رعایت اصول فنی و مهندسی در ساختوساز واحدهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در جلسه مش//ترک مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان یزد و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر رعایت اصولی س//اخت و س//از در ش//هرکها و نواح//ی صنعتی تاکید شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان یزد، سیدمسعود عظیمی، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان یزد با اش//اره به تفاهمنامه منعقدشده با س//ازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در چند س//ال اخیر همه امور مرتبط با ساختوس//از واحدهای صنعتی در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان به سازمان نظام مهندسی ارجاع شده است.

عظیمی با بیان برخی مشکالت در روند انجام کار گفت: تسریع در روند اجرای کارها در تهیه نقش//ه و نظارت بر ساختوسازها از سوی مهندسان معرفی شده ضروری به نظر میرسد تا زمینه جذب حداکثری سرمایهگذاران فراهم شود.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان یزد درباره رفع مشکل واحدهای هیدروکربنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی نیز گفت: با تبادلنظر با مس//ئوالن س//ازمان، مقرر شد با تعامل نظام مهندس//ی و سایر سازمانهای ذیربط مشکل این واحدها نیز از طریق دریافت مجوزهای الزم برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.