ابهام در متوسط عمر ناوگان ریلی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

درحالحاض//ر س//رعت بخ//ش حملونقل ریل//ی 0۳1 کیلومتر در ساعت است که این میزان سرعت در قطارهای سایر کشورها بین 400 تا 00۵ کیلومتر در ساعت است. سال بیست و هشتم شماره 8 پیاپی 1981

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.