تشریح‹آخرین‹وضعیت‹سنگبر‹یهای‹لرستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس اداره امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت لرس//تان گف//ت: ظرفیت تولید س//نگبریهای اس//تان 12 میلیون مترمربع اس//ت. به گزارش ایس//نا، منصور ملکمحمدی اظه//ار کرد: ای//ران، چین، هند، برزیل، ایتالیا و ترکیه از کش//ورهای تولیدکنن//ده س//نگهای تزئین//ی دنی//ا هستند.

وی ب//ا بی//ان اینکه ذخیره س//نگهای تزئینی(گرانیت، مرمریت، تراورتن و مرمر) در دنیا 51میلیارد تن است، افزود: گردش مالی ساالنه صنعت سنگ ساختمان بیش از 08میلیارد دالر اعالم ش//ده که این رقم 3 برابر صادرات نفت ایران است.

ملکمحم//دی میزان تولید س//نگ در کش//ور را 80 میلی//ون مترمرب//ع اع//الم ک//رد و با بیان اینکه ای//ران از لحاظ تنوع س//نگ مق//ام نخس//ت و از لح//اظ میزان ذخیره س//نگ، مقام چه//ارم دنیا را دارد، افزود: ایران 2/4میلیارد تن ذخیره س//نگ (گرانیت، مرمریت، تراورتن، مرمر، چینی و کریستال) دارد.

رییس اداره امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان میزان تولید سنگ در کش//ور را 08میلیون مترمربع دانست و گفت: میزان مصرف س//نگ بریده شده در کشور حدود 0۷ میلیون مترمربع است.

ملکمحم//دی از وج//ود 1۹55 معدن س//نگ در کشور و ۹01 معدن در لرستان خبر داد و با اش//اره به اینکه از این میزان 1050 مع//دن فعال اس//ت، اظه//ار کرد: از ای//ن میزان، ذخیره قطع//ی این معادن 4/2میلیون تن اس//ت و ظرفیت استخراج تا 3میلیون تن را نیز دارد.

رییس اداره امور صنایع سازمان صنعت، مع//دن و تجارت لرس//تان گف//ت: معادن س//نگ لرستان ۹01 مورد است که از این تعداد 64 معدن فعال هستند و در مجموع لرس//تان یک چهارم ذخایر سنگ کشور را دراختیار دارد.

ملکمحمدی تعداد سنگبریهای کشور را 6 هزار تا 6 هزار و 500 واحد بیان کرد و گفت: این در حالی است که این واحدها در حقیقت 3 هزار و 4۷۷ مورد هستند.

ریی//س اداره ام//ور صنای//ع س//ازمان صنعت، معدن و تجارت لرس//تان ظرفیت تولید سنگبریهای اس//تان را 21میلیون مترمربع دانس//ت و با بی//ان اینکه ظرفیت تولی//د س//نگبریهای کل کش//ور حدود 061میلی//ون مترمربع اس//ت، اظهار کرد: میزان صادرات سنگهای فرآوری شده در کش//ور از س//ال 0۹ تا مهر امسال افزایش داشته اما به هر حال باید به سمت فرآوری سنگ پیش رویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.