تشکیل اتاق مشترک صنایع کوچک ایران و مالزی

ایجاد‹فرص‹تهای‹سرمایه‹گذاری‹در‹دوران‹پسا‹تحریم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کنفران//س فرصته//ای س//رمایهگذاری ایران در دوران پس//اتحریم یکش//نبه ۸۲ آذر در مح//ل س//ندیکای س//اختمانی ایران ب//ا حضور س//رمایهگذاران کشور مالزی برگزار ش//د. در این کنفرانس مزیتها و ظرفیتهای اقتصادی ایران و فرصتهای س//رمایهگذاری بیش از پیش برای س//رمایهگذاران از س//وی مسئوالن ایرانی تش//ریح شد. همچنین مشوقهای س//رمایهگذاری خارجی مطرح و بر توسعه روابط اقتصادی دو کش//ور مالزی و ایران در ابعاد س//رمایهگذاری و توس//عه پروژههای نیمهتمام تاکید شد.

کنفران//س فرصته//ای س//رمایهگذاری ای//ران در دوران پساتحریم یکشنبه ۸۲ آذر در محل سندیکای س//اختمانی ایران با حضور سرمایهگذاران کشور مالزی برگزار شد. در این کنفرانس مزیته//ا و ظرفیتهای اقتصادی ای//ران و فرصتهای س//رمایهگذاری بی//ش از پیش برای س//رمایهگذاران از سوی مسئوالن ایرانی تشریح شد. همچنین مشوقهای س//رمایهگذاری خارج//ی مط//رح و ب//ر توس//عه روابط اقتصادی دو کشور مالزی و ایران در ابعاد سرمایهگذاری و توسعه پروژههای نیمهتمام تاکید شد.

پس//ابرجام و دوران ش//کوفایی پس از تحریم فرصت پیش//رفت و همافزایی با کش//ورهای مختل//ف در ابعاد مختلف سیاس//ی و اقتصادی اس//ت بهویژه اینکه جذب س//رمایهگذاری و دعوت از س//رمایهگذاران خارجی در تمام//ی عرصههای اقتصادی میتواند این ش//کوفایی و پیش//رفت را نمایان کند. شاید به این دلیل باشد که از نخستین روزهای پس از انعقاد برجام گروههای مختلف اقتصادی و سیاسی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و خواهان س//رمایهگذاری و همکاری مشترک اقتصادی ش//دند. ایران نی//ز خواهان همکاری و گس//ترش روابط اقتص//ادی ب//ا کش//ورهای مختلف اس//ت. در این میان گس//ترش همکاریهای مش//ترک اقتص//ادی و جذب سرمایهگذاری به کشورهای آسیایی و همسایه بیشتر به چشم میآید؛ چراکه قرابت فرهنگی و منطقهای همواره روزن//های برای بهبود روابط تجاری و اقتصادی در میان کش//ورها اس//ت. این رویکرد در کنفرانس فرصتهای سرمایهگذاری ایران در پس//اتحریم بیشتر مشهود بود. کنفرانس//ی متش//کل از چندین س//رمایهگذار از کشور مال//زی که ب//ا حضور مس//ئوالن ایران//ی در عرصههای اقتصادی و با مش//ارکت دانش//کده کارآفرینی دانشگاه تهران در محل س//ندیکای ساختمانی ایران برگزار شد. این کنفرانس صبح دیروز در حالی برگزار شد که پیش از آن جلسات و کنفرانسهای مشابهی در کشور مالزی نیز با محوریت گسترش سرمایهگذاریها برپا شده است.

در این کنفرانس شخصیتهایی همچون محمدرضا قاهریب//در، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ته//ران، محم//د عطاردیان، عض//و هیاتمدیره انجم//ن کارفرمای//ان ای//ران، محمدرضا زال//ی، رییس دانش//کده کارآفرینی دانش//گاه ته//ران و احمد جلیلی، نماینده و عضو سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران حضور داشتند.

