بهرهبرداری از نیروگاه برق در شهرک صنعتی جویبار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون فنی ش//رکت شهرکهای صنعتی مازندران از احداث شبکه ۰۲ کیلوولت برق در شهرک صنعتی جویبار خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، یاس//ر امینی گفت: این پروژه بهمنظ//ور تامین ب//رق پایدار و تقوی//ت ولتاژ، افزای//ش پایدار خطوط برقرسانی و در راستای کاهش تلفات انرژی و حمایت از واحدهای تولیدی در ش//هرک صنعتی جویبار عملیاتی شده است.

معاون فنی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازن//دران افزود: برای اجرای پروژه ش//بکه برق ۰۲ کیلوولت به طول ۰۰۴ متر، ۰۰۲میلیون ریال هزینه شده است.

امینی بیان کرد: تامین برق پایدار و تقویت تولید از مهمترین اهداف ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی در اج//رای پروژههای برقرسانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.