اجرای ۲ پروژه عمرانی در اللهآباد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از اجرای ۲ پروژه عمرانی در ناحیه صنعتی اللهآباد با هزینه ۲ هزار و ۰۰۲ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، س//یدمصطفی موسوی گفت: ناحی//ه صنعت//ی اللهآباد با توج//ه به موقعیت مناس//ب و قرار گرفتن در جاده مواصالتی آمل به بابل، دارای ش//رایط مناسب سرمایهگذاری است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: ناحیه صنعتی اللهآباد در زمینی به مساحت ۸۲ هکتار ایجاد شده که ۰۲ هکتار آن زمین صنعتی است.

موسوی افزود: تاکنون ۲۳ قرارداد با سرمایهگذاران در ناحیه صنعتی اللهآباد منعقد شده است.

وی ب//ا اش//اره به اج//را و تکمیل زیرس//اخت ناحیه صنعتی اللهآب//اد تصریح کرد: پروژه هدایت آبهای س//طحی به طول ۰۰۳ متر و زیرس//ازی ۰۰٦١ مترمربع و ب//ا هزینهای افزونبر ۰۰۴١ میلیون ریال انجامشده است.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازن//دران اظهار کرد: پروژه ایس//تگاه تقلیل فش//ار گاز ناحیه صنعتی اللهآباد نیز با هزینه ۰۰۸ میلیون ریال انجامشده است.

موس//وی بیان کرد: با اجرا و تکمیل زیرساختهای مناسب در ش//هرکها و نواحی صنعتی، ش//اهد پویای//ی، رونق تولید و ایجاد اش//تغال پایدار در واحدهای تولیدی و صنعتی و توسعه اقتصادی استان خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.