غفلت از واسطههای تجاری تاثیرگذار در فناوری

«گسترش‹صنعت»‹از‹نخستین‹همایش‹و‹نمایشگاه‹بین‹المللی‹کارگزاران‹تجاری‹گزارش‹م‹یدهد‹

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مبحث بروکر (کارگزار تجاری، تسهیلکننده فرآیند اقتصادی) یکی از ضرورتهای کشور برای توسعه اقتصادی به شمار میرود که تاکنون به این موضوع توجه جدی از س//وی مس//ئوالن نشده است. کارگزاران تج//اری یا بروکرها در توس//عه کس//بوکار، ص//ادرات و ارائه خدمات حرف//های به صاحبان صنع//ت و فعاالن اقتصادی نق//ش موثری را ایفا میکنن//د. از اینرو برای نخس//تینبار در کش//ور همایش و نمایش//گاه بینالمللی کارگزاران تجاری ۸۲ آذر در س//الن کنفرانس ش//ماره یک نمایشگاه بینالمللی برگزار شد.

مبح//ث بروک//ر (کارگزار تج//اری، تس//هیلکننده فرآین//د اقتص//ادی) یکی از ضرورته//ای کش//ور برای توس//عه اقتصادی به ش//مار م//یرود که تاکن//ون به این موض//وع توج//ه ج//دی از س//وی مسئوالن نشده است. کارگ//زاران تجاری یا بروکرها در توس//عه کس//بوکار، ص//ادرات و ارائه خدمات حرف//های به صاحبان صنعت و فع//االن اقتصادی نق//ش موثری را ایف//ا میکنند. از اینرو برای نخس//تینبار در کشور همایش و نمایشگاه بینالملل//ی کارگ//زاران تج//اری ۸۲ آذر ب//ا حض//ور حجتاالسالم والمس//لمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، علیاصغر توفیق رییس همایش و نمایشگاه بینالمللی کارگ//زاران تجاری، وحی//د احمدی معاون پژوه//ش و فناوری وزارت عل//وم، تحقیقات و فناوری، بهزاد س//لطانی ریی//س صندوق نوآوری و ش//کوفایی، طهماس//ب مظاهری وزیر اس//بق وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از فعاالن کارگزاری کش//ور در سالن کنفرانس شماره یک نمایشگاه بینالمللی برگزار شد.

‹تنوع‹تولید‹و‹نقش‹کارگزاران‹ ‹

حجتاالس//الم والمس//لمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگس//تری ب//ا بیان اینک//ه کارگ//زاران جایگاه مهمی در رش//د و توس//عه ابعاد مختلف اقتصادی ایفا میکنند، گفت: کس//بوکار رکن اصلی هر جامعه برای رضایتمندی و رس//یدن به اهداف جامعه است. هرچند نسبت به سال گذشته رشد ۰۳ درصدی در کسب و کار داشتهایم اما این رقم متناسب با جایگاه ایران نیست و رتبه ۳۲۱ را در بین س//ایر کشورها داریم بنابراین نیاز به فعالیت بیشتری در این حوزه داریم.

پورمحم//دی با بیان اینکه اقتصاد کش//ور در ۶ ماه نخست س//ال با رش//د خوبی همراه بوده، تصریح کرد: نرخ رش//د کش//ورمان در ۶ ماه نخس//ت سال ۷ درصد بود. امروزه با تنوع دادوس//تدها، بازار مصرف و سرعت اطالعات مواجه هس//تیم و اقتص//اد دانشبنیان تحولی در هم//ه عرصهه//ای اقتصادی ازجمله ب//ورس، بازار و جذب س//رمایه به وجود آورده و تولی//د انبوه دولتی را به تولید خصوصی تبدیل کرده است. در این فضا رشد کردن اهمیت زیادی دارد که با وجود تنوع تولید دیگر موسسات و ش//رکتهای دانشبنیان قادر نخواهند بود که بازار مصرف و زمینه س//رمایهگذاری را شناس//ایی کنند. برای شناسایی این حوزه نقش کارگزاران تجاری اهمیت دارد.

ب//ه گفت//ه وزیر دادگس//تری دس//تگاههای کش//ور س//ختگیرانه خدم//ات ارائه میدهند ک//ه این موضوع هزینه تولید و س//رمایهگذاری را باال میبرد. با وجودی که ضعف و فرهنگسازی کسبوکار بر همه حوزههای اقتصادی سایه افکنده از اینرو نقش واسطههای تجاری یا کارگزاران تجاری در فرهنگسازی مهم است.

