دردسر یارانهگیری

گزارش «گسترش صنعت» از برنامه دولت برای توزیع یارانهها در الیحه بودجه ۶۹

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

از سال 88 که قانون هدفمندی یارانهها به تصویب رسید هر سال برای اجرای الگوی توزیع مناب/ع به 3 بخش یارانه نقدی، س/المت و تولید دولتها پیشبینی ب/رای تخصیص منابع در بودجه داشتهاند اما درنهایت تنها یارانه نقدی آن محقق شده و بخش سالمت و تولید چندان بهرهمن/د نش/دهاند. به گونهای که معاون وزی/ر صنعت، معدن و تجارت معتقد اس/ت درآمد حاصل از محل هدفمندی یارانهها به قدری نبوده که س/همی به تولید برس/د و مشاور رییس س/ازمان برنامه و بودجه نیز دلیل اجرایی نش/دن این قانون را نادرست بودن بانک اطالعاتی برای حذف افراد ثروتمند و مالحظات سیاسی و اجتماعی میداند.

براس//اس الیحه بودجه س//ال ۶۹ در تبص//ره ۴۱ که به موض//وع هزینههای دولت میپ//ردازد به دولت اجازه داده ش//ده در اجرای قان//ون هدفمندکردن یارانهه//ا مص//وب ۵۱ دی ۸۸۳۱ در س//ال آینده از مح//ل درآم//د قیم//ت کاالها و خدم//ات مبلغ ۰۸۴ه//زار میلیارد ریال صرف اج//رای این قانون کن//د تا ب//ا بکارگیری ان//واع روشه//ای پرداخت نقدی و غیرنقدی ب//ه خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی به بخش تولید و اش//تغال کم//ک کند. حال با توجه به اینک//ه از درآمدهای این بخش باید ۰۵درصد به پرداخت یارانه نقدی، ۰۳درصد به حمایت از تولید و ۰۲درصد به جبران هزینههای دولت اختصاص یابد میزان درآمدهای حاص//ل از محل هدفمندی یارانهه//ا برای اجرای دقی//ق و توزی//ع به درصدهای مرب//وط به تولید و سالمت نمیرس//د. از سوی دیگر در الیحه بودجه س//ال ۶۹آمده اس//ت که رقم ۰۰۱میلیارد تومان یارانه س//ود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت تولی//دات صادرات//ی و رقمی مع//ادل ۵۳ میلیارد تومان به منظور تامین زیرساختهای شهرکهای صنعت//ی در نظر گرفته ش//ده که با توجه به اینکه این رقمها تنها پیشبینی در بودجه است نمیتوان روی تحقق آن حس//اب ک//رد زیرا در س//الهای گذشته نیز همواره شاهد اختصاص منابع از محل هدفمندی یارانهها بودهایم اما اجرا نشده است.

‹یارانه‹برای‹تولید‹باقی‹نم ‹یماند ‹

موض//وع اختص//اص یارانه ب//ه تولی//د از همان ابت//دای اجرای//ی ش//دن هدفمن//دی یارانهها نقل محاف//ل اقتص//ادی ب//وده و کارشناس//ان نیز یکی از راهکاره//ای افزایش رونق اقتص//ادی را کاهش هزینههای تولید میدانستند زیرا در ابتدای اجرای این قانون بسیاری از تولیدکنندهها هنوز از آمادگی الزم برخ//وردار نبودند و بنگاههای آنها تا آن زمان بیشترین مصرف را از انرژی ارزانقیمت داشته و با اجرای آزادسازی قیمت انرژی شوکه شدند و هزینه قیمت تمامش//ده محصوالت آنها بهشدت افزایش یافت و این مش//کل را تنها به هزینه انرژی مربوط میدانس//تند؛ این در حالی است که تنها ۵۱درصد از قیمت تمامشده تولید در ایران مربوط به هزینه انرژی اس//ت و اص//ل رقابتپذی//ری در تولید را با ایجاد بهرهوری باید بهدس//ت آورد اما نباید از این موضوع نیز غافل ش//د که دولت با تخصیص یارانه به بخش انرژی که میتواند در راس//تای نوسازی و ایجاد به//رهوری در مصرف انرژی بهکار رود نهتنها به رقابتپذیری تولی//د کمک میکند بلکه راهبرد کاه//ش آالیندگی و درنهای//ت افزایش درآمدهای حاصل از صرفهجویی را نیز دنبال خواهد کرد.

معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گس//ترش صنع//ت درباره وضعیت پرداخ//ت یارانه به تولید گفت: هدف اجرای قانون هدفمندی یارانهها واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی و تخصیص درآمدهای حاصل از آن به بخش تولید ...و بود اما تا امروز از محل درآمد هدفمندی یارانهها در س//ال ۵۹ اعتباری به بخش تولید داده نشده است.

حس//ین ابوییمهریزی با بیان اینکه هر سال در الیح//ه بودجه بحث پرداخت یارانه به بخش تولید در نظر گرفته میشود افزود: درآمد حاصل از محل هدفمندی یارانهها براس//اس اولویتها نخست به اقش//ار کمدرآمد جامعه، حوزه سالمت و درنهایت به تولیدکنندهها اختصاص داده میش//ود اما باید توجه داش//ت که در بس//یاری موارد پیشبینیها در الیحه بودجه محقق میش//ود و در مواردی نیز تحقق نمییابد از ای//نرو تطابق عملکرد با اهداف بس//تگی به برنامهری//زی و روشهای اج//را دارد. درآمدهای حاصل از این بخش متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی اس//ت و متناسب با آن در بخشهای مختلف به کاهش شدت مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف انرژی در بنگاههای اقتصادی اختصاص داده میش//ود و نمیت//وان یارانه بخش تولید را نی//ز از دیگر درآمدهای دولت تامین کرد بلکه متناس//ب با وضعیت اجرای طرح هدفمندی یارانهها خواهد بود.

