مجوز ندادن به متقاضیان نیروگاه برق مقیاس کوچک در قزوین

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

نبود اقدام عملی از س//وی سرمایهگذاران نیروگاههای مولد برق مقیاس کوچک در شهرکها، صدور مجوزجدید را متوقف کرد.

سال بیست و هشتم

شماره 8

پیاپی 1981

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.