وزی//ر دادگس//تری از توج//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع کارگزاران تجاری تشکر کرد و گفت: در حوزه حقوقی حمایت خود را از این کارگزاران اعالم میکنیم.

‹اهمیت‹کارگزاران‹در‹توسعه‹فناوری ‹

علیاصغ//ر توفی//ق، ریی//س همای//ش و نمایش//گاه بینالملل//ی کارگ//زاران تجاری با بیان اینک//ه تا امروز ب//ه موضوع کارگ//زاران تجاری در کش//ورمان بیتوجه بودهایم، گف//ت: برگزاری چنی//ن همایشهایی کمک میکند تا ب//ه اهمیت کارگزاران در توس//عه فناوری و تجاریسازی دستاوردهای علمی و پژوهشی پی ببریم.

او اف//رود: بح//ث کارگزاران، یک//ی از مباحث جدید کشور اس//ت؛ موضوع کارگزاران تجاری از قدیم خیلی ب//ا خوشنامی روبهرو نبوده و اغل//ب از آن به «داللی» نام میبردند؛ نمونه آن کاری است که مشاوران امالک ام//روزی انج//ام میدهند. اکنون کارگ//زاران در برخی حوزهها ازجمله بورس خیلی خوب عمل کردهاند.

ب//ه گفت//ه توفی//ق، زمینهه//ای کاری فراوانی برای کارگزاران در کش//ور وجود دارد که نی//از داریم زمینه فعالیت این کارگزاران را شناس//ایی کنیم. تامین منابع مال//ی ب//رای پروژههای صنعت//ی یک//ی از زمینههای فعالیت این کارگزاران اس//ت. در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران شرکتهای دانشبنیان را تاسیس میکنند ام//ا برای تامی//ن منابع مالی در ش//یوههای بازاریابی و حضور در بازاره//ای بینالمللی تخصصی ندارند از این روز نیاز اس//ت زنجیرهای را از ایده تا بازار پیوند دهیم که نق//ش کارگزاران در تکمیل این زنجیره و توس//عه همهجانبه به جای توسعه یک وجهی ضروری است.

ریی//س همایش و نمایش//گاه بینالملل//ی کارگزاران تجاری در پاسخ به این پرس//ش که کارگزاران تجاری تا چه اندازه میتوانند در بروزسازی صنایع کشور نقش ایفا کنند به گس//ترش صنعت گف//ت: در تاریخ تجارت و صنعت کش//ور موض//وع کارگزاری وجود داش//ته اما در طول تاریخ ادبیات آن تغییر کرده اس//ت. براس//اس آمار منتشرش//ده مشخص ش//ده که یکی از علتهای توس//عهنیافتن صنای//ع ب//ه نب//ود کارگ//زاران تجاری برمیگردد. این در حالی اس//ت ک//ه کارگزاران تجاری ب//ا هدای//ت فعالیتها موج//ب ش//کلگیری و ارتقای صنایع کشور میشوند. اگر بحث کارگزاری شرکتهای دانشبنی//ان را جدی نگیری//م در آینده ب//ا انبوهی از محصوالتی مواجه میشویم که موفق به فروش در بازار نشدهاند.

‹تکمیل‹حلقه‹گمشده‹فناوری‹ ‹

طهماسب مظاهری، وزیر اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه صنایع کش//اورزی و نس//اجی در گذش//ته دو بخش مه//م اقتصاد دنیا و ایران به ش//مار میآمدند، گفت: در آن زمان کارگزاران تجاری بهعنوان واس//طههای تجاری نقش تعیینکنندهای در پیش//برد این صنایع داشتهاند و امروزه کارگزاران در اقتصاد دنیا و ایران نقش تعیینکنندهای دارند.

مظاه//ری با بی//ان اینکه ب//ا ورود س//رمایهگذاران خارج//ی فرصتهای همکاری نیز فراهم ش//ده، گفت: درحالحاضر تالش داری//م از واردات بیرویه کاالهای خارج//ی جلوگیری کنیم تا در منابع ارزی صرفهجویی ش//ود، از سویی بخش تولید هنوز به مرحلهای نرسیده که بتواند از فناوریهای روز استفاده کند. در این حوزه اس//ت که نقش کارگزاران اهمیت پیدا میکند چراکه این کارگزاران میتوانند به عنوان واس//طه بخش تولید و م//ردم عمل کنند و نیازهای داخل//ی و خارجی را با هم تطبیق دهند و از واردات بیرویه جلوگیری کنند.

