فروش‹محصوالت‹فن‹بازار‹به‹00۱میلیارد‹تومان‹م‹یرسد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

وزیر علوم با اش//اره به افزای//ش فروش محصوالت فن بازار در ۴س//ال اخیر گفت: پیشبینی میش//ود امس//ال حاصل فروش این محص//والت ۰۰۱میلیارد تومان باشد.

به گزارش گس//ترش صنعت، محم//د فرهادی در حاش//یه گش//ایش هفدهمین نمایش//گاه هفته ملی پژوه//ش، فناوری و ف//ن بازار ک//ه ۴۲ آذر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به وزارت علوم گفت: در بودجه سال قبل که اعتبارات این وزارتخانه به تصویب رسید برابر با سهم اعتبارات پژوهش از تولید ناخالص ملی با احتساب جدول ۴۱ افزونبر یک درصد بوده است.

بخش//ی از این اعتب//ارات تاکنون پرداخت ش//ده و امیدواری//م تا پایان س//الجاری مابقی اعتبارات به وزارت علوم اختصاص یابد. س//هم اعتبارات به وزارت علوم از تولید ناخالص ملی در س//ال گذش//ته برابر با 7۴/۰درص//د بوده اما امس//ال این اعتب//ارات به یک درصد رسیده است.

وی افزود: بر اس//اس سند چشمانداز تا پایان برنامه شش//م این میزان باید به حدود ۳درصد افزایش یابد. در بودجه س//ال ۶۹ این اعتبارات بیش//تر پیشبینی ش//ده است. باید دانش//گاهها از نس//ل دوم به سمت نس//ل چهارم حرکت کنند، پس از برجام شاهد ورود هیاتهایی ازجمله فرانس//ه به کش//ور هستیم که در این راستا قرار است اتفاقات خوبی رخ دهد.

وی با اش//اره به فروش محصوالت فن بازار از سال ۲۹ تاکن//ون تصریح کرد: در س//ال ۲۹۳۱، ۵میلیارد تومان، در سال ۳۹، ۳۲میلیارد تومان و در سال ۴۹، ۳۴میلی//ارد تومان حاصل فروش محصوالت فن بازار بوده اس//ت. امس//ال پیشبینی میکنی//م که فروش محصوالت فن بازار به ۰۰۱میلیارد تومان برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.