امضای موافقتنامه اجرای دورههای کارآموزی در صنعت

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

موافقتنامه اجرای دورههای کارآموزی در صنعت به امضای معاون//ان وزارتخانههای عل//وم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت رسید.

به گزارش گسترش صنعت، وحید احمدی معاون پژوهش و فن//اوری وزارت علوم، رمضانعلی صادقزاده معاون آموزش، پژوه//ش و فن//اوری وزارت صنعت، مع//دن و تجارت و علی یزدانی مع//اون وزیر و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ۴۲ آذر در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفت//ه پژوهش و فناوری س//ال ۵۹ ای//ن موافقتنامه را امضا کردند.

در راستای تفاهمنامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب ۲۱/۵/۳۹ و ب//ه منظور افزایش اثرگذاری و اثرپذیری آموزش عال//ی و بخش صنعت و همچنین پرورش دانش//جویان کارآمد و بامهارت، ایج//اد دورههای کارآموزی برای دانش//جویان ضروری به نظر میرسد. بر این اساس این دستورالعمل به منظور ساماندهی امر کارآموزی در رشتههای مختلف گروههای آموزش عالی تدوین میشود.

‹ماده‹۱-‹تعاریف‹و‹اختصارات:‹ ‹

منظور دورهای اس//ت که در آن دانشجویان رشتههایی که شرایط ورود به این دوره را دارند، واحدهای عملی مشخصی را در مراک//ز صنعتی، خدماتی یا س//ایر مراکز واجد ش//رایط میگذرانن//د تا با اس//تفاده از آموختههای علمی و فنی و باال ب//ردن توان علمی - کاربردی خود در رش//ته مربوط با نحوه رفع نیازهای ضروری صنعت و جامعه آشنا شوند.

‹ماده‹2‹– ضرورت‹و‹اهداف:‹ ‹

یک//ی از راهکاره//ای موث//ر در کارآفرینی و اش//تغالزایی، توانمندس//ازی دانشآموختگانی اس//ت که در دوره تحصیلی خود با بازار کار آش//نا ش//ده باش//ند. کارآموزی ابزاری برای تبدی//ل تئوری به عم//ل با رویکرد افزای//ش مهارت علمی - عملی و همچنین تالشی برای پیوند بین محیط کار و مراکز آموزشی است.

‹مه ‹مترین‹اهداف‹کارآموزی‹عبارتند‹از: ‹

ایجاد مهارت کافی در دانشآموختگان متناسب با نیازهای جامعه، آش//نایی دانش//جویان ب//ا کارهای عمل//ی و اجرایی و مس//ائل کارگاه//ی و تطبی//ق آموختهها با عمل، آش//نایی با مس//ائل کارگاهی، کارگ//ری، اجتماعی و روبهرو ش//دن با واقعیتهای عینی در محیط کار، ایجاد فرصتی مناسب برای شکوفایی خالقیتهای دانشجویان در راستای تحقق اقتصاد دانشبنی//ان و تبادل یافتههای علمی و عملی بین دانش//گاه و صنعت.

‹م/اده‹ ۳-‹ فرآین/د‹ کل/ی‹ معرف/ی‹ و‹ پذی/رش‹ ‹ کارآموز:

س//ازمانهای اس//تانی هر ۶ م//اه یکبار ظرفی//ت پذیرش دانش//جوی کارآموز را به موسس//ه آموزش//ی اس//تانی اعالم میکنند. موسسه اس//تانی ظرفیت مورد نیاز دوره کارآموزی خود را به س//ازمان اس//تانی اعالم میکند. موسس//ه استانی فهرس//ت اخذ شده از سازمان اس//تانی را برای برگزاری دوره کارآموزی در اختیار موسسه آموزشی محل تحصیل دانشجو قرار میدهد. موسسه آموزشی استانی هر ۶ ماه یکبار نسبت به ارائه فهرس//ت کارآموزان واجد شرایط و معرفی کارآموز به واحد پذیرنده اقدام میکند.

‹شرایط‹انتخاب‹کارآموز: ‹

دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی ملزم به گذراندن ۰۰۱ واحد درس//ی قبل از دوره کارآموزی هستند. دوره کارآموزی در واح//د پذیرنده حداقل ۳ماه خواهد ب//ود. دوره کارآموزی و زمینه فعالیت واحد پذیرنده متناس//ب با رش//ته تحصیلی کارآموز است.

‹ضوابط‹تشویقی: ‹

مش//وقها و تسهیالت تش//ویقی برای کارآموزان، استادان کارآم//وزی و واحد پذیرن//ده کارآموز: دانش//جویان در دوره کارآموزی مشمول بیمه حوادث از سوی موسسه خواهند بود.

برای دانشجویانی که در دوره کارآموزی فعالیت قابل قبولی داش//ته که منجر به تولید ایده جدی//د و نوآورانه مورد تایید استاد کارآموز و سرپرست کارآموزی شود، تقدیرنامه از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میش//ود. استادان دوره کارآم//وزی در ط//ول دوره از مزایایی نظیر حق الزحمه، حق ماموریت و تاثیر در امتیاز ترفیع ساالنه در قالب ضوابط ابالغی وزارت عتف بهرهمند خواهند شد. واحد پذیرنده از تسهیالت قانونی اعطای امتیازات در قالب ضوابط ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت خواهد بود. شاخص عملکرد دوره کارآموزی موسس//ات و واحد س//ازمانی استانی در رتبهبندی عملکرد پژوهشی موسس//ات و واحدهای سازمانی استانی به عنوان یک ش//اخص مد نظر قرار میگیرد. اولویت استفاده از طرح فاجد با دانشآموختگانی اس//ت ک//ه دوره کارآموزی را در قالب این دس//تورالعمل با موفقیت گذرانده باش//ند. واحد پذیرنده کارآموز موفق، اس//تاد کارآموز و سرپرس//ت کارآموز مربوط پس از ارزیاب//ی عملکرد مورد تقدیر معاونان پژوهش و فن//اوری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد.

‹اجرای‹آیی ‹ننامه:‹ ‹

مس//ئولیت حس//ن اجرای ای//ن دس//تورالعمل و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده وزارتخانههای علوم، تحقیق//ات و فناوری و صنعت، مع//دن و تجارت و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده هر دو وزارتخانه است. موسسه اس//تانی و سازمانهای اس//تانی گزارش ساال کارآموزی را به وزارت متبوع خود منعکس میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.