ایران،‹دومین‹تولیدکننده‹صنعت‹سنگ‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نایبرییس و دبیر کانون صنعت سنگ کشور گفت: ایران پس از چین دومین تولیدکننده و صرفکننده صنعت سنگ در دنیا است. به گزارش ایرنا، خداداد غیاثوند در نشس//ت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرس//تان اظه//ار کرد: با رکود اقتصادی در کش//ور، صنعت س//نگ رکود پیدا میکند. غیاثوند اظهار کرد: در 2 س//ال گذش//ته بی//ش از 02هزار تن در صنعت س//نگ کشور تعدیل نیرو داشتهایم در حالیکه با حمایت و فعالیت صنعت س//نگ، 061هزار اش//تغال در عرصه سنگ در کشور از بحران بیکاری و تعدیل نیرو نجات پیدا میکند. نایبرییس و دبیر کانون صنعت س//نگ کش//ور افزود: با ظرفیت و رشد صنعت سنگ در لرستان، این اس//تان به عنوان آزمایشگاه صنعت س//نگ معرفی میشود. غیاثوند رفع مشکل صادرات و سنجش بازار قبل از تولید را باعث افزایش فروش س//نگ دانست و گفت: واحدهای تولیدی به لحاظ حجم کوچک هستند و برای رش//د و افزایش تولید این واحدهای صنعتی به متولی نیاز دارند. نایبرییس و دبیر کانون صنعت سنگ کشور با تاکید بر لزوم رفع مشکل صادرات و فروش س//نگ افزود: ارزش افزوده یکی از مش//کالت اساس//ی صنعت س//نگ اس//ت که باید به خوبی برطرف ش//ود. غیاثوند بیان کرد: سازمان نظام مهندسی و س//ازمان صنعت، معدن و تجارت در استاندارد کردن مواد اولیه باید اقدامات بیشتری داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.