واگذاری صلح با خورشید به خصوصیها

گزارش «گسترش صنعت» از حمایتهای دولت برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

اس//تفاده از علموفن//اوری در قرنه//ای گذش//ته عالوه بر رش//د صنعتی و بهرهمندی انس//انها از عوامل طبیعی و محیطی، زیانهای جبرانناپذیری برای طبیعت داش//ته که با اس//تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، عالوه بر جلوگیری از آلودگیهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی به نوعی منجر به صلح و آشتی با طبیعت میشود. برایناساس دولت در برنامه پنجم توسعه پیشبینی کرده که تا ٣ درصد از برق مصرفی کش//ور از تولید انرژی نو تامین ش//ود و اتحادیه اروپا ه//م برنامهریزی کرده تا ۲١ درصد ان//رژی الکتریکی مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای جدید تامین کند. اکنون اینگونه به نظر میرسد که دنیای صنعتی نگاه وی//ژهای به منابع تجدیدپذی//ر بهویژه انرژی خورش//یدی دارد. به گزارش گس//ترش صنعت، کش//ور ایران در بین مدارهای ۵۲ تا ۰۴ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقهای واقع شده که بهلحاظ دریافت انرژی خورشید در بین نقاط جهان در باالترین ردهها قرار دارد. میزان تابش خورش//یدی در ایران بین ۰۰۸١ تا ۰۰۲۲ کیلووات س//اعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به طور متوسط ساالنه بیش از ۰۸۲ روز آفتابی گزارش ش//ده که بس//یار قابلتوجه است. بااینوجود، حال و روز انرژی خورشیدی در ایران، چنگی به دل نمیزند. به گفته مصطفی ربیعی، دولت در تالش اس//ت تا برای توس//عه انرژیهای نو از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. به عبارت دیگر، دولت قصد ندارد به طور مستقیم به موضوع تولید انرژی خورشیدی وارد شود.

اس/تفاده از علموفن/اوری در قرنهای گذش/ته عالوه بر رش/د صنعت/ی و بهرهمندی انس/انها از عوامل طبیعی و محیطی، زیانهای جبرانناپذیری برای طبیعت داشته که با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، عالوه بر جلوگیری از آلودگیهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی به نوعی منجر به صلح و آشتی با طبیعت میشود.

برایناس/اس دول/ت در برنامه پنجم توس/عه پیشبینی کرده که تا ٣ درصد از برق مصرفی کش/ور از تولید انرژی

جهانگیر پیشوایی: نمایشگاه بینالمللی قم حدود ۲ هکتار زمین دارد که در تالشیم برای تامین تمام روشنایی آن از چراغهای خورشیدی استفاده

کنیم نو تامین ش/ود و اتحادی/ه اروپا هم برنامهری/زی کرده تا ٢١ درص/د انرژی الکتریک/ی مورد نیاز خ/ود را از طریق انرژیهای جدید تامین کند.

اکنون اینگونه به نظر میرس/د ک/ه دنیای صنعتی نگاه وی/ژهای به مناب/ع تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورش/یدی دارد.

ب/ه گزارش گس/ترش صنع/ت، کش/ور ای/ران در بین مدارهای ۵٢ تا ۰۴ درجه عرض ش/مالی قرار گرفته است و در منطق/های واق/ع ش/ده ک/ه بهلحاظ دریاف/ت انرژی خورش/ید در بین نق/اط جه/ان در باالتری/ن ردهها قرار دارد. میزان تابش خورش/یدی در ایران بین ۰۰۸١ تا ۰۰٢٢ کیلووات س/اعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده که البت/ه باالتر از میزان متوس/ط جهانی اس/ت. در ایران به طور متوسط ساالنه بیش از ۰۸٢ روز آفتابی گزارش شده که بس/یار قابلتوجه اس/ت. بااینوجود، حال و روز انرژی خورشیدی در ایران، چنگی به دل نمیزند.

برای دانس//تن پاسخ این پرس//ش ک//ه چهکس//ی عهدهدار پیگی//ری تولید انرژی خورش//یدی اس//ت ب//ا مدیرکل س//ابق دفتر آگاهس//ازی س//ازمان انرژیهای نو ایران همصحبت شدیم.

