فاینانس 47 هواپیما تامین شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

اصغر فخریهکاش//ان، قائممقام وزیر راه و شهرسازی از ورود 12 هواپیم//ای ایرب//اس و ATR در س//ال م2017 خبر داد و گفت: فاینان//س 47 هواپیم//ای ایرباس و بوئین//گ را تامین کردهایم و قرار نیست ش//رکت امریکایی خط اعتباری را تامین کند. تامین فاینانس میتواند از سوی شرکت امریکایی مقیم خارج انجام شود. همچنی//ن اگر حادثه و روی//دادی رخ دهد که در آن طرف ایرانی مقصر نباشد، تمام پیشپرداختها را میتوانیم پس بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.