بازدید فرماندار کالله از ناحیه صنعتی «دهنه» استان گلستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فرمان//دار شهرس//تان کالله به هم//راه مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گلس//تان از ناحیه صنعتی دهنه بازدی//د ک//رد. به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی گلستان، نصرت برزگر در این بازدید بر رفع مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی دهنه تاکید کرد.

وی خواستار اهتمام و توجه ویژه برای رفع مشکالت و توسعه و رونق کس//بوکار در منطقه با فعال شدن این ناحیه صنعتی شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان نیز در این بازدید گفت: تمهیدات الزم برای رفع مش//کالت احتمالی و فعلی شهرکهای صنعتی کالله درنظر گرفته شده است.

حجتاله خلی//لزاده صورتی اظهار کرد: از همه تالش//گران عرص//ه صنع//ت تقاضا داری//م تا با نیازس//نجی و ب//ا توجه به ظرفیته//ای موجود در منطق//ه، اقدام به اح//داث واحدهای صنعتی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.