به گفته مصطفی ربیعی، دولت در تالش اس//ت تا برای توسعه انرژیهای نو از ظرفیت بخش خصوصی اس//تفاده کند. به عبارت دیگ//ر، دولت قصد ندارد به طور مستقیم به موضوع تولید انرژی خورشیدی وارد ش//ود. البته در این زمینه باید درنظر داشت که طبق اصل 44 قانون اساس//ی دولت از راهاندازی و مالکیت بنگاههای اقتصادی در مناطق غیرمحروم کشور منع شده است.

وی گف//ت: دولت اعتب//ار الزم ب//رای تولید انرژی خورش//یدی را ن//دارد از ای//ن رو از بخش خصوصی دع//وت کرده اس//ت تا ب//ه این عرصه وارد ش//ود. به دنب//ال این دع//وت، امروز ۳ هزار م//گاوات مجوز به بخش خصوصی داده ش//ده و این رقم بس//یار باالیی است. این مجوزها برای تمامی مناطق ایران از شرق تا غرب و از ش//مال تا جنوب صادر ش//ده است و هر روز تقاضاه//ای جدی//دی برای دریافت مج//وز ارائه میش//ود. اما آنچ//ه قابل توجه اس//ت اینک//ه تولید انرژی خورش//یدی برای شرکتهایی که میخواهن//د از س//رمایهگذاری خارجی استفاده کنند، بهصرفهتر است.

ربیعی افزود: برای اس//تفاده از ظرفیت بخ//ش خصوصی نیاز اس//ت ت//ا قوانین مورد نیاز تدوین ش//ود. در همین راس//تا چند س//ال قب//ل قانون خری//د تضمینی برق تجدیدپذیر تصویب ش//د اما در حال حاضر نیازمن//د همکاریهای بیش//تری از س//وی دس//تگاههای دولتی و بانکها هس//تیم تا تزاحم سرمایهگذاری خارجی رفع شود.

خری/د تضمین/ی ب/رق ‹ نیروگاههای تجدیدپذیر

به گزارش گس//ترش صنعت، در راس//تای توسعه هرچه بیش//تر اس//تفاده از انرژیه//ای تجدیدپذیر، تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک ۹۱ اردیبهش//ت ۵۹۳۱ به دس//تور مقام عالی وزارت نیرو ابالغ شد.

در ای//ن ابالغی//ه نرخ پای//ه خری//د تضمینی برق ان//واع نیروگاههای زیس//تتوده، مزرعه بادی، مزرعه خورش//یدی ...و مش//خص ش//ده و همچنین سقف ظرفی//ت نیروگاهه//ای مزرع//ه بادی و خورش//یدی بزرگ با رعایت بند ۸ این مصوبه تعیین ش//ده است.

از براس//اس این مصوبه، نرخ پای//ه خرید تضمینی برق خورش//یدی با ظرفیت ۰۰۱کیل//ووات و کمتر، برابر ۷هزار ریال بر کیلووات س//اعت و نیز نرخ پایه خرید تضمینی برق خورش//یدی با ظرفی//ت ۰۲کیلووات و کمتر، برابر ۸هزار ریال بر کیلووات ساعت است.

مدیرکل سابق دفتر آگاهسازی سازمان انرژیهای نو ایران درباره یارانه تولید انرژی خورش//یدی گفت: دول//ت به دنبال این اس//ت که ب//ه بخش خصوصی تولیدکننده انرژی خورش//یدی یارانه دهد یعنی اگر برق از طریق س//وختهای فس//یلی ۰۹ تومان تولید میش//ود و در ان//رژی خورش//یدی ب//ه ۰۰4 تومان میرسد، دولت حدود ۰۰۳ تومان یارانه میدهد.

این کارش//ناس انرژیهای نو افزود: در استفاده از انرژی خورشیدی و انرژیهای نو، کشورهای اروپایی و چین پیشتاز هستند چراکه این کشورها در مقایسه ب//ا ایران انرژیهای فس//یلی ندارن//د از اینرو تامین انرژیه//ای فس//یلی و انرژیهای نو هزین//ه برابری برای آنها دارد. بر این اساس کشورها به دلیل نیازی که دارند، به طرف اس//تفاده از انرژیهای نو حرکت میکنند و به همین دلیل پیشتاز شدهاند.

