حل معضل اشتغال در گرو تولید

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

سیاس//تهای ب//ازار کار بیانکنن//ده خطمش//ی و تصمیمگیریه//ای دول//ت در استقرار و استمرار فرآیندهای توس//عه بازار کار اس//ت که از طری//ق ایج//اد زیرس//اختها و بهب//ود عملک//رد وظای//ف حاکمیت//ی دولتی در بازار کار و اقدامات حمایت//ی این نهاد برای بهبود فضای کس//بوکار و همچنی//ن تقوی//ت و نهادینهسازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام میشود.

توصیههایی که به آنها اش//اره میش//ود اگرچه به نظر کلی اس//ت ولی به اعتقاد ما زمینهس//از حل بس//یاری از مس//ائل عمومی و مش//کالت بازار کار کش//ور اس//ت و توج//ه به آنها میتوان//د تاکید بر مدیریت مطل//وب تحوالت اجتماعی برای گذار به مراحل باالتر توس//عه تلقی ش//ود. در غیراین صورت، ناگزیر باید به شیوههای مدیریت بحران برای مهار بیکاری و نبود تعادل مزمن در بازار کار متوسل شد که نتایج و احتمال موفقیت آن چندان روشن نیست.

اتخاذ سیاستها و خطمشیهای درست اقتصادی، مدیریت و تخصی//ص بهینه منابع مالی، فیزیکی و انس//انی مورد نیاز، سیاستهای درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی انرژی ...و شرط الزم برای حل مسائل اقتصادی و مش//کالت بازار کار کشور اس//ت. برای حل معضل اشتغال باید به تولید اندیشید. اتخاذ مجموعهای از سیاستهای مالی، پول//ی و اعتباری که از انس//جام و هماهنگی کافی برخوردار باشد نیز از شرایط اساس//ی و همچنین انجام سرمایهگذاری با کارایی باال برای نیل به نرخ رشد ۸درصدی تولید ناخالص داخل//ی از مهمترین الزامات بهبود بازار کار اس//ت. باتوجه به ظرفیت اشباعش//ده بخش عمومی در ایجاد اش//تغال به نظر میرسد برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز در بازار کار، تمام توجهات باید ب//ر فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است برای نیل به این هدف باید نخست به ش//ناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است. این بخش برای حضور فع//ال در عرصه اقتصادی و اجتماعی، بهطور کلی بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تامین امنیت همهجانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینههای مبادل//ه اس//ت. به منظور کاه//ش هزینهه//ای مبادله، نقش نظارت//ی نهاد دولت مهمتر از س//ایر وظایفی اس//ت که اغلب برای آن نهاد تعریف میش//ود. در این راه، تعریف درس//ت و تضمی//ن کامل قواعد بازی در چرخ//ه فعالیتهای اقتصادی و داوری درباره حس//ن اجرای قواع//د در بین عامالن اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی از ضرورتهای اولیه بهش//مار میآید. در حوزه سیاستهای کالن اقتصادی با توجه به نیاز ف//راوان به تش//کیل بنگاههای اقتصادی جدید از یک س//و و تقوی//ت بنگاههای اقتصادی فعلی از س//وی دیگر برای ایجاد فرصت و افزایش بکارگیری نیروی انسانی باید از سیاستهای مالی، پولی و اعتباری مناس//ب اس//تفاده کرد البته برای نیل به ثبات اقتصاد کالن و رشد تولید بنگاهها باید با کارفرمایان و کارکنان آنه//ا در چارچوب س//هجانبهگرایی برای افزایش فرصتهای شغلی به تفاهم رسید. شناخت تحوالت فناوری و پیامده//ای آنها بر بازاره//ای اقتصادی در این برهه از زمان ایج//اب میکند که با آموزه و دیدمانی درس//ت با این پدیده برخورد ش//ود. در گذشته، تحلیلگران بازار کار انتظار داشتند ک//ه وضعیت رونق و رکود ب//ازار کار با ادوار اقتصادی همگام باشد اما اکنون بازار کار از نظر تقاضای نیروی کار تحت تاثیر تغییرات پیوسته دانشبری و کاراندوزی فرآیند تولید در بازار کاال و خدم//ات قرار دارد. درنتیجه، بازار کار با پدیده نوظهور بیکاری تکنولوژیک مواجه ش//ده اس//ت. بیکاری تکنولوژیک نتیجه کش//ف ابزاره//ا و فناوریهای جدی//د در صرفهجویی استفاده از کار انسانی در فرآیند تولید است. بنابراین با توجه به این تحوالت در آینده حتی هنگامی که اقتصاد با رونق نیز مواجه اس//ت باید منتظر آثار تعادل نداش//تن آن بر بازار کار بود. در این شرایط، بکارگیری درست سیاستهای اقتصادی و تحلیل پیامد آنها ب//ر بازارهای اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار اس//ت. موثرترین شیوه حفظ سطح اشتغال کشور، ارتقای س//طح حرفه و مهارت ش//اغالن بهویژه در بخشهای تولی//دی از راه تدوی//ن و اجرای برنامهه//ای آموزش فنی و حرفهای اس//ت. با توجه به اینکه عنصر دانایی بهعنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد میش//ود در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای ش//اغل مش//غول گذراندن دورههای آموزش فنی و حرفهای باش//ند. شناسایی روشها و شیوههای مطمئن در بازارهای مالی به گونهای که بت//وان از ظرفیت نیروی کار جوان کش//ور در بازار کار آینده برای افزایش س//طح تقاض//ای موثر در ب//ازار کاال و خدمات امروز بهره جس//ت اهمیت دارد. ش//رایط نیز باید به گونهای س//اماندهی شود که بنگاهها برای حضور فعال در بازار کاال و خدم//ات و به طور کلی در صحن//ه اقتصادی بیش از هرچیز نیازمند خرد، تعقل و دانش باشند. هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاهها با استفاده از امتیازهای مالی، تجاری، گمرکی ...و که بهدس//ت میآورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی اس//ت که س//راغ خل//ق فرصتهای جدی//د ازطریق شیوههای نوآوری علم و بکارگیری دانش و فناوری نمیروند و پیوس//ته در جستوجوی کسب امتیازها و ویژهخواریهای اقتصادی و سیاسی هستند از همینرو با اتخاذ این سیاستها میتوان زیرس//اختهای بازار کار را فراهم کرد تا براساس آن اهداف اشتغال محقق شود.

حسن طایی مشاور وزیر کار در امور اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.