تکاپو برای تحقق شعار اشتغال

«گسترش‹صنعت»‹با‹توجه‹به‹برنام ‹ههای‹دولت‹یازدهم‹برای‹کاهش‹نرخ‹بیکاری‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دول//ت یازده//م در آخری//ن س//ال از فعالیت خ//ود برنام//ه اقتص//ادی را ب//ر مح//ور اش//تغال هدفگذاری کرده اس//ت. بنابه آمارها دولت در سال 95 حدود 007هزار شغل ایجاد کرده که متناس//ب با جمعیت کش//ور رقم چش//مگیری نیست به همین منظ//ور دول//ت در دو هفته پیش الیح//های را برای اختصاص 5/1میلیارد دالر به منظور کمک به اشتغال روس//تاییان و عش//ایر به مجلس ارائه کرده و از سوی دیگر در الیحه بودجه ۶9 نیز هزار میلیارد تومان برای افزایش مش//ارکت اقتصادی در نظر گرفته شده است بنابراین دول//ت در ماههای پایانی کار خود عزمش را برای کاهش نرخ 2/21درصد بیکاری جزم کرده است.

‹نرخ‹5/93درصدی‹مشارکت‹اقتصادی ‹

مطابق آخرین آمار مرکز ملی آمار ایران که مربوط ب//ه به//ار 95 میش//ود نرخ مش//ارکت اقتصادی در کل کشور 5/93درصد بود. این ش//اخص در بین مردان 4۶درصد و در بین زنان 2/51درصد محاس//به شده اس//ت. درصد جمعیت فع//ال در نقاط روستایی نیز بیشتر از نقاط شهری است بهطوریکه نرخ مش//ارکت اقتصادی در نق//اط روس//تایی 24درص//د و در نقاط شهری 7/۸3درصد بوده است.

بررسی میزان اش//تغال در بخشهای مختل//ف اقتصادی حاکی از این اس//ت که بیشترین درصد ش//اغالن در بخش خدم//ات و کمتری//ن ش//اغالن در بخش کش//اورزی مش//غول به کار هس//تند بهطوری که س//هم شاغالن در بخ//ش خدم//ات 49/4 درص//د، در بخش صنعت 4/13درصد و در بخش کشاورزی1/91 درصد است.

بررس//ی تطبیقی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در بهار 95 نس//بت به به//ار 94 نیز حاکی از افزایش 5/1درصد اس//ت به نحوی که این ش//اخص در نقاط شهری 5/1درصد، نقاط روستایی 7/1درصد، در بین م//ردان 1/1درصد و در بین زن//ان 9/1درصد افزایش داشته است.

‹برنام ‹ههای‹دولت‹برای‹اشتغال‹69 ‹

ب//ا توجه ب//ه ظرفیته//ای موج//ود در اش//تغال کش//اورزی و سهم اندک نرخ اشتغال و همچنین نیاز اندک به سرمایه برای ایجاد هر شغل روستایی دولت برنامهریزی خود را برای افزایش اش//تغال براس//اس اشتغال روستایی تعریف کرده است. بر همین اساس دولت قصد دارد با اس//تفاده از منابع صندوق توسعه ملی 5/1میلیارد دالر به اشتغال روستاییان اختصاص دهد. از س//وی دیگر دولت در الیح//ه بودجه ۶9 نیز هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه س//ود تسهیالت سرمایهگذاری و اش//تغال برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مش//ارکت اقتصادی و بهرهگیری موثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کش//ور اختصاص داده اس//ت البته جزئی//ات برنامه دولت ب//رای ایجاد اشتغال و نحوه تزریق این منابع ارائه نشده است.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با گسترش صنعت درباره برنامهه//ای اش//تغالزایی دولت گفت: اش//تغال نقاط روستایی و عشایری بیش از هر نکته دیگری در بحث اشتغال اهمیت دارد. بر همین اساس دولت اختصاص 5/1میلیارد دالر را به این موضوع در نظر گرفته است. تجربه نش//ان داده اغلب تسهیالتی که به روستاییان ارائ//ه ش//ده هرچند اندک اما از س//وددهی مناس//ب برخوردار بوده و بازپرداخت آن نیز بهموقع انجام شده است. اختصاص 5/1میلیارد دالر به اشتغال روستایی میتواند بس//تری را فراهم کند تا زمینه مهاجرت از شهر به روستا فراهم شود. در حال حاضر روستاها خالی شده و تجمع در حاشیه شهرها باعث افزایش بیکاری و مشکالت اجتماعی دیگر شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای اساسی اشتغال روستایی نیاز به سرمایه اندک اس//ت، افزود: شغلهایی همچون کش//اورزی، دامپ//روری، قالیبافی ...و با س//رمایه اندک در روس//تا شکل خواهد گرف//ت بنابرای//ن اختص//اص ای//ن رقم میتواند تاثیر قابل توجهی بر اشتغال داشته باشد.

