چالشخودروسازانبرایعبورازداماتو

گزارش «گسترش صنعت» از ابهام در اصالحیه خروج صنعت خودرو از تحریمهای 10 ساله

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

وزارت خزانهداری امریکا که ناگزیر شد به صورت رسمی بر پایبندی این کشور بر حذف مواردی از فهرست تحریمهای ظالمانه تاکید کند سعی دارد با خروج صنعت خودرو از فهرست تحریمهای ۰١ساله علیه ایران، بدعهدی خود را به گونهای جبران کند. هرچند تحریمهای فروش، تهیه یا انتقال کاالها و خدمات مربوط به بخش خودروسازی ایران از این فهرست خارج شدهاند اما با این حال کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو معتقدند که این روند چندان تفاوتی برای صنعت خودرو نخواهد کرد.

وزارت خزانهداری امریکا که ناگزیر ش//د به صورت رس//می بر پایبن//دی این کش//ور بر ح//ذف مواردی از فهرس//ت تحریمهای ظالمانه تاکید کند س//عی دارد با خروج صنعت خودرو از فهرست تحریمهای ۰۱س//اله علیه ایران، بدعهدی خ//ود را به گونهای جبران کند.

هرچند تحریمهای فروش، تهیه یا انتقال کاالها و خدمات مربوط به بخش خودروسازی ایران از این فهرست خارج ش//دهاند اما با این حال کارشناسان و فع//االن صنعت خ//ودرو معتقدند ک//ه این روند چن//دان تفاوتی برای صنعت خ//ودرو نخواهد کرد زی//را ممکن اس//ت انتق//ال فناوری ک//ه بهصورت مش//خص در این فهرس//ت قید نش//ده، مش//مول ممنوعیت ش//ود. این در حالی است که فعاالن این حوزه اعالم میکنن//د تا رفع کامل محدودیتهای بانکی، خروج صنعت خودرو از فهرست تحریمهای ۰۱س//اله نیز چندان کمکی به این صنعت نخواهد کرد اما وزارت خزانهداری امریکا با انتش//ار سندی، بار دیگر پایبندی کش//ورش را بر حذف یک سری تحریمهای ثانویه شامل تحریمهای مالی و مرتبط با امور بانکی از فهرس//ت تحریمهای ۰۱ساله اعالم کرده اس//ت که باید در عمل دی//د قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد یا خیر.

گسترش صنعت در این گزارش نظر کارشناسان را مبنی بر فراهم ش//دن زمین//ه انتقال فناوری به بدنه صنعت خودرو ایران با رفع تحریمها بررس//ی ک//رد. همچنی//ن این پرس//ش را از کارشناس//ان این حوزه جویا ش//د که رفع ای//ن تحریمها تا چه ان//دازه ب//ر همکاری ای//ران با ش//رکتهایی که به نوعی زیرمجموعه خودروسازان امریکایی هستند، تاثیرگذار خواهد بود.

برخ//ی معتقدند تمدید دامات//و تاثیری منفی بر قراردادهای منعقد شده یا مذاکرات در حال انجام در صنعت خ//ودرو نخواهد گذاش//ت اما در مقابل برخی دیگر معتقدند بای//د نگران این وضعیت بود و احتم//ال خ//روج دوباره ش//رکای صنعت خودرو ایران همانند چند س//ال گذش//ته وجود دارد. این اظهارنظر در حالی مطرح میش//ود که شاید داماتو در صورتی بر قراردادهای خودرویی اثرگذار باش//د که خودروسازان خارجی شراکتی با طرف امریکایی داشته باشند یا حجم سرمایهگذاری آن شرکت در امری//کا به اندازهای باال باش//د که امض//ای قرارداد با ط//رف ایرانی به ضرر آن ش//رکت خارجی تمام ش//ود؛ اما فضلاهلل جمالو، مدیرعامل محورس//ازان ایرانخ//ودرو معتقد اس//ت پژو که در چند س//ال گذش//ته ایران را ترک کرد سهمی در شرکتهای امریکایی نداشت و س//رمایهگذاری چندانی نیز در بازار امریکا انجام نداده بود اما با فش//ارهای اعمال ش//ده از سوی این کشور ناگزیر به ترک ایران شد. بنابراین تک//رار این تجربه تلخ چندان دور از تصور نیست.

