نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش صنعت(بخش ششم)

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده اس/ت. با تاس/یس کارخانه جیپ در سال ‪11( 1338‬ سال پیش از تاسیس ذوبآهن و 59 سال پس از ورود نخس/تین خودرو به ایران) مونتاژ نخس/تین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

گروهی از این ش//رکت به کش//ورهای رومانی، تایلند، هند و پاکس//تان رفتند تا صنع//ت خودرو آنها را بررس//ی کنند. محس//ن کرباسفروش//ان (مدیرعامل ش//رکت) در سالهای ۰۶۳۱-۹۵۳۱ در هند با شرکت ماهیندرا (شرکتی غیرمعتبر در صنعت خودرو) برای تولید جیپ توس//ن به توافق رسید. ش//رکت جیپ تنها تولیدکننده خودروهای دو دیفرانس//یل داخلی بود که تا س//ال ۳۷۳۱ حدود ۰۰۰/۹۱ دستگاه تولید ک//رد و بخش عمدهای از ای//ن خودروها (و بعدها لندرورهای اس//پانیایی) را با تجهیزاتی ازقبیل توپهای جنگی، تیربار و مسلسل روانه جبهههای جنگ کرد.

زمان//ی که بیانضباطی بر فضای کارخانه حاکم ش//ده بود، فردی بانف//وذ از میان کارگران انقالبی ب//ه مدیریت کارخانه انتخاب ش//د؛ محمدرض//ا یزدانیخرم از کارگ//ران تعمیرگاه شرکت جیپ و از اعضای موسس انجمن اسالمی کارخانه بود. وی از اواخر سال ۰۶۳۱ تا بهار ۴۶۳۱ مدیرعامل کارخانه شد. تا س//ال ۲۶۳۱ تولید با استفاده از همان قطعات به جا مانده از گذشته در سطح ۹۲۳۵ دستگاه باقی ماند. سرانجام تالش او در آخرین س//ال مدیریتش برای ورود لندرور اسپانیایی به ثمر نشس//ت و در طول ۵ س//ال بعد ۱۹۵۴۱ دستگاه از این خودرو روانه بازار و جبههها ش//د. قطعات توقیف شده ۰۰۲۷ دس//تگاه ش//ورولت و بیوک را پس از ۶ س//ال آزاد کردند. با وجود اینکه بخش//ی از قطعات فرسوده و نیازمند جایگزینی بود، ش//رکت توانست با همان قطعات، ماشین تولید کند و با فروش خودروهای تولیدی بخشی از بدهیهای معوقه بانکی و حق//وق عقبافت//اده کارگران را بپردازد. ش//رکت جیپ در همین زمان توانس//ت برخی از محصوالت فرعی نظامی مثل قالبهای مخازن سوخترس//انی موشکها و قالب پوکههای ت//وپ ۵۰۱ میلیمت//ری را تولید و به جبههها ارس//ال کند. مش//ارکت کارگران در جبههها بخشی از همکاری شرکت در امر دفاع از کشور بود. پارسخودرو در دوران جنگ ۳۲ شهید تقدیم کشور کرد.

در س//ال ۳۶۳۱ با ورود قطعات اتومبیل، آمار تولید با ۰۷ درصد رش//د به ۰۵۲۳۱ دس//تگاه رس//ید. این رکوردشکنی تولیدی تا ۴۱ س//ال بعد تکرار نش//د. در تیر ۴۶۳۱ نیس//ان موتور ژاپن با ای//درو قراردادی امضا کردند که به موجب آن، ماش//ین دو دیفرانس//یل به پارسخودرو واگذار ش//د. در این زمان، کارشناسان ژاپنی جایگزین کارشناسان جنرالموتورز ش//ده بودند. در فروردین ۵۶۳۱ خط مونتاژ ش//روع به تولید استیش//ن چهار در نیسان پاترول کرد و این خودرو در بهمن همان س//ال به بهرهبرداری رس//ید. در آب//ان ۶۶۳۱ مدل دو در ای//ن خ//ودرو و آمبوالنس آن و در ش//هریور ۷۶۳۱ مدل وانت نیس//ان ب//ه بازار عرضه ش//د. تا پایان س//ال ۸۶۳۱ به علت اس//تقبال نکردن مشتریان، تولید آن به ۵۱۸۵ دستگاه کاهش یافت. موتور شرکت ماهیندرا برای ماشین جیپ مورد رضایت مش//تریان نبود. در سال ۹۶۳۱ در مذاکره با شرکت میتسوبیش//ی قرار ش//د موتور آن برای جیپ صحرا استفاده شود. از سال ۴۷۳۱ نیز نوع کروکی آن به بازار آمد. از این دو محصول تا س//ال ۱۸۳۱ بیش از ۰۵۸۳۱ دستگاه تولید شد. تولید نیس//ان پاترول ادامه یافت و نوع پولرس//ان آن مطلوب نهادهای امدادی و نظامی کشور قرار گرفت.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.