برگزاری دورههای فنی و حرفهای در شهرک صنعتی بوکان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی از برگزاری جلس//ه شناس//ایی نیازهای آموزش//ی دورههای فنی و حرف//های برای واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بوکان خبر داد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احسان جوی با اشاره به تفاهمنامه منعقد ش//ده بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با س//ازمان آموزش فنی و حرفهای اظهار کرد: براساس این تفاهمنامه که ش//هریور امسال منعقد شده است، مقرر شد که ۰۰۱ هزار نفر در کشور از آموزشهای فنی و حرفهای بهرهمند شوند.

وی افزود: هزین//ه برگزاری دورههای فنی و حرفهای طبق تفاهمنامه با سازمان فنی و حرفهای، از سوی شرکت شهرکهای صنعتی پرداخت میش//ود و عالقهمندان بهصورت رایگان از دورههای آموزش//ی بهرهمند خواهند شد.

جوی با بی//ان اینکه باید دورههای تخصص//ی و مفید برای مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی شناس//ایی و برگ//زار کرد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشس//ت، هماندیشی و نیازس//نجی دورههای مورد نیاز واحدهای تولیدی و بررس//ی تفاهمنامه بین س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور است.

وی ب//ا اش//اره به اهمی//ت حضور مدی//ران و کارشناس//ان واحدهای تولیدی برای کس//ب مهارته//ا و دانشهای مختلف ب//ا هدف افزایش به//رهوری و بهب//ود کس//ب و کار، اظه//ار کرد: ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغرب//ی ب//رای راهاندازی س//امانه آم//وزش مجازی صنای//ع کوچک اقدام کرده اس//ت که عالقهمندان میتوانند به س//ایت WWW.SME4U.ir مراجعه و ثبتنام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.