‹بسترهای‹سرمای ‹هگذاری ‹

محمدرضا قاهریبدر، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعت//ی اس//تان تهران در ای//ن کنفرانس با اش//اره به مزیتهای نسبی اقتصادی ایران گفت: در حالی امسال ب//ا نام «اقتص//اد مقاومتی، اق//دام و عم//ل» نامگذاری ش//ده که ای//ن نامگ//ذاری و عم//ل به آن در توس//عه صنایع کوچک و متوس//ط موثرتر اس//ت چراکه هر دو موضوع درونس//ازی و برونگرایی و تعامل مورد توجه صنایع کوچک و متوسط اس//ت. قاهریبدر با اشاره به ظرفیتهای غنی کشور گفت: ایران مانیتوری از جهان اس//ت چرا که تنوع زیس//تی که در کشورهای مختلف شاهد هستیم به صورت یکجا در کشور ما مشهود است. وی ب//ا تاکید بر فرصتهای س//رمایهگذاری در اس//تان تهران گفت: ۸۲ ش//هرک صنعتی دولتی و ۸ ش//هرک صنعت//ی دراختیار بخ//ش خصوصی در اس//تان تهران وجود دارد که حدود ۲۱هزار صنعت را پوشش خدماتی میدهند. قاهریب//در افزود: در دوران پس از تحریمها ما دست همکیشان و کشورهای همسایه خود را بیشتر میفش//اریم. هدف ما این اس//ت که بتوانیم کمبودها و عقبماندگیه//ای تکنولوژیکی را جب//ران کنیم بهویژه اینک//ه پیوندهای بس//یاری میان ایران و کش//ور مالزی وج//ود دارد. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان تهران با اش//اره به زمینههای سرمایهگذاری در ش//هرکهای صنعتی اس//تان تهران نیز گفت: شهرک صنعتی آیس//یتی در تهران در دس//ت طراحی است که امیدواریم با مشارکت س//رمایهگذاران اجرایی شود. همچنین در زمینه لجس//تیک کمبودهای//ی داریم که نیاز اس//ت در این زمینه سرمایهگذاری شود. در صنعت شبیهس//ازی نیز زمینه گس//ترده س//رمایهگذاری دیده میشود. وی با اش//اره به اهمیت جذب سرمایهگذاری نیز گفت: باید ابتدا شبکهسازی و نهادسازی مشترک را در همکاری و سرمایهگذاری مشترک مدنظر قرار دهیم. قاهریب//در افزود: پیش//نهاد میکنم که ش//هرکهای صنعتی کش//ور مالزی با ش//هرکهای صنعتی کشور ما همکاری مشترک داشته باشند. همچنین میتوانیم اتاق مش//ترک در این زمینه ایجاد کنیم. سرفصل برنامهها و فعالیتهای این اتاق نیز میتواند تجارت و توسعه روابط صنایع کشور دو کشور باشد.

‹تعیین‹اهداف‹ ‹

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان تهران در توضیحات بیش//تری به گس//ترش صنعت نیز گفت: برگزاری این کنفرانس و جلس//ات مشترک طبیعت کار توس//عه صنعت و تجارت اس//ت چرا که بدون تعامل و ارتب//اط ب//ا دیگر کش//ورها هیچ//گاه توس//عهای انجام نمیش//ود. از اینرو باید با کشورهای همسایه و دوست تعامل سازنده داشته باشیم. این رویکرد در فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر برونگرایی دیده میشود. البته اگر نقشه راه مشخصی برای توسعه نداشته باشیم، این نوع کنفرانسها در س//طح تعارف و معارفه باقی میماند. در مقابل اگر نقش//ه راه توسعه داشته باشیم حرکت موثر و نهادینهای در جهت رشد و پیشرفت به وجود میآید.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: پیشنهاد دادهام که با کوآالالمپور پایتخت مالزی تعامل و تماس هدفمند(حلقههای واس//ط ارتباط موثر) برای توسعه و رونق داش//ته باشیم از اینرو اگر بتوانیم حلقههای ارتباطی مناس//بی داش//ته باشیم سریعتر به توسعه دست پیدا میکنیم به این معنی که اگر بتوانیم دفتر مشترک تعامل( ‪mach making‬ )را در تهران و کوآالالمپور ایجاد کنیم، در توسعه روابط بین دو کشور بهویژه در سرمایهگذاریها موثر خواهد بود.

‹طر ‹حهای‹نیم ‹هتمام ‹

محم//د عطاردی//ان، عض//و هیاتمدی//ره انجم//ن کارفرمایان ایران نیز در این کنفرانس ضمن برشمردن مزیتهای نس//بی ایران گفت: اقتصاد ای//ران به دلیل تحریمها، س//وءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری کافی دچار مش//کل اس//ت. این در حالی است که کشورهای خارجی کشور ما را یک بازار غنی و نوظهور میدانند.