صلح با خورشید در استان قم ‹

یکی از اس//تانهایی که در تالش بوده تا اس//تفاده از انرژی خورش//یدی را بیازماید، قم است. استان قم در منطقهای گرمس//یری واقع اس//ت به همی//ن دلیل موقعیت اس//تفاده از تابش نور خورش//ید را دارد. براس//اس آنچه کارشناس//ان به گسترش صنعت گفتهاند، مس//ئوالن این اس//تان قصد دارند برای تامین روش//نایی نمایشگاه بینالمللی خود از انرژی خورش//یدی اس//تفاده کنند تا واحده//ای صنعتی در این اس//تان قانع شوند که استفاده از انرژیه//ای تجدیدپذی//ر مناف//ع بیش//تری برای صنع//ت دارد. رییس انجم//ن مدی//ران صنایع ق//م در این باره به گس//ترش صنعت گفت: استان قم در تالش اس//ت تا بهرهبرداری بیش//تری از انرژی خورش//یدی کند. به عنوان مثال، یکی از پروژههایی که دنبال میکنیم، تامین نیاز روش//نایی نمایش//گاه بینالملل//ی قم از طریق انرژی خورش//یدی اس//ت. جهانگیر پیش//وایی افزود: نمایش//گاه بینالمللی قم حدود ۲ هکتار زمین دارد که در تالشیم برای تامین تمام روش//نایی آن از چراغهای خورشیدی استفاده کنیم. برای این منظور درنظر داریم از چراغهای زیبا و باکیفیت استفاده کنیم.

وی درباره توانایی این اس//تان در ساخت پنلهای خورش//یدی گفت: درحالحاضر چند شرکت در قم کار س//اخت پنل خورش//یدی را دنبال میکنند که اطالعات دقیقی از میزان تولید آنها ندارم. پیشوایی با اش//اره به اهمیت اس//تفاده از انرژی خورش//یدی گفت: انرژی خورش//یدی به دور از آالیندگی اس//ت و به همین دلیل برای نس//ل آینده مزایای بس//یاری دارد. ه//ر چ//ه زودتر از این فناوری اس//تفاده کنیم، بهره بیش//تری از آن خواهیم برد. کافی اس//ت تا در زمین بزرگی تجربه اس//تفاده از انرژی خورشیدی را کس//ب کنیم تا نتیج//ه آن را ببینیم. رییس انجمن مدیران صنایع قم افزود: امیدواریم با تجربه خوبی که در نمایشگاه بینالمللی قم بهدست میآوریم بهزودی کارخانهها و شهرکهای صنعتی نیز برای استفاده از انرژی خورشیدی اقدام کنند.

تامین روشنایی و گرمایش کارخانهها ‹

در ای//ن زمینه ج//واد ناطق، رییس و کارش//ناس اداره بهداش//ت، ایمن//ی، محیطزیس//ت و ان//رژی س//ازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در یکی از مصاحبهه//ای خ//ود با ایرنا گفته ب//ود: صنعت قم برای رهایی از س//وختهای فس//یلی تالش میکند. وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت برای اس//تفاده از انرژیهای نوین و تجدیدپذی//ر، به غیر از حمایت از تولید انرژیهای پاک همچون انرژی خورش//یدی و بادی، سیاستهای جامعی را تدارک دیده و سازمان صنعت، مع//دن و تجارت اس//تان قم در جه//ت اج//رای ای//ن سیاس//تها، برنامهه//ای گوناگون//ی تدوی//ن کرده اس//ت. همچنین یک//ی از برنامههایی که برای اصالح و کاهش مصرف انرژی در واحده//ای صنعتی مورد توجه قرار گرفته، اس//تفاده دوب//اره از انرژیهای مصرف شده در کارخانهها برای تولید روشنایی و گرمایش است.