‹ایج/اد‹اش/تغال‹در‹گ/رو‹توانمندس/ازی‹ ‹ جوانان

منصوری با اش//اره به اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش مشارکت اقتصادی مردم و اشتغال در تبص//ره 19 الیحه بودجه اظهارک//رد: باید منتظر ماند ت//ا دولت برنامه خود را برای اش//تغالزایی اعالم کن//د. اگر دولت برنامه خود را بر محور صنایع تعریف کن//د با توجه به اینکه برای ایجاد هر ش//غل صنعتی حداقل به 051میلیون تومان س//رمایه نیاز است باید چگونگی تامین منابع و تخصیص هزار میلیارد تومان به صنعت اعالم شود.

وی با بیان اینکه مهارتآموزی به جوانان در صنایع کوچک و متوس//ط بیش//تر از صنایع بزرگ اش//تغال ایجاد خواه//د کرد افزود: دولت در س//ال 95 حدود 007ه//زار ش//غل ایجاد ک//رده که با رش//د جمعیت بهط//ور قطع کافی نیس//ت. عالوه بر این هر س//ال با رشد فناوریهای نوین شغلهای زیادی از بین میرود درنتیجه ایجاد 007هزار شغل مناسب نیست و دولت باید برای پوش//ش دادن آمار حذف مش//اغل بهدنبال ایجاد اش//تغالهای جدید از طریق فناوریهای نوین باشد.

عضو کمیس//یون صنایع مجلس ش//ورای اسالمی ب//ا بیان اینکه ایجاد اش//تغال در گرو توانمندس//ازی جوان//ان و اصالح سیس//تم آموزش و پرورش اس//ت افزود: سیستم آموزش و پرورش کنونی برای نیم قرن پیش اس//ت و اکنون جوابگوی نیاز جامعه نیست. اگر بخواهیم با همین سیس//تم پیش برویم سال به سال وضعیت اشتغال و نیروی متخصص کشور بدتر خواهد شد. بررسی اشتغال در کشور نیاز به نگاه عمیق دارد. برخی مسئوالن گمان میکنند مشکل اشتغال در یک ب//ازه کوتاهمدت قابل حل اس//ت در حالی که موضوع بیکاری نیاز به ریش//هیابی عمیق در سیستم آموزشی و مهارتی کشور دارد.

‹عملکرد‹ضعیف‹دولت‹در‹ایجاد‹اشتغال ‹

با وج//ود آنکه دولت در س//ال 95 با برنامهریزی و ارائه تس//هیالت به صنایع کوچک و متوسط سعی در ایجاد اشتغال داشت اما به گفته کارشناسان اختصاص ۶1ه//زار میلی//ارد تومان تس//هیالت به صنای//ع کوچک و متوس//ط نتوانس//ته اش//تغال مورد نظر دولت را فراهم کند. محمدقل//ی یوس//فی، اس//تاد دانش//گاه عالمهطباطبایی و کارش//ناس اقتصادی در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره نح//وه عملکرد دولت در ایجاد اش//تغال گفت: دولت در بحث اشتغالزایی عملکرد مناسبی نداشته و شواهد زیادی وجود دارد که دولت در اش//تغالزایی ناتوان بوده اس//ت، دلیل این امر نیز درک نادرست از ریشههای مشکالت اقتصادی است.

یوس//فی با تاکید بر اینکه صرف تخصیص چندین هزار میلیارد تومان بودجه برای اش//تغالزایی منجر به ایجاد ش//غل نخواهد شد اظهارکرد: تنها تزریق منابع کافی نیس//ت و باید فضای مناسب کسبوکار فراهم شود تا سرمایهگذاری و به تبع آن اشتغال نیز افزایش پیدا کند.