وزیر اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی علت کمبود فن//اوری را در بس//یاری از بنگاههای تولیدی و صنعتی کش//ور تحریمها دانس//ت وگفت: ش//رکتهای داخلی میتوانند این کمبود را با همکاری شرکتهای خارجی رفع و دانش فنی روز ش//رکتهای خارجی را به کشور منتقل کنند. این موضوع به بهبود فناوری کشور کمک خواهد کرد. کارگزاران میتوانند این حلقه گمشده را از لحاظ فناوری و تامین منابع تکمیل کنند.

‹فعالیت‹۱۱۱‹کارگزار‹ ‹

بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به کارکردهای اصلی کارگزاران و نهادهای میانجی اش//اره کرد و گفت: ۳ کارکرد اصلی کارگزاران ش//امل تسهیل همکاری بین س//ازمانی، برقراری ارتباط بین سازمان با محیط آن و ارائه خدمات به ذینفعان مختلف است.

او با اش//اره به الزامات توسعه کارگزاران تصریح کرد: شناسایی و در دسترس بودن کارگزار برای سازمانها، قابل اعتماد بودن کارگزار از نظر س//ازمانها، دسترسی کارگ//زار به دانش و اطالعات مرتب//ط با حوزه فعالیت، مقب//ول بودن کارگ//زار از نظر دانش برای س//ازمانها، توانای//ی پاس//خگویی س//ریع ب//ه نیازهای س//ازمان و برخ//ورداری از توانمن//دی در حوزههایی که س//ازمان ضعف دارد از الزامات توسعه کارگزاران است.

ب//ه گفته ریی//س صندوق ن//وآوری و ش//کوفایی از مش//کالت توس//عه کارگ//زاران در ای//ران میت//وان به محدودیتهای فرهنگ//ی، اقتصادی، قانونی، توانمندی کارگ//زاران و محدودیتهای دولتی و سیاس//تگذاری اشاره کرد.

او ب//ا بی//ان راهکارهای توس//عه کارگ//زاران اظهار کرد: توسعه زیرس//اختهای قانونی، حقوقی، فرهنگی و اقتص//ادی، توس//عه فرهن//گ تعام//ل، هم//کاری و برونس//پاری، توسعه و تقویت همکاری بین بخشها و سازمانها، توانمندی کارگزاران (مدیریتی، فنی، مالی) و تربیت نیروی انس//انی ماه//ر و توانمند از راهکارهای توسعه کارگزاران است.

سلطانی با اشاره به فعالیت کارگزاران صندوق نوآوری و ش//کوفایی تصریح ک//رد: در حال حاض//ر ۶ کارگزار ازجمل//ه صندوقه//ای پژوهش و فن//اوری، کارگزاران توانمندسازی، شرکتهای کارگزار خصوصی، پارکهای علم و فن//اوری، کارگزاران حقیقی و کارگزاران حقوقی در صندوق نوآوری و شکوفایی مشغول فعالیت هستند.

او اف//زود: در ح//ال حاضر ۵۶ کارگ//زار ارزیابی، ۵۲ کارگزار نظارت، ۳ کارگزار توانمندسازی و ۸۱ کارگزار مالی در صندوق نوآوری و ش//کوفایی مشغول فعالیت هستند.

گفتن//ی اس//ت همای//ش و نمایش//گاه بینالملل//ی کارگزاران تجاری ۵۲ تا ۸۲ آذر در نمایشگاه بینالمللی در ح//ال برگزاری اس//ت که در س//الن ۷۲ نمایش//گاه دس//تاوردهای کارگزاران با حضور شرکتهای خارجی به نمایش گذاشته شده است. در این مراسم از روزنامه گس//ترش صنعت بهعنوان رسانه فعال حوزه کارگزاری تبلیغات و رس//انه با اهدای لوح یادبود و تندیس تقدیر و تشکر شد.

مصطفی پورمحمدی: سال گذشته رشد ۰۳ درصدی در کسب و کار داشتهایم نرخ رشد

کشورمان در ۶ ماه نخست سال

۷ درصد بود

مصطفی پورمحمدی

علیاصغر توفیق

طهماسب مظاهری

بهزاد سلطانی

طیبه جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.