ناطق اف//زوده بود: انرژی بس//یاری برای روشنایی واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد و اگر این انرژی از طریق چرخ توربینهای تولیدکننده برق به وسیله حرارت ناشی از سوزاندن سوختهای فس//یلی در کارخانهها تامین شود، کمک بسیاری به صرفهجویی انرژی خواهد کرد. در مرحله نخس//تین اجرای برنامهه//ای اصالح الگوی مص//رف انرژی در واحده//ای صنعتی، آن دس//ته از واحدهای تولیدی اس//تان که در اس//تفاده از س//وختهای فس//یلی و تجدیدناپذیر پرمصرف هس//تند مانن//د کارخانههای سیمان و کورههای آجرپزی باید در کوتاهترین زمان دس//تگاهها و زیرساختهای خود را بروزرسانی کرده و در تولید محصول خود از روشهایی استفاده کنند که به انرژی کمتری احتیاج دارد؛ در غیر این صورت جریمههای قانونی تعیینشده متوجه آنها خواهد بود.

معافیتهای مالیاتی برای صنعتگران ‹

ناطق در زمینه مش//وقهای مالی برای صنعتگرانی ک//ه از این انرژیهای نو اس//تفاده میکنند اینگونه توضیح داده بود: اس//تفاده از مش//وقهای اقتصادی و معافیته//ای مالیات//ی برای تش//ویق صنعتگران و تولیدکنندگان به اس//تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بس//یار اهمیت دارد، چراکه روزآم//دی خط تولید و استفاده از دستگاههای پیش//رفته که انرژی کمتری مصرف میکنند، به سرمایهگذاریهای کالن احتیاج دارد. وی با اش//اره به اینکه برای تولید برق از انرژی خورشیدی باید از سرمایهگذاران حمایت کرد، گفته بود: س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان قم در برنامهه//ای خود به دنبال ایجاد مزرعه خورش//یدی (منطقهای پر از س//لولهای خورش//یدی برای تولید ان//رژی) در اس//تان با همکاری اس//تادان برجس//ته دانشگاهی از کشورهای مختلف جهان است.

تعلل در تولید؛ خسران ملی ‹

ب//ا وجود اینکه براس//اس قوانین جهانی، کش//ورها موظف به اس//تفاده از انرژیهای نو هس//تند، یکی از دالیل//ی که اس//تفاده از انرژی خورش//یدی در ایران به س//رعت پیش نمیرود، آس//انی در تامین نیازها از طریق انرژی فسیلی و به عبارت دیگر دسترسی آسان ایران به این دس//ت از انرژیهای فسیلی است. از س//وی دیگر، نصب و راهاندازی س//لولهای خورشیدی برای تولید انرژی پرهزینه است و این مقایسه که دسترسی به برق فسیلی بسیار سادهتر از دسترسی به برق خورش//یدی است س//رعت ایران در جایگزی//ن کردن انرژی خورش//یدی با انرژی فس//یلی را کاس//ته است. اما این تصور که باید دس//ت روی دست گذاشت ت//ا از نظ//ر انرژیهای فس//یلی ب//ه مرز خطر برس//یم و بع//د چارهجویی کنیم به صالح کش//وری ۰۸ میلیون نفری نیست. عالوهب//ر ای//ن، هزینه نص//ب و راهاندازی س//لولهای خورش//یدی برای تولید ان//رژی تنها در ابتدای پروژه باال اس//ت و با شروع بهرهبرداری از این ان//رژی میتوان در کوتاهمدت از محل صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی، سرمایه اولیه را بازگرداند؛ س//رمایهای که در واحدهای صنعتی که انرژی زیادی مصرف میکنند عنصر حیاتی است. از آنجا که دولت براس//اس اصل 44 قانون اساسی اجازه سرمایهگذاری در پروژهه//ای درآم//دزا را ندارد، به تش//ویق و اقناع بخش خصوصی و س//رمایهگذاران خارجی برای ورود ب//ه صنای//ع انرژیهای نو رو آورده که این سیاس//ت، نیازمند برنامههای اجرایی و کارآمد است.

جواد ناطق: یکی از برنامههایی که برای اصالح و کاهش مصرف

انرژی در واحدهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته، استفاده دوباره از انرژیهای مصرف شده در کارخانهها برای تولید روشنایی و گرمایش است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.