مجو‹ز‹ندادن‹به‹متقاضیان‹نیروگاه‹برق‹مقیاس‹کوچک‹در‹قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مع//اون برنامهری//زی و توس//عه مدیریت ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین با اشاره به نبود اق//دام عملی از س//وی بس//یاری از س//رمایهگذاران نیروگاههای مولد برق مقی//اس کوچک )CHP( در شهرکهای صنعتی گفت: درحالحاضر نمیتوانیم به متقاضیان جدید مجوز دهیم.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین، شهریار کش//اورز در جلسه بررسی مش//کالت شهر آبیک که در فرمانداری شهرستان آبیک برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت گاز در شهرک صنعتی کاسپین 2 (شهرستان آبیک) 51هزار مترمکعب بوده که درحالحاضر حدود 5هزار مترمکعب است.

وی با بیان اینکه تعداد بسیاری مجوز نیروگاههای مولد ب//رق مقیاس کوچک در ش//هرکهای صنعتی استان قزوین صادر شده، افزود: در زمینه سیاستهای حمایت//ی دولت و برای تامین ب//رق پایدار و مطمئن واحدهای صنعتی کوچک و متوس//ط در شهرکها و نواحی صنعتی، برای واگذاری زمین برای چند واحد نیروگاه مقیاس کوچک به تناسب میزان ظرفیت گاز دو شهرک و ناحیه صنعتی اقدام شده است.

مع//اون برنامهری//زی و توس//عه مدیریت ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان قزوین ادام//ه داد: با توج//ه ب//ه اینکه از س//وی بس//یاری از اف//رادی که درخواس//ت مجوز نیروگاههای گازی در شهرکهای صنعتی دادهان//د، تعیینتکلی//ف قراردادهای عنوان ش//ده و واگذاری و صدور مج//وز جدید به متقاضیان امکانپذیر نخواهد بود.

کش//اورز از تشکیل کمیته پایش برای نیروگاههای مولد برق مقیاس کوچک شهرکهای صنعتی استان قزوین خبر داد و افزود: تمام قراردادهای منعقد شده در این کمیته مورد بررس//ی قرار گرفت//ه و اقدامات حقوقی الزم ب//رای تعیینتکلی//ف قراردادهای راکد درحال انجام است.

وی با اش//اره به 15 درخواس//ت برای نیروگاههای گازی در ش//هرک صنعت//ی کاس//پین 2 (آبی//ک) خاطرنش//ان کرد: با توجه ب//ه محدودیت گاز به یک ش//رکت زمین برای احداث نیروگاه واگذار ش//ده که درحالحاضر خوش//بختانه پیشرفت بسیاری داشته و در مرحله نصب ماشینآالت قرار دارد.

این مسئول بیان کرد: در شهرک صنعتی کاسپین یک مورد درخواست نیروگاه گازی فسخ قرارداد شده و در آراسنج هم یک مورد قرارداد ابطال شده است.

مع//اون برنامهری//زی و توس//عه مدیریت ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین ظرفیت شرکت گاز برای ساخت نیروگاههای گازی را محدود دانست و افزود: اگر شرکت گاز مس//اعدت الزم برای ارتقای ظرفیت گاز ش//هرکها و نواح//ی صنعتی را به عمل آورد این شرکت مش//کلی برای واگذاری زمین برای احداث نی//روگاه برق مولد مقیاس کوچک ندارد. این مسئول ادامه داد: در تمام شهرکهای صنعتی استان قزوی//ن به جز ناحی//ه صنعتی ط//ارم و الموت برای احداث نیروگاههای گازی زمین واگذار شده است.

کش//اورز در پایان گف//ت: تاکنون 21 نی//روگاه به مس//احت 21 هزار مترمرب//ع و با ظرفیت تولید بیش از 99 مگاوات به متقاضیان احداث نیروگاه مولدهای مقیاس کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی استان واگذار ش//ده که 2 نیروگاه با ظرفیت 13 مگاوات به بهرهبرداری رس//یده و بقیه ای//ن نیروگاهها در مرحله ساختوساز یا نصب ماشینآالت هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.