راهکارهای ارتقای شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در نشستی با حضور مدیرانعامل دو شرکت شهرک صنعتی اس//تان تهران و آذربایجانش//رقی راهکارهای ارتقای وضعیت شهرکهای صنعتی بررسی شد.

به گزارش گس//ترش صنعت بهنقل از روابطعمومی شرکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانش//رقی، فرآیند مدلس//ازی فناوری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، طرحهای زیربنایی و توس//عه صنایع کوچک با رویکرد اقتص//اد مقاومتی و نواحی صنعت//ی - تخصصی صنفی از جمله موضوعات مورد بررس//ی در این نشس//ت بود که از سوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران مطرح شد.

محمدرضا قاهریبدر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران افزود: تجدیدنظر اساسی در امور شهرکسازی به منظور حذف هزینههای اضافی و بکارگیری شیوههای نوین در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی تهران قرار دارد.

وی ب//ا ارائه گزارش//ی از عملکرد ش//رکت متبوعش، ایجاد و توس//عه صنعت شبیهس//ازی را از مولفههای مهم دستیابی به اهداف ش//رکت ش//هرکهای صنعتی در کاه//ش هزینههای اجرایی عنوان کرد.

سید مرتضی نیرومند اسکویی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی پروژهه//ای عمران//ی این ش//رکت درباره اقدامات مش//ترک با قاهریبدر هماندیشی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.