تسهیالت همه ماجرا نیست

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ایج//اد رون//ق در بخ//ش تولید هرچند از ابتدای س//ال ب//ا تحرکبخش//ی ب//ه صنایع کوچ//ک و متوس//ط دنب//ال میش//ود ام//ا در ای//ن ط//رح همه ماجرا به ارائه تس//هیالت رون//ق با عدد 16 هزار میلیارد تومان//ی خالص//ه نمیش//ود چراکه در این بس//ته حمایتی ابزاره//ای دیگ//ر ب//ه عن//وان مش//وقهای رونقبخشی دیده ش//ده که ش//اید یکی از مهمترین آنها ارائه خدمات آموزشی و ارتقای مهارت نیروی انس//انی در صنایع کوچک و متوسط اس//ت. ضمن آنکه توسعه بازارهای داخلی و صادراتی در این بسته حمایتی دیده ش//ده است. اما آسیبپذیر بودن صنایع کوچک و متوسط در تامین منابع مالی سبب شده تا موضوع تس//هیالت در صدر بیان مس//ئوالن و صنعتگران باشد حال آنکه ب//ا توجه به تاکید رهبر معظم انقالب در س//ال اقتصاد مقاومتی مس//ئوالن مکلف شدند با حمایت از صنایع کوچک و متوس//ط آنان را ب//ار دیگر در چرخه اقتصاد کش//ور فعال کنند. در نخس//تین گام مقرر شده بود با دادن تسهیالت 16 ه//زار میلیارد تومانی، 7ه//زار و 500 واحد تولیدی تا پایان امس//ال راهاندازی ش//ود. در گام بعدی بانک مرکزی به تمام بانکها ابالغ کرد تا ضمانتنامههای صندوق ضمانت ش//رکت شهرکهای صنعتی و سایر صندوقهای ضمانت را بپذیرند.

درنظر داشته باشید که این قبیل ابالغها در سیستم بانکی بیس//ابقه است. حتی به شرکتهایی که مشمول ماده 141 قان//ون تجارت (ورشکس//تگی) بودهاند، نیز اجازه داده ش//ده است که از این منابع استفاده کنند. همچنین امکاناتی فراهم شد تا صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در نبود وثیق//ه ملکی به کم//ک تولیدکنندگان آی//د و از طریق ارائه سفته ضمانتنامه صادر کند.

در گام بعد، بحث بازار مطرح است از این رو در قالب طرح توس//عه خوش//ههای صنعتی، 1200 بنگاه کوچک صادراتی شناسایی شد و 30 کنسرسیوم صادراتی شکل گرفت.

این درحالی اس//ت که ارائه خدمات آموزشی به 100 هزار برای ارتقای رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط کشور در راس//تای 7 برنامه راهبردی برای بخش صنعت کشور مربوط به سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی است. این امر در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال آغاز شده و در حال انجام است.

با این حال تامین س//رمایه در گ//ردش واحدهای صنعتی نباید به تسهیالت بانکی محدود شود. نمیتوانیم سود بانکی را درنظ//ر نگیریم. بهطور قطع نباید این وامها با س//ود بانکی 18 درصد به بنگاهها پرداخت ش//ود. ضمن آنکه تس//هیالت ی//ک برنامه بلندمدت نیس//ت، بلکه تس//کیندهنده اس//ت بنابراین نباید به نحوی اجرا شود که بعد از مدتی صنعتگران با بدهیهای انباش//ته مواجه شوند. وقتی که فروش و بازاری مش//خص نیس//ت، بهرهوری و کیفیت و قیمت تمامشده نیز مشخص نیست.

صنایع کوچک و متوس//ط کش//ور به دلیل زودبازده بودن، راهان//دازی با منابع مالی اندک، اش//تغالزایی، تاثیرگذاری در نرخ رش//د اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای دولت و کشور دارای اهمیت اس//ت. اما این بخش از صنعت در کش//ور ما از گذش//ته بانکمحور بوده و برای تامین مالی خود به بانکها وابسته است حال آنکه سیستم بانکی نیز از منافع مالی خود کوتاه نیامده و در سریعترین فرصت بهدنبال جبران بدهیها و تامین منابع مالی خود است بنابراین تامین منابع مالی باید آسان، ارزان و منعطف باشد زیرا تولیدکننده و واحد صنعتی که دچار رکود ش//ده و حاشیه س//ود بسیار کمی دارد، بسیار خطرناک است.

زینب عبدی روزنامه نگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.