شرایط‹کارآموزی‹در‹اصالحیه‹قانون‹کار‹به‹زیان‹کارجویان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

یک کارش//ناس ح//وزه کار معتقد اس//ت: تغییر ش//رایط کارآموزی در اصالحیه قانون کار به زیان نیروهای کار است و دولت باید از طریق مراکز فنی و حرفهای آموزشهای مهارتی را در کارجویان نهادینه کند.

حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از دغدغههای دول//ت، بیکاری و ازدیاد آن در جامعه اس//ت و تالش میکند تا ش//رایط اشتغال به کار فارغالتحصیالن و کارجویان را فراهم کند.

وی اف//زود: به یقین دولت ب//رای جذب کارجویان به ب//ازار کار راههای مختلفی را در پیش میگیرد که یکی از آنها در ماده 112 اصالحیه قانون کار به عنوان شروط کارآموزی پیشبینی شده است.

حاجاس//ماعیلی ادام//ه داد: براس//اس این بن//د افراد به موج//ب قرارداد کارآموزی به منظور یادگیری حرفهای ویژه برای مدتی معین و در کارگاهی مشخص به کارآموزی به شکل استاد-شاگردی اشتغال میپردازند در حالی که در الیحه فعلی قانون کار شرط سنی بین 15 تا ۸1 سال را منظور کرده و مدت زمان سه ساله را برای کارآموزی در نظر گرفته است.

این کارش//ناس حوزه کار تصریح کرد: به طور قطع برداشتن محدودیت سنی و مدت زمان باعث میشود که عدهای به دنبال سوءاستفاده از نیروی کار باش//ند چراکه آن محدودیتها ش//رایط کارآموزی را برای کارجویان تعریف میکند بنابراین اگر دولت دنبال تغییر ش//رایط اس//ت میتواند از طریق مراکز فنی و حرفهای ارائه این آموزشها را دنبال کند.

وی گف//ت: ب//ه اعتقاد بخش زیادی از کارفرمایان مش//کل اصلی کار در این اس//ت که دولت باید بس//تر فعالیتها و رونق ب//ازار کار را پیگی//ری کند ول//ی اقلیت کوچکی تصور میکنند مانعی در مس//یر فعالیتهای بازار اس//ت که یکی از آنها قانون کار است درحالی که قانون کار مانع جدی بر مس//یر فعالیتهای بازار کار نیست.

به گفته این فعال کارگری، اینکه هرگونه تغییری را در قانون کار ایجاد کنیم تا موجب تس//ریع در رونق بازار کار ش//ود س//ادهانگارانه است چون عوام//ل متعددی در رونق بازار کار نقش دارند ک//ه یکی از آنها قانون کار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.