وی در گفتوگو با گسترش صنعت با بیان اینکه خ//روج صنعت خودرو از فهرس//ت دامات//و باز هم گرهی از مشکالت صنعت خودرو ایران باز نخواهد کرد، افزود: تا زمانی که مس//ئله انتقال منابع مالی حل نش//ود، حتی ب//ا وجود اس//تثنا کردن صنعت خودرو، مش//کل همچنان پابرج//ا خواهد بود و اگر نتوانی//م در فروش کااله//ا و محصوالت تولیدی یا خرید فناوری، عملکرد مالی مناسبی داشته باشیم، رف//ع هرگونه تحریم نیز کمک//ی به صنعت خودرو نخواهد کرد.

این فعال صنعت خودرو با اش//اره به پایبندی رنو به تعهدات خود حتی در زمان تحریمها اظهار کرد: اگر ش//رکای خارجی صنعت خ//ودرو ایران موظف به س//رمایهگذاری در ایران شوند، حتی با تصویب تحریمه//ای جدیدی همچون داماتو، مش//کلی در صنعت خودرو به وج//ود نمیآید؛ همانطور که رنو به واس//طه انج//ام س//رمایهگذاریهایی در ایران، توانست با پافش//اری در ایران باقی بماند و قطعات مورد نیاز خودروسازان را تامین کند. اما هماکنون شاهد هستیم که فرانسه و سایر کشورها به صورت دست بسته، تابع سیاستهای امریکا هستند.

جمالو با تاکید بر اینکه اگر ش//رکتها مکلف به س//رمایهگذاری در صنعت خودرو ش//وند، تضمین بهت//ری برای انجام تعهدات خود خواهند داش//ت، تصری//ح ک//رد: وقت//ی حاضر ب//ه س//رمایهگذاری نمیش//وند در بزنگاهه//ا ای//ران را ت//رک میکنند ت//ا زمانی که مناب//ع وارد ایران نش//ده و تبدیل به ماش//ینآالت و تجهی//زات نش//ود در عم//ل اتفاق خاصی رخ نخواهد داد

‹تهدید‹در‹صنعت‹خودرو ‹

مدیرعامل محورس//ازان ایرانخ//ودرو با تاکید بر ضرورت اندیش//یدن تمهی//دات و راهکاری جدی و جدی//د ب//رای مقابله با هرگون//ه بدعهدی امریکا و همچنین ش//رکای خارجی صنعت خودرو ایران ادامه داد: تهدید در صنعت خودرو همچنان وجود دارد و هی//چ کدام از کش//ورهای ط//رف مذاکره با ایران، موضع جدی در قبال بدعهدی امریکا نگرفته ی//ا اینکه ب//رای اج//رای توافقه//ا ارادهای ندارند. ب//ه نظر میرس//د وضعی//ت صنعت خ//ودرو حتی از زم//ان تحریمها بدتر اس//ت زی//را در آن دوران، صنعت خودرو تکلیف خود را میدانست و مواردی را پیگی//ری میکرد اما در حال حاض//ر و با وجود اج//رای برجام و عمل کردن ایران به تمام تعهدات پیشبینی ش//ده، هیچ اتفاق خاصی در این صنعت رخ ن//داد و تنها مذاکراتی با چن//د هیات خارجی انجام ش//د که نش//ان میدهد حال صنعت خودرو چندان هم مساعد نیست.

جمال//و با بی//ان اینک//ه امریکاییها تنه//ا برای توجیه بدعهدی خود صنعت خودرو را از فهرس//ت تحریمهای داماتو ح//ذف کردهاند، اظهار کرد: این ش//رایط در حالی اس//ت که همه توافقهای انجام ش//ده باید به ص//ورت یکپارچه عملیاتی ش//ود اما به دلیل اینکه نتوانس//تند این قان//ون را وتو کنند مواردی از این دس//ت را اینچنین مطرح میکنند هرچن//د با وتوی این قانون، باز هم این مش//کالت ادام//هدار خواه//د ب//ود. بنابرای//ن ب//رای اینکه در آخری//ن روزه//ای کاری، خ//ود را از عهدش//کنی مب//را کنن//د کار را به این ش//کل توجیه میکنند و بیش//ک ب//ا ورود دول//ت جدید امری//کا، کار به شکلی که مورددرخواس//ت آنهاست، ادامه خواهد یافت.

وی با اش//اره به اظهارات رییس س//ازمان انرژی اتمی ایران گفت: وی به صراحت اعالم کرد که اگر در شرایط امروز بودیم، بهطور قطع در متن قرارداد تفاوتهای//ی اعمال میکردیم ام//ا در حال حاضر ط//رف ایرانی که با خوشبینی پیش رفت، ش//اهد بروز مشکالتی از این دست است بنابراین به شرایط آینده صنعت خودرو خوش//بین نیستیم مگر اینکه راهکاری جدی و تمهیداتی کارآمد اندیشیده شود.

