدهی تولید و کاهش هزینهها، توس//عه بازار داخلی، س//اماندهی وضعیت حسابداری شرکتها، حل مشکالت مرتبط با تامیناجتماعی، حل مشکالت مرتبط به اداره مالیات، مکانیزه کردن فرآیندها و تجهیزات تولید(اتوماسیون اداری و صنعت//ی) و حل مش//کالت مرتبط با نیروی انسانی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در هر حوزه کارشناسان از دستگاه اجرای//ی مربوط نیز حضور دارن//د، افزود: نمایندگانی از اداره کل ام//ور مالیاتی، تامین اجتماعی، س//ازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر س//ازمانهای مربوط به فراخور نیاز واحدهای صنعتی در کنار کارشناسان و مش//اوران خبره حضور دارند تا مشکالت واحدهای صنعتی را در محل برطرف کنند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان هم//دان گفت: پی//ش از این کلینیک س//یار صنعت در ش//هرک صنعت//ی بوعلی و س//ومین نمایش//گاه توانمندیهای صنایع کوچک اس//تان همدان حضور یافته و با استقبال خوب صنعتگران روبهرو شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.