‹صنعت‹و‹کش/اورزی،‹مه ‹مترین‹بست ‹رهای‹ ‹ ایجاد‹شغل

ای//ن کارش//ناس اقتصادی ب//ا بیان اینک//ه یکی از بحرانهای چند س//ال آینده در اقتصاد کش//ور وجود جوان//ان بیکار خواه//د بود اظهارک//رد: دولت فرصت چندان//ی در ماههای پایانی خود ندارد و برای افزایش اشتغال جوانان باید از سالهای پیش برنامهریزیهای بنیادی انجام میداد.

وی با اش//اره به اینکه صنعت و کشاورزی مهمترین بس//ترهای ایجاد شغل در هر کش//ور است افزود: اگر در کش//وری کش//اورزی و صنعت وجود نداشته باشد حتی اگر اشتغالزایی انجام شود کاذب است. به عبارت دیگ//ر واردات، خدمات ...و میتوانند اش//تغال ایجاد کنند اما اگر صنعت و کش//اورزی نباشد این شغلها بادوام نخواهد بود بنابراین رونق تولید اش//تغال پایدار دربرخواهد داشت و تنوع شغلی در کشور افزایش پیدا میکند.

یوس//فی درب//اره اینک//ه ب//ه چ//ه دلی//ل تزری//ق ۶1هزارمیلیارد تومان تس//هیالت به صنایع کوچک و متوسط نتوانس//ته اهداف اشتغالزایی دولت را محقق کند، گفت: تزریق منابع که ایجاد اش//تغال نمیکند؛ باید تدبیر و سیاس//تی اتخاذ شود که صنعت بهعنوان نقطه کلیدی اقتصاد مطرح ش//ود و با رفع مشکالت و بهبود فضای کسبوکار بستر اشتغالزایی فراهم شود. در چنی//ن فضایی تامین نقدینگی نمیتواند منجر به اشتغالزایی ش//ود. درحال حاضر تولیدکنندگان اغلب در پی پرداخت بدهیهای خود هستند بنابراین، این تسهیالت چندان نتوانسته ظرفیت جدیدی در صنایع ایجاد کند، به عبارت دیگر تزریق این منابع اغلب مانع از بین رفتن شغلها شده است.

‹بستر‹ اشتغال‹ روستایی‹ ‹ فراهم‹نیست

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با نگاه جزیرهای نمیتوان اشتغال ایجاد کرد گف//ت: صنایع کوچک و متوس//ط ب//رای رونق نیاز به صنای//ع بزرگ دارند بنابرای//ن تنه//ا توجه به ح//وزه صنایع کوچک و متوسط نمیتواند راهگشا باشد.

وی درباره الگوی اشتغال روستایی نیز اظهارکرد: هر برنامهای باید هدفمند باشد. اشتغال روستایی در گرو مهاجرت مردم از شهر به روستاست. مردم را که به زور نمیتوان به روستا برد بنابراین باید امکانات روستایی به گونهای بهبود یابد تا میزان مهاجرت شهر به روستا افزایش پیدا کند. در شرایطی که کشاورزی سوددهی مناس//ب ندارد چگونه میتوان جذابیت سرمایهگذاری در روستا برای ایجاد شغل به وجود آورد؟

بنابر این گزارش، دولت برای رس//یدن به اش//تغال مدنظر باید برنامهریزی خود را بر بخشهای صنعت و کشاورزی متمرکز کند. با توجه به الیحه 5/1میلیارد دالری اش//تغال روستایی و توجه به بخش کشاورزی میتوان پیشبینی کرد که دولت هزار میلیارد تومان تبصره 19 الیح//ه بودجه را بر بخش صنعت متمرکز کن//د تا بتواند در ماهه//ای پایانی دولت خود تاثیرات مثبتی بر این دو بخش بگذارد.

محمدرضا منصوری:

اختصاص 5/1میلیارد دالر به اشتغال روستایی میتواند بستری را فراهم کند تا زمینه مهاجرت از شهر به روستا فراهم شود

محمدقلی یوسفی: دولت فرصت چندانی در ماههای پایانی خود ندارد و برای افزایش اشتغال جوانان باید از سالهای پیش برنامهریزیهای بنیادی

انجام میداد

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.