تمرکز صنایعدستی همراه با خرید مستقیم در ظریفان

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ناحی//ه صنعتی-کارگاه//ی ظریف//ان روب//هروی کارگاههای صنایعدستی فعلی احداث میش//ود. زیرساختهای الزم برای انجام این پ//روژه با حدود 23 میلیارد ری//ال از محل اعتبارات داخلی و ۰2 میلیارد ریال از منابع دیگر پیشبینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.