‹مشکالت‹حذف‹یاران ‹هبگیر‹داریم ‹

ط//رح هدفمندس//ازی یارانه در تاری//خ ۷۲ آذر ۹۸۳۱ کلید خورد اما پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه سبب شد تا تابو در زمینه حذف افراد ب//ا تملک مالی به وجود آی//د و در دولت دهم که مبتکر و مدعی بهینهسازی هزینه حاملهای انرژی بود نی//ز اجرای آن ناقص مان//د بهطوری که تمام افراد جامعه همان می//زان درآمد ۲۴هزار میلیارد تومان//ی را دریافت میکردن//د و برنامهای که قرار بود متناسب با آن بهصورت دورهای افراد متوسط ب//ه باالی جامع//ه از فهرس//ت یارانهبگیران حذف ش//وند اجرا نشد که بخش//ی از آن میتواند ناشی از نبود زیرس//اختهای اطالعاتی برای شناس//ایی اقش//ار دارای کس//بوکار و گردش مالی باال باشد و بخ//ش دیگر را میت//وان بهدلیل س//ازوکارهای سیاس//ی و پرهی//ز از هرگونه حاشیهس//ازی برای دولت دانست که ممکن بود اجرای آن برای دولتی که لقب مهرورزی بر خ//ود نهاده بود خالف عمل کردن باش//د. این طرح به دولت یازدهم کش//یده ش//د که در گام نخست برنامههایی را برای حذف یارانه خارجنش//ینان و پردرآمدها اعالم و برهمین اس//اس مرحله دوم طرح هدفمن//دی یارانهها را از ۰۲ فروردی//ن ۳۹۳۱ و با ثبتن//ام متقاضیان این مرحله آغاز کرد اما اجرای این طرح با اس//تفاده از ش//گردهای مختلف که شامل استفاده از پیامهای تبلیغاتی افراد معروف، هنرمندان، سیاس//یون ...و بود نیز راه به جایی نبرد و تنها توانس//ت به حذف ۵میلیون نفر ختم شود که درنهایت میزان هزینه یاران//های را از ۲۴هزار میلی//ارد تومان به ۹۳هزار میلی//ارد تومان کاهش داد؛ چالش//ی ک//ه تا امروز ادام//ه دارد زیرا از یک س//و دولت به دنبال اجرای آن در قال//ب کاه//ش تدریجی تعداد بس//یار کم افراد اس//ت و از سوی دیگر مجلس مشتاق اجرای سریعتر آن اس//ت همانگونه که در پایان مجلس نهم شاهد مصوبهای برای حذف ۴۲میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران بودیم که درنهایت با مخالفت دولت روبهرو شد.

مش//اور رییس س//ازمان برنامه و بودجه کش//ور در گفتوگو با گس//ترش صنعت ضمن بیان اینکه توزیع یارانه در بخشهای مختلف تنها در صورتی امکانپذیر است که منابع الزم از محل هدفمندی یارانهها تامین ش//ود اظهار کرد: واقعیت این است ک//ه از ۸۴ه//زار میلی//ارد تومان مناب//ع حاصل از هدفمن//دی یارانهها امکان بازتوزی//ع منابع وجود ندارد زیرا پول یارانهها باید از خودش تامین ش//ود و م//ردم در اجرای این طرح در اولویت هس//تند. حال از آنجایی که مش//کالتی در اجرای آن وجود دارد نخست باید به ۰۵درصد اولیه که همان مردم هس//تند اختصاص یابد و پس از آن منابع در سایر بخشهای تولید و سالمت هزینه شود.

ای//رج ندیمی با تاکی//د بر اینکه اج//رای دقیق طرح هدفمندی یارانهها با مشکل شناسنامه افراد ثروتمند روبهرو است تصریح کرد: دولت و مجلس ابت//دا باید در شناس//ایی و خروج اف//راد ثروتمند برنامهریزی دقیق داش//ته باش//ند زیرا شناسنامه ثروت در بخش بانک اطالعاتی یارانهها دقیق نیست به گونهای که دیده شده پس از حذف عدهای برای دریافت یارانه اعتراضها افزایش یافت و برخی نیز دوباره به فهرس//ت دریافت یارانه بازگشتند. با این حال از نظر قانونی بستر الزم برای اجرای آن وجود دارد گرچه مالحظات سیاسی و اجتماعی را نیز در حذف افراد از فهرس//ت یارانهبگی//ران باید در نظر گرفت.

حسین ابوییمهریزی: درآمد حاصل از محل هدفمندی یارانهها براساس اولویتها نخست به اقشار کمدرآمد جامعه، حوزه سالمت و درنهایت به تولیدکنندهها اختصاص داده میشود

ایرج ندیمی: از نظر قانونی بستر الزم برای اجرای هدفمندی یارانهها وجود دارد گرچه مالحظات سیاسی و اجتماعی را نیز در حذف افراد از فهرست یارانهبگیران باید در نظر گرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.