وی افزود: ۴هزار طرح نیمهتمام در کش//ور ما وجود دارد که آماده جذب سرمایهگذاری است به عالوه اینکه ظرفیتهای بسیاری در ایران وجود دارد که میتواند با سرمایهگذاری بیشتر رونق اقتصادی را به ارمغان آورد.

‹مشو ‹قهای‹سرمای ‹هگذاری ‹

همچنین احمد جلیلی، عضو سازمان سرمایهگذاری و کمکه//ای فنی و اقتصادی ای//ران در این کنفرانس با اش//اره به اهمیت حمایت و تش//ویق سرمایهگذاری خارج//ی گفت: سیاس//ت جمهوری اس//المی ایران در تشویق سرمایهگذاری خارجی، ایجاد اشتغال، دسترسی به بازارهای جهانی برای توسعه و آبادانی کشور و افزایش کیفیت محصوالت داخلی اس//ت. همین سیاست باعث شده که در پسابرجام و همزمان با حضور و ابراز تمایل ش//رکتهای س//رمایهگذار خارجی 5/۱۱میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی همچ//ون گردش//گری، صنع//ت خ//ودرو، انرژیه//ای تجدیدپذی//ر ...و تصویب ش//ود. از اینرو ب//ا اطمینان میتوان گفت که س//الجاری س//ال خوبی برای جذب سرمایهگذاری در کشور اس//ت. جلیلی گفت: سازمان س//رمایهگذاری و کمکه//ای فنی و اقتص//ادی ایران براساس قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی روشهای مختلف جذب س//رمایهگذاری خارجی را در دس//تور کار دارد. براس//اس این قانون، سرمایهگذاران خارجی میتوانن//د از تمامی مزایا و مش//وقهایی که ش//امل حال س//رمایهگذاران داخلی میشود، بهرهمند ش//وند. به عالوه اینکه تمامی ریس//کهای سیاس//ی، غیرتجاری، انتقاالت، جبران خس//ارتها و ریسکهای مرتبط با نقض قرارداد مورد حمایت این س//ازمان قرار دارن//د. وی تاکید ک//رد: س//رمایهگذاران خارجی بعد از دریاف//ت مجوز س//رمایهگذاری در کش//ور میتوانند از مزای//ای مالکیت زمین، اجاره زمی//ن و انتقال اموال منق//ول و غیرمنق//ول برخوردار ش//وند. ص//دور مجوز برای س//رمایهگذاری نیز ۲ ت//ا ۳ هفته به طول خواهد انجامی//د بهویژه اینک//ه مرکز خدمات س//رمایهگذاری متشکل از نمایندگانی از گمرگ، بانک مرکزی، سازمان امور مالیات//ی و وزارت امور خارجه مس//ائل مربوط به سرمایهگذاری را در ۱۳ استان کشور مورد بررسی قرار میدهند. از این رو سرمایهگذاران خارجی میتوانند هر پروژهای را که تمایل دارند برای سرمایهگذاری انتخاب کنند.

‹حاشی ‹ههای‹مراسم ‹

در حالی س//مت و سوی کنفرانس با حضور مهمانان خارجی این بود که همه س//خنرانان و مدعوین با زبان انگلیس//ی س//خنرانی کنند اما محمد عطاردیان، عضو هیاتمدی//ره انجم//ن کارفرمایان ایران بی//ان کرد که با زبان فارس//ی در کش//ور خودش س//خنرانی میکند. همچنین به نظر میرسید که کنفرانسهای بینالمللی باید در س//النهایی با نور و تهویه مناسب برگزار شود اما این مراس//م در س//النی برگزار ش//د که نور و تهویه مناس//بی نداشت. از دیگر نکات این کنفرانس این بود که معرفی دستاوردهای کش//ور بیشتر مورد توجه بود این در حالی اس//ت که س//رمایهگذاران پیش از اینکه به کش//وری س//فر کنند بهطور قطع از ابعاد اقتصادی آن اط//الع پیدا میکنند. از اینرو به نظر میرس//د اگر پروژههای مهم کش//ور در این ن//وع کنفرانسها مطرح شود نتایج هدفمندتری بهدست آید.

احمد جلیلی: سرمایهگذاران خارجی میتوانند از تمامی مزایا و مشوقهای سرمایهگذاران داخلی بهرهمند شوند

محمد عطاردیان: ۴هزار طرح نیمهتمام در کشور ما وجود دارد که آماده

جذب سرمایهگذاری است

صفیه رضایی صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.