‹اعمال‹محدودی ‹تهای‹دوباره؟ ‹

جواد مرزبانراد استاد دانشکده مهندسی خودرو نی//ز در گفتوگو با گس//ترش صنعت با بیان اینکه همزم//ان با اعم//ال تحریمها در صنع//ت خودرو، فناوری و امکان توس//عه محصول نیز محدود شد، گف//ت: در آن زم//ان ف//روش خودرو تحریم نش//د زی//را بازار بزرگی را از دس//ت میدادند اما در حال حاضر خروج صنعت خودرو از فهرست تحریمهای ۰۱س//اله در حالی میتواند مثبت بوده و دستاورد مثبتی برای صنعت خودرو ایران داش//ته باشد که انتقال فناوری به کش//ور محدود نش//ود در غیراین صورت دس//تاوردی برای ایران ب//ه همراه نخواهد داشت.

وی با اشاره به بخشهایی از صنعت خودرو که در این فهرست قرار گرفته، اظهار کرد: در این فهرست انتق//ال فن//اوری به صورت صریح مطرح نش//ده تا دس//ت آنها ب//رای اعم//ال محدودیتها باز باش//د بنابراین اگر خودروسازی خواستار سرمایهگذاری و انتقال فناوری باش//د امکان ایجاد محدودیت برای او وج//ود دارد بنابراین نمیتوان چندان به این امر امیدوار بود.

این استاد دانشکده مهندسی خودرو یادآور شد: ش//رکتهایی ک//ه در ایران در چرخ//ه طراحی و تولید قرار میگیرند باید به این جمعبندی رسیده و به دنبال راهکاری باش//ند تا ریشهها و عمق کار را در کش//ور نهادین//ه کنند. اگ//ر بخواهیم منتظر بمانیم ش//رکتی وارد شود و بخش//ی از تولیدات را در کش//ور بومی کنیم، تغیی//ری در صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد.

مرزبانراد با اش//اره به محدودیتهای گذش//ته اظه//ار کرد: با توجه به ش//رایطی که در گذش//ته نه چندان دور وجود داش//ته، این روند باید عبرت ش//ود و خودروس//ازان از صفر تا ص//د یک خودرو را در داخ//ل کش//ور انج//ام دهن//د در این صورت تحریمه//ا نهتنه//ا تاثیرگ//ذار نخواهند ب//ود بلکه به دنب//ال س//رمایهگذاری در ایران و اس//تفاده از فناوریهای تولید ای//ران نیز خواهند بود. بنابراین اگر بخواهیم کار در زمان کوتاه به نتیجه برسد تنها مونتاژکار خواهیم بود اما اگر ریش//های به موضوع نگاه کنیم کار به ش//کل اساس//یتری حل خواهد شد.

‹فضای‹حاکم‹بر‹مذاکرات‹خودرویی‹ ‹

ام//ا در همی//ن حال کارشناس//انی هس//تند که معتقدند تحریمهای داماتو یا خروج صنعت خودرو ایران از فهرس//ت ۰۱س//اله تحریمه//ا علیه ایران، هی//چ تغییری در روند فعالیت صنعت خودرو ایران نخواهد گذاشت.

حس//ن کریمیس//نجری یک کارشناس صنعت خ//ودرو در ای//ن ب//اره تاکی//د ک//رد: تحریمهای دامات//و در دو ده//ه گذش//ته وجود داش//ته و در همی//ن مقطع خودروس//ازان ایران//ی قراردادهایی را با ش//رکتهایی چون پژو و رن//و منعقد کردند؛ بنابراین این تحریمها نمیتواند اثر مس//تقیمی بر قراردادهای ایران با همکاران خارجی خود داش//ته باشد.

وی ادام//ه داد: ام//ا نمیتوان نس//بت به تاثیرات جانبی تحریمهای نش//أت گرفته از فضای روانی بر مذاکرات خودرویی نیز غافل شد.

این کارش//ناس صنعت خودرو اف//زود: با تمدید ای//ن تحریمها، ش//رکتهایی که س//رمایهگذاری قابلتوجه//ی در امری//کا دارند، نس//بت به افزایش فعالیت خود در ایران تجدیدنظر میکنند؛ از اینرو مذاک//رات خود با خودروس//ازان ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند که ازجمله این شرکتها میتوان به فیات کرایسلر اشاره کرد.

کریمیسنجری معتقد اس//ت خودروسازانی که بازار خوبی در امریکا دارن//د بهطور حتم مذاکرات خود با طرف ایران//ی را معلق میکنند که ازجمله این ش//رکتها میتوان به خودروس//ازان کرهای و ژاپنی اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.