افزایش ارتباط مراکز دانشگاهی با صنعت

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین با اشاره به اینکه در حالحاضر دانشجویان با محیطهای کاری بیگانه هستند، گفت: بین صنعت و مراکز علمی و دانش//گاهی ارتباط ق//وی وجود ندارد و نیاز است ارتباط بین دانشگاه و صنعت افزایش پیدا کند.

به گ//زارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قزوین، حمیدرضا خانپور، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی قزوین اظهار کرد: ما بهعن//وان متولی صنایع کوچ//ک در اس//تان و ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ب//ا دو هدف فراهمسازی زیرساختهای شهرکسازی و حمایت از صنایع کوچک فعالیت میکنیم که دانش//جویان و اعضای هیاتعلمی دانشگاهها در این زمینه میتوانند بسیار اثرگذار باشند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین افزود: درحالحاضر صنعت حوزهای غریب و مغفول مانده در جامعه اس//ت و نیاز اس//ت توجه بیشتری به این حوزه شود.

خانپور با اش//اره به اینکه درگذشته افراد تحصیلکرده با معضلی به نام بیکاری مواجه نبودهاند، گفت: افراد پس از طی مدارج عالی حق انتخاب برای ورود به مراکز متعددی را داشتند این درحالی است که اکنون این امر بهصورت هرم وارونه وجود دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین افزود: درحالحاضر واحدهای صنعت//ی بهدنبال جذب تکنس//ینهای ماهر و متخصص هس//تند که البته به دلیل ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه افراد تحصیلکرده در حوزههای عملی توانایی باالیی ندارند.

دفاتر دانشگاهی؛ حلقه اتصال دانشگاه با صنعت ‹

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قزوین ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی در زمینه فراهم کردن حلقه اتصال بین دانشگاه و صنع//ت توانای//ی دارد تا دفتری را در ش//هرک صنعت//ی دراختیار دانش//گاه قرار دهد و اعضای هیاتعلمی و دانشجویان ساعاتی را در آن به عارضهیابی بپردازند.

خانپور تصریح کرد: حضور اس//تادان و هیاتهای علمی دانشگاهها در ش//هرکهای صنعتی سبب میشود تا پس از بررسی نقاط ضعف در صنع//ت، دانش//گاه و دنیای واقعی کار و ارتب//اط با مدیران عامل ش//رکتها ضعف نیروهای کار را شناس//ایی کنند و س//پس با ارائه راهکار به خروجیهای دانش//گاه بهعنوان فارغالتحصیالن توانا کمک کنند.

دانشگاهها با دنیای واقعی کار بیگانه هستند ‹

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی قزوین یادآور شد: امروزه جوانان ما در دانش//گاهها علوم نظ//ری را بهخوبی یاد میگیرند اما با دنیای واقعی کار بیگانه هستند که در این راستا باید اقداماتی انجام ش//ود تا این دو اص//ل را با یکدیگر تلفیق کنند و دانش//جو همزمان درسهای نظ//ری و عملی را فراگیرد و بتواند در زمان تحصیل بازار کار را از نزدیک مشاهده کند.

خانپور ادامه داد: بررسی صالحیت عملی درگذشته بسیار پررنگتر از زم//ان حال بوده که این ام//ر درحالحاضر بهصورت صرف نظری قابلمش//اهده است. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی قزوین اع//الم کرد: بس//یاری از واحده//ای صنعتی در مباح//ث مدیریتی، بازاریابی و فروش ضعف دارند که با برنامهریزیهای انجام ش//ده در تالش هس//تیم تا با آموزشهای متعدد در این حوزهها بین صنعت و دانشگاه هماهنگی برقرار کنیم.

قزوین توان تبدیل به قطب صنعتی را دارد ‹

خانپ//ور افزود: ب//ا توجه به ظرفیت باالی اس//تان قزوین در زمینه صنعت و کش//اورزی، نیاز اس//ت به این زمینهها توجه ش//ود و این استان را تبدیل به قطب صنعتی کند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعت//ی قزوین گفت: برقراری حلقه اتصال بین دانش//گاه و صنعت موجب میش//ود اشتغال پایدار در دانش//گاهها فراهم شود و شرکت ش//هرکهای صنعتی نی//ز آمادگی دارد در این ح//وزه به حمایت از دانشجویان بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.